eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wymiana pokrycia dachów budynków szpitalnych.Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana pokrycia dachów budynków szpitalnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000817391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzałowska 22

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-730

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: +48 914251409

1.5.8.) Numer faksu: +48 914251406

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@onkologia.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://onkologia.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana pokrycia dachów budynków szpitalnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40f1f516-4085-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.onkologia.szczecin.pl/index.php/zamnia-publiczne-mainmenu-31/2022

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCAMI odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, email: zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl
2. WYKONAWCA zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.
WYKONAWCA posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.onkologia.szczecin.pl/index.php/zamnia-publiczne-mainmenu-31/2022

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCAMI odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, email:
zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl
2. WYKONAWCA zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.
WYKONAWCA posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. WYKONAWCA przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu w określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wraz z wymaganymi do załączenia do oferty dokumentami oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na
miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta WYKONAWCY i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCY posługują się numerem
ogłoszenia (BZP).
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez WYKONAWCĘ
za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej,
na adres email: zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020, poz. 2452).
10. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje sposobu komunikowania się z WYKONAWCAMI w inny sposób, niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, ZAMAWIAJĄCY przedkłada, poniżej, informację dotyczącą danych osobowych osób działających w imieniu WYKONAWCY na etapie przygotowania i złożenia oferty, oraz na etapie realizacji zamówienia:
1) administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie ul. Strzałowska 22; 71-730 Szczecin,
2) inspektorem ochrony danych osobowych u ZAMAWIAJĄCEGO jest Jacek Motylewski, kontakt: adres e-mail: iod@onkologia.szczecin.pl, nr telefonu 91 42 51 599,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego TP-24/22 – Wymiana pokrycia dachów budynków szpitalnych,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 18 Ustawy,
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację zamówienia jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy,
7) decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) osoby działające w imieniu WYKONAWCY mają prawo:
- do dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
- do sprostowania lub uzupełnienia ich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym zgłoszenie takiego żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) osobom działającym w imieniu WYKONAWCY nie przysługuje prawo:
- do usunięcia danych osobowych,
- do przenoszenia danych osobowych,
- do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
ZAMAWIAJĄCY przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną ZAMAWIAJĄCEMU w związku z prowadzonym postępowaniem i które ZAMAWIAJĄCY pozyska od WYKONAWCY biorącego udział w postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula została określona w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-24/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 302082,52 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego pokrycia dachów pokrytych papą termozgrzewalną na pokrycie z membrany PVC wraz z wymianą termoizolacji i obróbek blacharskich budynków szpitalnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie.
Wymiana pokrycia zostanie wykonana w następujących obiektach:
1) Budynek Zakładu Diagnostyki Obrazowej – jedna z przybudówek parterowych budynku Centrum Diagnostyki i Terapii
Nowotworów Piersi – budynek nr 8, zwany dalej budynkiem A;
