eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Namysłów › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2022-2023 - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2022-2023 – II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Namysłowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531421963

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 12A

1.5.2.) Miejscowość: Namysłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 410 36 95

1.5.8.) Numer faksu: +48 77 410 39 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2022-2023 – II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca15b8e3-3fcd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371767

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029421/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Namysłowskiego w latach 2022-2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://www.epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://www.epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający podał w informacjach ogólnych niniejszej SWZ ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający oraz Starostwo Powiatowe w Namysłowie z siedzibą w Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów. Wyznaczony został kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@namyslow.pl, lub tradycyjną poczta na adres Zamawiającego lub Starostwa.
2) Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja niniejszej umowy.
3) Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, dane adresowe, dane identyfikujące osobę, świadectwa i uprawnieninia niezbędne do wykonywania pracy, inne dane niezbędne do realizacji umowy.
4) Źródłem danych jest Wykonawca.
5) Odbiorcy danych – odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. Odbiorcami mogą być: organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Instytucje finansujące, Sądy, Policja.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat po zakończeniu umowy. Wykonawca posiada następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych:
a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
7) Wykonawca posiada prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej umowy jest obligatoryjne.
9) Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane.
11) Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych Wykonawcy, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: https://namyslow.pl/1/strona-glowna.html (zakładka Ochrona Danych Osobowych RODO).
Więcej informacji w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZM.I.272.13.2022.AK-G

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i leżących przy nich chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie powiatu namysłowskiego, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do SWZ, w latach 2022– 2023, jeden sezon zimowy: 01.11.2022 r. – 15.04.2023 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia polegający na wyszczególnieniu prac do wykonania przedstawiony jest w załączniku nr 2 do formularza oferty o nazwie: Cennik – Zimowe utrzymanie dróg 2022-2023.
3. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
90620000 - 9 Usługi odśnieżania.
Dodatkowe kody CPV:
90630000 - 2 Usługi usuwania oblodzeń.
4. Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu namysłowskiego polegać będzie na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach i chodnikach, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i standardami zimowego utrzymania dróg.
5. Zamawiający zapewnia GPS-y do zamontowania w sprzęcie Wykonawcy do zimowego utrzymania dróg.
6. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia (odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach i chodnikach).
7. Wykonawca zobowiązany jest do stałego i bieżącego monitorowania stanu dróg i podejmowania w porozumieniu z koordynatorem Zamawiającego decyzji o wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokonywać będzie wyrywkowych kontroli realizacji prac określonych w przedmiocie zamówienia. Niewykonanie, zaniechanie lub nienależyte wykonania przedmiotu zamówienia będzie podstawą do naliczenia kar umownych.
8. Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:
1) Wykonywanie usług zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693), ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988), specyfikacjami technicznymi, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby posiadające stosowne aprobaty techniczne.
2) Stałe i bieżące monitorowanie (śledzenie) warunków pogodowych.
3) Stałe i bieżące monitorowanie stanu dróg i podejmowanie w porozumieniu z koordynatorem Zamawiającego decyzji o wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
4) Bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających i utrudniających wykonanie zadania.
5) Dysponowanie osobami posiadającymi zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, a także zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu i materiałów (piasek, sól drogowa w proporcjach 1:4) do wykonywania przedmiotu zamówienia (odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach) we własnym zakresie i na własny koszt.
6) Zachowanie standardów zimowego utrzymania na drogach powiatowych.
7) Stałe i bieżące utrzymanie sprzętu w stałej sprawności technicznej. W razie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy bez dodatkowego wynagrodzenia.
8) Zapewnienie ciągłości świadczenia usług i gotowości do świadczenia usług (gotowości sprzętu do zimowego utrzymania dróg).
9) Wykonywanie usług zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy w tym dla użytkowników dróg.
10) Ponoszenie odpowiedzialności i wszelkich kosztów z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników, osób trzecich, użytkowników dróg będących przedmiotem niniejszego zamówienia - powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
11) Zapewnienie materiałów i składowiska materiałów do zwalczania śliskości oraz dostępu do niego na własny koszt i we własnym zakresie.
12) Zapewnienie, w przypadku nasilenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, całodobowej realizacji przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu zasady wymiany operatorów (kierowców) przez ich zmienników.
13) Zabezpieczenie sprzętu wraz z operatorami (kierowcami) posiadającymi stosowne kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
14) Zapewnienie stałej łączności telefonicznej z Zamawiającym. Wymagany jest telefon komórkowy w każdym nośniku sprzętu.
15) Przedłożenie Zamawiającemu aktualnego wykazu sprzętu, operatorów i kierowców oraz aktualnych numerów telefonów Wykonawcy i jego pracowników – przed rozpoczęciem sezonu zimowego.
16) Delegowanie swojego koordynatora wraz z samochodem do uczestniczenia w kontroli – na każde wezwanie Zamawiającego (telefoniczne lub ustne).
17) Udostępnienie na własny koszt samochodu do dokonywania kontroli 4 razy w miesiącu celem oceny wykonywanych prac.
9. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w przedmiocie zamówienia nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenach jednostkowych netto jakie zaproponuje Wykonawca w cenniku.
10. Zamawiający dokonywać będzie wyrywkowych kontroli realizacji prac określonych w przedmiocie zamówienia. Niewykonanie, zaniechanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podstawą do naliczenia kar umownych.
11. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z zamówieniem publicznym i w następstwie podpisania umowy.
12. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do SWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie prac.
13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
14. Miejsce realizacji zamówienia: drogi powiatowe Powiatu Namysłowskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W pierwszej kolejności każda ze złożonych ofert podlegać będzie badaniu kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty i załącznikach do formularza oferty.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych
w niniejszej SWZ.
5. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych na podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (przystąpienia do pracy)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość sprzętu

