eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego p.poż (SAP) w delegaturze w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28Ogłoszenie z dnia 2022-09-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego p.poż (SAP) w delegaturze w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Śląski Oddział Wojewódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kossutha 13

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-844

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nfz-katowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Jednostka ubezpieczenia zdrowotnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego p.poż (SAP) w delegaturze w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-378e2220-3b44-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371709

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003244/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego p.poż (SAP) w delegaturze w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień (w tym przekazywanie dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego) oraz przekazywanie informacji z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający, w zakładce „Korespondencja”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa pod numer tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w Rozdziale VI SWZ.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). Zamawiający wskazuje instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu w zakładce „Baza wiedzy”. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Tak. Kwestie dotyczące klauzuli RODO reguluje SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 14/tp/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego p.poż (SAP) w delegaturze w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28, zgodnie z SWZ, w tym na zasadach określonych w formularzu opis przedmiotu zamówienia oraz w projektowanych postanowieniach umowy.
Na opis przedmiotu zamówienia składa się:
a) formularz opis przedmiotu zamówienia,
b) Program funkcjonalno-użytkowy autorstwa Archicon S.C. Jerzak Szaraniec, ul. Głowackiego 7, 44 100 Gliwice, zwany dalej „programem funkcjonalno-użytkowym”, „Programem” lub „PFU”.
Opis przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe, o których mowa w ustawie pzp.
2. Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do niniejszej SWZ. Projektowane postanowienia umowy przewidują i określają warunki ewentualnej zmiany treści umowy.
3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określa SWZ.
4. Warunki gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia określa SWZ.
5. Robota budowlana będąca przedmiotem niniejszego postępowania stanowi część zamówienia na wszystkie roboty budowlane Śląskiego OW NFZ w roku 2022 (zamówienie udzielane w częściach).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

44482000-2 - Urządzenia przeciwpożarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

51700000-9 - Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego

31625100-4 - Systemy wykrywania ognia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena waga -100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 1 200,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.
Na potrzeby przelewów międzynarodowych podaje się: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW” oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, dokument – gwarancja, poręczenie – musi być przekazany Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Jako beneficjenta gwarancji wadialnej dla niniejszego postępowania należy wskazać Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (o którym mowa w SWZ). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny.
5. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 (art. 97 ust. 5 ustawy Pzp ).
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, wadium (gwarancje, poręczenia - oryginał stosownego dokumentu wadialnego) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do jego wystawienia w imieniu Gwaranta albo Poręczyciela. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: wadium dotyczące postępowania nr 14/tp/2022 Zaprojektowaniu i wykonaniu systemu alarmowego przeciwpożarowego (SAP) w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie (nazwa Wykonawcy).
7. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp).
8. Zasady zwrotu wadium Wykonawcy oraz utraty wadium przez Wykonawcę wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego reguluje art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy tacy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa winien odpowiadać zasadom określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ dla pełnomocnictw. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIII, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy złożonej w zamówieniu nr 14/tp/2022. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsunięcie podwykonawcy bądź wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy złożonej w zamówieniu nr 14/tp/2022, winno nastąpić w drodze pisemnego aneksu do umowy oraz przy spełnieniu wymogów niniejszej umowy.
2. Umowa niniejsza będzie mogła ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia następujących przeszkód w jej realizacji:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej w rozumieniu przyjętym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewnętrzne, niemożność jego przewidzenia, niemożność zapobieżenia jego skutkom), takich jak w szczególności wojna, katastrofalne działania przyrody, zamieszki uliczne, jeżeli uniemożliwia to wykonywanie robót budowlanych.
b) w przypadku stanu epidemii bądź zagrożenia epidemicznego, jeżeli uniemożliwia to wykonanie robót budowlanych,
c) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego spowodowanych warunkami organizacyjnymi, finansowymi bądź innymi okolicznościami, przez które należy rozumieć sytuacje związane z koniecznością uzyskania dodatkowych decyzji, pozwoleń, uzgodnień etc., jeżeli uniemożliwia to wykonywanie robót budowlanych.
3. W przypadku ustawowego zwiększenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, ceny netto ujęte w niniejszej umowie, winny zostać odpowiednio obniżone przez Wykonawcę, tak, aby po uwzględnieniu wyższej stawki podatku VAT wprowadzonej na skutek zmiany, w sumie wysokość wynagrodzenia całkowitego umowy nie przekroczyła ceny oferty złożonej przez Wykonawcę w zamówieniu nr 14/tp/2022. W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do cen netto, o których mowa w niniejszej umowie, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na skutek zmniejszenia stawki. Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) formularz opis przedmiotu zamówienia;
2) formularz kalkulacja cenowa;
3) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
4) informację, o której mowa w art. 225 ust. 2 ustawy pzp;
5) oświadczenie o których mowa w art. 125 ust. 1;
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego , zwana dalej UOBN.
3. Kwestie dotyczące klauzuli RODO reguluje SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.