eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwonak › dowóz uczniów z niepełnosprawnością do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
dowóz uczniów z niepełnosprawnością do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630198678

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdyńska 53

1.5.2.) Miejscowość: Czerwonak

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-004

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sapo.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: oswiataczerwonak.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/652261

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dowóz uczniów z niepełnosprawnością do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17db80e3-1d94-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018860/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Dowóz uczniów z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Gminy Czerwonak do specjalistycznych placówek oświatowych w Poznaniu i w innych miejscowościach, z zapewnieniem opieki w czasie dowozu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307036/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SAPO.251.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Gminy Czerwonak do specjalistycznych placówek oświatowych w Poznaniu i w innych miejscowościach na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia w dniach, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, zgodnie z kalendarium roku szkolnego 2022/2023.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia tworzy nierozerwalną całość, co oznacza, że nie może zostać podzielony na części, ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, a brak podziału zamówienia na część nie zakłóca konkurencji w ramach postępowania.
W postępowaniu nr SAPO.251.1.2022 zamówienie zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza w tym postępowaniu (nr SAPO.251.1.2022) została unieważniona i nie była dzielona na kolejne części. W obecnym postępowaniu ta część zamówienia zostaje powtórzona.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.
4. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60140000-1 - Nieregularny transport osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 474076,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 474076,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 474076,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.U.H. Bartosz Marciniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361505482

7.3.3) Ulica: Tadeusza Kościuszki 16B

7.3.4) Miejscowość: Skoki

7.3.5) Kod pocztowy: 62-085

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 474076,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.