eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, AKCESORII KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIAOgłoszenie z dnia 2022-09-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, AKCESORII KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931022676

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Na Grobli 14/16

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-421

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 34 71 635

1.5.8.) Numer faksu: +48 71 34 71 634

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: straz@smwroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.smwroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, AKCESORII KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b3bb083-3ff1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032954/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, AKCESORII KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/smwroclaw/public/postepowanie?postepowanie=34428056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/smwroclaw/elearning

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://portal.smartpzp.pl/smwroclaw/elearning

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/smwroclaw/elearning

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): https://bip.strazmiejska.wroclaw.pl/dokumenty/menu/24

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.321.4.2022.SS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 144714,63 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, akcesorii komputerowych i oprogramowania biurowego dla Straży Miejskiej Wrocławia

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48771000-3 - Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp oraz uzyska maksymalną liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny - Cena całkowita oferty brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 7 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji,
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 1 dostawę polegającą na dostarczeniu fabrycznie nowego sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 100.000 zł. brutto.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wprowadza szczególnych wymagań w tym zakresie.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wprowadza szczególnych wymagań w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie
z załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) materiały informacyjne (opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały) oferowanego przedmiotu zamówienia - w języku polskim lub przetłumaczone na język polski- potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ. Należy złożyć dla wszystkich produktów wskazanych w załączniku nr 2 SWZ w zakresie zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę.
2) Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Gdy przedmiotowy środek dowodowy służy po-twierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia.
3) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do SWZ (jeżeli dotyczy)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
w szczególności w następujących sytuacjach:
a) dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – w sytuacji, gdy zmiana taka wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
c) w przypadku zaistnienia „siły wyższej” uniemożliwiającej dostawę w oznaczonym w umowie terminie - dopuszcza się możliwość zmiany terminu dostawy.
Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niemożliwe do zapobieżenia.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
3. Zmiany w umowie nie mogą powodować podwyższenia ceny przedmiotu zamówienia, nawet w przypadku zmian w przepisach podatkowych.
4. Okoliczności przewidziane powyżej stanowiące podstawę zmiany Umowy stanowią uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązek.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/smwroclaw/public/postepowanie?postepowanie=34428056

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.