2) Cześć parterowa budynku Administracji – budynek nr 5, zwany dalej budynkiem B;
3) Część parterowa budynku Oddziału Klinicznego Radioterapii część Łóżkowa 2 – budynek nr 4, zwany dalej budynkiem C.
Budynki posadowione są na nieruchomości oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 32/8, obręb 3089, dla której urządzona
jest i prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie księga wieczysta nr SZ1S/00111508/4.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie prace wynikające z powyżej przywołanych dokumentów chociażby nie były w nich jednoznacznie wyartykułowane.
Roboty budowlane na budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej wykonywane będą na czynnym obiekcie, w związku tym ZAMAWIAJĄCY przewiduje konieczność wykonywania prac uciążliwych i prac wewnątrz pomieszczeń (gdzie znajdują się piony instalacji kanalizacji deszczowej) w dni pracujące w godzinach od 18:00 do 6:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy i soboty od 8:00 do 18:00, po wcześniejszym uzgodnieniu tego zamiaru z ZAMAWIAJĄCYM.
Każdorazowo przed rozpoczęciem prac WYKONAWCA zobowiązany jest zabezpieczyć przed zakurzeniem i uszkodzeniem mechanicznym wszystkie znajdujące się w pomieszczeniu urządzenia.
Po zakończeniu wykonywania robót w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej WYKONAWCA zobowiązany jest je posprzątać w sposób umożliwiający prowadzenie działalności.
WYKONAWCA zobowiązany jest do ustawienia rusztowań w miejscach wyznaczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, które będzie służyło do poruszania się pomiędzy dachami a terenem oraz do transportu narzędzi i materiałów na dachy.
Zabrania się transportu i komunikacji na dach budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy wykorzystaniu istniejącej drabiny.
WYKONAWCA zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego dla pracowników oraz magazynowego, w którym będzie przechowywał wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do realizacji zamówienia.
ZAMAWIAJĄCY nie dysponuje pomieszczeniami socjalnymi i magazynowymi, które mogłyby zostać udostępnione WYKONAWCY.
Zaleca się, aby WYKONAWCA dokonał wizji lokalnej w miejscu planowanych prac oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne lub pomocne do przygotowania rzetelnej oferty cenowej, przy czym dokonanie wizji lokalnej nie jest wymogiem przed złożeniem oferty.
Termin wizji lokalnej (dla wszystkich WYKONAWCÓW) ustala się na dzień 6.10.2022 roku, o godz. 10:00, miejsce spotkania – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, Dział Techniczny.
WYKONAWCA winien, przed złożeniem oferty, dokładnie zapoznać się z załączonymi dokumentami i zakresem prac. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zauważenia ewentualnych różnic pomiędzy załączonymi dokumentami określającymi zakres prac, WYKONAWCA winien dążyć do wyjaśnienia zakresu zamówienia w formie zapytań do treści SWZ. Brak
stosownego zapytania będzie uznany za przyjęcie do realizacji wszystkich prac wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ, zważywszy na charakter wynagrodzenia WYKONAWCY – ryczałt.
Miejsce realizacji zamówienia: wskazane budynki szpitalne zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej nr 22.
ZAMAWIAJĄCY, w oparciu o postanowienie art. 95 ust. 1 i 2 Ustawy, ustala następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
1) wykonanie nowego pokrycia z membrany PVC,
2) wykonanie nowych obróbek blacharskich,
3) wykonanie termoizolacji stropodachu.
WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z ZAMAWIAJĄCYM zobowiązany jest złożyć oświadczenie o
przestrzeganiu wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez siebie i przez podwykonawców osób wykonujących czynności wymienione powyżej. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W zakresie realizacji obowiązku
zatrudnienia na umowę o pracę WYKONAWCA zobowiązany jest poddać się kontroli ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. (Zakres kontroli ze strony ZAMAWIAJĄCEGO i sankcje dla WYKONAWCY za naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę reguluje § 6 ust. 4 i 5 oraz
§ 14 projektu umowy, stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ).
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ kluczowych części zamówienia:
ZAMAWIAJĄCY wymaga osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ:
1) wykonanie nowego pokrycia z membrany PVC,
2) wykonanie nowych obróbek blacharskich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

