eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowy nadzór inwestorski nad budową budynku SP przy ul. Świderskiej 93 w W-wie z przebudową skrzyżowania w ramach zad. inwestycyjnego - budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w W-wieOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowy nadzór inwestorski nad budową budynku SP przy ul. Świderskiej 93 w W-wie z przebudową skrzyżowania w ramach zad. inwestycyjnego - budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w W-wie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Modlińska197

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-122

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bialoleka.zp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialoleka.um.warszawa.pl/ https://zamowienia.um.warszawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowy nadzór inwestorski nad budową budynku SP przy ul. Świderskiej 93 w W-wie z przebudową skrzyżowania w ramach zad. inwestycyjnego - budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w W-wie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c372fea7-3f20-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371642

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00329992/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.35 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach inwestycji Zamawiającego pn. Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa,
tj. co najmniej przez okres 2 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym, zostały pozyskane w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z klasyfikacją archiwalną B-5).
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
c) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.48.2022.MKA/TP1-u

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowy nadzór inwestorski nad budową budynku szkoły podstawowej przy ul. Świderskiej 93 w Warszawie wraz z przebudową skrzyżowania w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolność zawodowa:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej: jedną usługę polegającą na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w co najmniej następujących specjalizacjach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej oraz instalacyjnej elektrycznej, która została zakończona i odebrana (protokół odbioru końcowego lub inny podobny dokument), a które obejmowały budowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 7.000,00 m².
Budynek użyteczności publicznej - należy rozumieć budynek należący do kategorii wg. załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Zamawiający nie uzna za spełnienie tego warunku wykonanie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie rozbudowy, nadbudowy, remontu oraz przebudowy budynku, w co najmniej następujących specjalizacjach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej oraz instalacyjnej elektrycznej, która została zakończona i odebrana (protokół odbioru końcowego lub inny podobny dokument), a które obejmowały budowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 7.000,00 m².
b) wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
1) koordynator zespołu inspektorów nadzoru –osoba posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora zespołu inspektorów (co najmniej w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, drogowej), która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, koordynowała co najmniej jedną inwestycję (w zakresie ww specjalności) polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 7.000,00 m² zakończoną protokołem odbioru końcowego.
2) inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
• posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
• posiadający doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanego nad co najmniej jedną budową budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej objętej nadzorem min. 7.000,00 m² każda, zakończony protokołem odbioru końcowego.
3) inspektor nadzoru robót sanitarnych
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
• posiadający doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad co najmniej jedną budową budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 7.000,00 m² zakończony protokołem odbioru końcowego.
Zamawiający wymaga aby osoba ta posiadała uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zaś w przypadku uprawnień wydanych na podstawie poprzednich przepisów, Wykonawca może skierować jedną (1) osobę posiadająca uprawnienia bez ograniczeń na sieci i instalacje łącznie lub dwie (2) osoby posiadające uprawnienia bez ograniczeń na sieci i instalacje odrębnie.

4) inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
• posiadający doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad co najmniej jedną budową budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 7.000,00 m² zakończony protokołem odbioru końcowego.

5) inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
• posiadający doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad co najmniej jedną budową budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 7.000,00 m² zakończony protokołem odbioru końcowego.

6) inspektor nadzoru robót drogowych
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej;
• posiadający doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad co najmniej jedną robotę drogową drogi powiatowej o powierzchni min. 100,00 m² zakończoną protokołem odbioru końcowego.
Uwaga:
Budynek użyteczności publicznej - należy rozumieć budynek należący do kategorii wg. załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Zamawiający nie uzna za spełnienie tego warunku wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie rozbudowy, nadbudowy, remontu oraz przebudowy budynku.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji koordynatora zespołu z funkcją inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych.
Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji pod warunkiem posiadania przez kandydata kwalifikacji odpowiadających wymaganiom dla każdej z funkcji.
Uprawnienia budowlane winny być wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65).
Powyżej wskazane osoby będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym jest mowa w pkt 3.4.1 SWZ w zakresie art. 108 ust.1 oraz 109 ust 1 pkt 8 i 10 ustawy pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. nr 835 z 15.04.2022 r.) załącznik 2a do SWZ,
- oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – zgodnie z art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp – załącznik nr 9 do SWZ,
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
- wykazu usług – załącznik nr 5 do SWZ oraz dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie.
- wykaz osób - załącznik nr 5a do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- oferta
- oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO
- dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego.
- w przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokumentu zawierającego informacje, stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ).
- w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy, którzy powołują się przy spełnianiu warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia przez jednego z Wykonawców dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy
- dowód wniesienia wadium (o ile wadium jest wymagane).
- formularz cenowy
- informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 7 do SWZ).

Podmioty zagraniczne zgodnie z pkt 3.7. SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt 3.8 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

paragraf 4 i 14 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. nr 835 z 15.04.2022 r.),

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.