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia odpowiednią bazą materiałowo – sprzętową oraz odpowiednim placem składowym na mieszankę piasku i soli na terenie Powiatu Namysłowskiego.
Warunek musi spełniać w całości samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (niniejsza zasada ma odpowiednio zastosowanie również w przypadku Wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienie, tzn. niedopuszczalne jest łączenie zasobów tego Wykonawcy i zasobu podmiotu trzeciego w celu wykazania warunku).
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia odpowiednim sprzętem na terenie Powiatu Namysłowskiego, w tym co najmniej:
 nośnikami sprzętu – min. 3 szt.,
 piaskarkami – min. 3 szt.,
 pługami do śniegu – min. 3 szt.,
 koparko-ładowarką lub równiarką – min. 1 szt.,
Warunek musi spełniać w całości samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot trzeci na zasoby którego powołuje się Wykonawca (niniejsza zasada ma odpowiednio zastosowanie również w przypadku Wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienie, tzn. niedopuszczalne jest łączenie zasobów tego Wykonawcy i zasobu podmiotu trzeciego w celu wykazania warunku).
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z formularzem oferty składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp: wg załącznika nr 1.1. do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z formularzem oferty składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp: wg załącznika nr 1.1. do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SWZ.
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SWZ lub Wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika Nr 1.1 do SWZ.
3. Wypełniony i podpisany cennik wg załącznika Nr 1.2 do SWZ.
4. Oświadczenie i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg załącznika Nr 1.3 do SWZ (jeśli dotyczy).
5. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
6. Oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie wykonawcy, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej również zalicza się do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Spółka cywilna jest bowiem umową, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej nie tworzy w stosunkach gospodarczych nowego podmiotu, posiadającego osobowość prawną lub zdolność do czynności prawnych. Spółka cywilna nie jest również przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). W świetle art. 4 ust. 2 z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Umowa spółki cywilnej kreuje zatem wyłącznie, funkcjonujący pomiędzy wspólnikami, stosunek zobowiązaniowy (patrz: wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 2003 r., sygn. I CK 201/02).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji umowy:
1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającego się okresu zimowego wykraczającego poza określony termin realizacji zamówienia,
2) w przypadkach zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron.
3) w przypadkach wystąpienia siły wyższej, to znaczy nadzwyczajne niezależne od woli Stron losowego zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; w szczególności: powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, epidemie i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, a także decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowe, stan wyjątkowe.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2. Zmiany zakresu:
1) w przypadkach wystąpienia siły wyższej,
2) konieczność rezygnacji z części prac na rzecz wykonania w ich miejsce zwiększonej ilości innych prac ujętych w dokumentacji zamówienia,
3) konieczność rezygnacji z części prac na rzecz wykonania w ich miejsce prac nieujętych w dokumentacji zamówienia.
3. Zmiany osób i podmiotów:
1) konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami,
2) konieczność zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.
4. Zmiany terminów i warunków płatności:
1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę,
3) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub innych dokumentów determinujących zmiany.
5. Zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług:
1) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia i cen jednostkowych jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
2) zmiana kwoty wynagrodzenia brutto określona w § 1 ust. 5 umowy (Zmiana wynagrodzenia brutto, o której mowa wyżej nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia. Do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług).
3) zmiana kwoty wynagrodzenia brutto określona w § 1 ust. 5 umowy (Zmiana wynagrodzenia brutto, o której mowa wyżej nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia. Do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług).
6. Pozostałe zmiany:
Ciąg dalszy w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która została ogłoszona w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 835 (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zmianami) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zmianami), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.