44212310-5 - Rusztowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na membranę PVC

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
ZAMAWIAJĄCY nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
ZAMAWIAJĄCY nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej WYKONAWCY niezbędnej do realizacji zamówienia, ZAMAWIAJĄCY wymaga informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych, lub zdolność kredytową WYKONAWCY, na kwotę nie mniejszą niż 150 000,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4. Warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej:
W celu potwierdzenia, że WYKONAWCA spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do wykonania zamówienia, ZAMAWIAJĄCY żąda wykonania, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu pokrycia dachu z zastosowaniem membrany PVC o zbliżonym zakresie robót, jaki został opisany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, z czego przynajmniej jedna o wartości brutto minimum 250 000,- zł, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz warunek, że WYKONAWCA dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 (jedną) osobą (skierowaną przez WYKONAWCĘ do realizacji zamówienia) na stanowisko wymienione w rozdziale XVII, punkt 10.2.2. SWZ – co stanowi warunek udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 112 ust. 2 Ustawy PZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed udzieleniem zamówienia WYKONAWCA, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie 5 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO, przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU następujące podmiotowe środki dowodowe, zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnienia warunków udziału, WYKONAWCA przedkłada:
1. Aktualne na dzień złożenia zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem ZAMAWIAJĄCY żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
2. Aktualne na dzień złożenia zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem ZAMAWIAJĄCY żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3. Aktualne na dzień złożenia informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, a także art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, także w zakresie dotyczącym WYKONAWCY wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz podmiotu udostępniającego zasoby.
Uwaga: dokumenty wskazane w pkt. 1. i 2. muszą być wystawione
w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed ich złożeniem, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt. 3. w terminie nie wcześniejszym
niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.
4. Oświadczenie WYKONAWCY, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym WYKONAWCĄ, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego WYKONAWCY należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed udzieleniem zamówienia WYKONAWCA, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie 5 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO, przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU następujące podmiotowe środki dowodowe, zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy PZP:
W celu potwierdzenia spełniania przez WYKONAWCĘ warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnych do wykonania zamówienia, WYKONAWCA przedkłada:
1. Wykaz robót w zakresie wykonywania pokryć dachowych z membrany PVC, w okresie ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Dla spełniania tego wymogu ZAMAWIAJĄCY żąda wykonania, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu pokrycia dachu
z zastosowaniem membrany PVC o zbliżonym zakresie robót, jaki został opisany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, z czego przynajmniej jedna o wartości brutto minimum 250 000,- zł. – co stanowi warunek udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 112 ust. 2 Ustawy PZP.
ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio ZAMAWIAJĄCEMU.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Osoba wyznaczona do kierowania pracami – kierownik robót – musi spełniać łącznie następujące warunki: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym przy realizacji zadań dotyczących wykonania remontów pokryć dachowych z membrany PVC, z czego co najmniej jedno
o wartości brutto minimum 100 tyś. zł prowadzonej w obiekcie użyteczności publicznej – co stanowi warunek udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 112 ust. 2 Ustawy PZP.
Uwaga: WYKONAWCA po wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia kopii umów potwierdzających dysponowaniem ww. kadry kierowniczej, kserokopii uprawnień budowlanych wskazanych osób oraz potwierdzenia przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez WYKONAWCĘ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których WYKONAWCA posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych, lub zdolność kredytową WYKONAWCY, na kwotę nie mniejszą niż 150 000,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, ww. oświadczenie składa każdy z WYKONAWCÓW. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z WYKONAWCÓW wykazuje ich spełnienie (art. 125 ust. 4 ustawy PZP). Ponadto, na zasadzie art. 117 ust. 4 ustawy PZP, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, dołączają oni oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni WYKONAWCY – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do formularza ofertowego.
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim WYKONAWCA powołuje się na jego zasoby – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do formularza ofertowego – dotyczy ofert składanych przez WYKONAWCÓW, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania WYKONAWCY do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że WYKONAWCA realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – dotyczy ofert składanych przez WYKONAWCÓW, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. Zobowiązanie to potwierdza, że stosunek łączący WYKONAWCĘ z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych WYKONAWCY zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
- sposób i okres udostępnienia WYKONAWCY i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego WYKONAWCA polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Kosztorys ofertowy z podaniem cen robocizny, materiałów, sprzętu oraz narzutów i cen jednostkowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wysokość wynosi 4 500,- zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1559 1000 0024 1138 7505,
2) gwarancji bankowej,
3) gwarancji ubezpieczeniowej,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 299).
3. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Termin wniesienia wadium: do dnia 17.10.2022 roku do godziny 8:00.
5. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP ZAMAWIAJĄCY odrzuca ofertę jeśli WYKONAWCA nie wniósł wymaganego wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium
w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.
6. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowa na rachunku bankowym.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. ZAMAWIAJĄCY zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium WYKONAWCY:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem WYKONAWCY, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium w okolicznościach o których mowa w pkt 1-4 niniejszego ustępu powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczenie WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, ww. oświadczenie składa każdy z WYKONAWCÓW. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z WYKONAWCÓW wykazuje ich spełnienie (art. 125 ust. 4 ustawy PZP). Ponadto, na zasadzie art. 117 ust. 4 ustawy PZP, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, dołączają oni oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni WYKONAWCY – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do formularza ofertowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. ZAMAWIAJĄCY, dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian, które będą dla niego korzystne lub będą wynikały z jego możliwości płatniczych, względnie będą dokonane w interesie publicznym albo ważnym interesie ZAMAWIAJĄCEGO, a także zmian związanych ze zmianami stanu prawnego w trakcie obowiązywania umowy.
2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza także wprowadzenie zmian do umowy w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 455 Ustawy Prawo zamówień publicznych, a także na zasadach i w zakresie dopuszczonym innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności wprowadzonymi w związku z sytuacją epidemiologiczną.
3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których strony w dniu podpisania niniejszej Umowy nie mogły przewidzieć np. warunki atmosferyczne, działania osób trzecich (w tym organów administracji publicznych).
4. Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksów, podpisanych przez obie strony.
5. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie terminu realizacji określonego w § 4 ust. 2 projektu umowy, w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie prac, która to przeszkoda zostanie potwierdzona stosownymi notatkami podpisanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ, zawierającymi co najmniej okres, w jakim wystąpiły ww. warunki atmosferyczne, stwierdzenie w jakim zakresie i dlaczego wpłynęły one na możliwość prowadzenia prac. Zmiana terminu nastąpi o okres trwania ww. przeszkody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: WYKONAWCA składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.