eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Markowa › "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Husów, Markowa i Tarnawka"Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Husów, Markowa i Tarnawka"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MARKOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1399

1.5.2.) Miejscowość: Markowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-120

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 226 53 52

1.5.8.) Numer faksu: 17 226 56 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@markowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://markowa.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Husów, Markowa i Tarnawka"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ff874ea-3e4a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371115

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003612/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Markowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie e-PUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie 1: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji transformatorowej Markowa XIII oraz budowa przyłącza energii elektrycznej na terenie obejmującym nieruchomości nr ewid. gr.: 2197/3, 2293/1, 2291, 2290, 2096/4, 2096/3, 2096/2, 2096/1, 1928/1, 2288, 2297/5, 2287/7 położone w miejscowości Markowa:
a) Wykonanie nowej szafy sterowniczej ZK+ZL wolnostojącej umieszczonej w pasie drogowym oraz wykonanie nowego przyłącz,
b) Wykonanie nowego odcinka sieci napowietrzno-kablowej,
c) Montaż słupów oświetlenia ulicznego oraz montaż opraw oświetleniowych LED,
d) Wykonanie dodatkowych środków ochrony od porażeń,
e) Wykonanie badań i pomiarów pomontażowych zgodnie z normą PN91-E5009/61 dotyczących:
- Rezystencji izolacji,
- Rezystencji uziemienia,
- Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
f) Wykonanie inwentaryzacji linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego.
2) Zadanie 2. Budowa instalacji elektroenergetycznej zewnętrznej oświetlenia terenu w Markowej na działce nr ewid. 3866:
a) Wykonanie instalacji elektroenergetycznej kablowej,
b) Montaż 2 słupów oświetleniowych do oświetlenia ciągu dla pieszych biegnącego wzdłuż boiska Orlik,
c) Montaż 2 opraw oświetleniowych LED, w tym na słupie nr 2 osadzonej na wysięgniku skierowanym na kładkę dla pieszych,
d) Wykonanie dodatkowych środków ochrony od porażeń,
e) Umieszczenie w istniejącej szafie oświetlenia terenu informacji o rozgraniczeniu własności urządzeń elektroenergetycznych,
g) Wykonanie badań i pomiarów pomontażowych zgodnie z normą PN91-E5009/61 dotyczących:
- Rezystencji izolacji,
- Rezystencji uziemienia,
- Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
f) Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektroenergetycznej oświetlenia terenu.
3) Zadanie 3. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego od słupa nr 63 zasilanej ze stacji transformatorowej w Tarnawce 2:
a) Wykonanie linii kablowej z istniejącego słupa oświetleniowego żelbetowego nr 63 zasilanego z szafy rozdzielczej SR stacji transformatorowej Tarnawka 2 łącznej długości 131 m,
b) Montaż 2 słupów ulicznych oświetleniowych (63/1 i 63/2) wysięgnikowych sześciokątnych standardowych – stalowych ocynkowanych,
c) Montaż 2 opraw oświetleniowych LED na słupie,
d) Wykonanie dodatkowych środków ochrony od porażeń,
e) Wykonanie badań i pomiarów pomontażowych zgodnie z normą PN91-E5009/61 dotyczących:
- Rezystencji izolacji,
- Rezystencji uziemienia,
- Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
f) Wykonanie inwentaryzacji linii oświetlenia ulicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie 4. Rozbudowa sieci napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji transformatorowej Husów XI:
a) Wykonanie nowego odcinka sieci napowietrzno-kablowej na slupach od stanowiska nr 13 (istniejący słup RE) do stanowiska nr 13/13 (dla 13 słupów),
b) Montaż 13 słupów oświetleniowych z żerdzi wirowanych,
c) Wykonanie ochrony odgromowej,
d) Montaż 13 opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach,
e) Wykonanie dodatkowych środków ochrony od porażeń,
f) Wykonanie badań i pomiarów pomontażowych zgodnie z normą PN91-E5009/61 dotyczących:
- Rezystencji izolacji,
- Rezystencji uziemienia,
- Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
g) Wykonanie inwentaryzacji linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego.
Uwaga:
Zamawiający zastrzega ograniczenie zakresu rzeczowego dla zadania nr 3 w postaci rezygnacji z realizacji części zadania obejmującego wykonanie odcinak dla 5 słupów oświetleniowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie oświetlenia ulicznego odpowiadającą wartością min. 300.000,00 PLN każda robota.
b) Zasoby ludzkie zdolne do realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
- 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz minimum 3 lata doświadczenia jako kierownik budowy.
Wskazana przez Wykonawca osoba posiadającą wymagane wyżej uprawnienia budowlane przewidziana będzie na stanowisko kierownika budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 2 do SWZ),
2) Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony przez Wykonawcę (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 6 do SWZ),
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 5 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 3 do SWZ),
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 7 do SWZ),
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 9),
4) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 8 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z zapisami zał. 10 do SWZ - projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.