eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Serock › "Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie" i "Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie"Ogłoszenie z dnia 2023-08-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie” i „Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Serock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015570119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 21

1.5.2.) Miejscowość: Serock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.piekarzewski@serock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://serock.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie” i „Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5eda599-007e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00371024

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025858/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie

1.1.27 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243943

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRI.271.2.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 942268,90 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa małej architektury, budowa oświetlenia i monitoringu, budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, streetworkout i siłowni zewnętrznej, na terenie działki nr ew. 83/3 i części działki nr 83/4 obr. 21 – Stanisławowo, gmina Serock zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszej SWZ, która wskazuje usytuowanie obiektów małej architektury w terenie oraz określa szczegółowe zagospodarowanie terenu, opracowaną przez firmę ALKBUD – Usługi Inwestycyjne - Leszek Kamiński, ul. Królewska 10, 05-140 Jadwisin. Projektowane elementy zagospodarowania działki będą spełniać funkcję rekreacyjno-sportową dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2) Zamówienie dotyczy realizacji zadań pn. „Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie”.
3) Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni boiska z kostki betonowej - kostkę betonową z rozbiórki Wykonawca oczyści, złoży na palety i przetransportuje na teren bazy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21 – koszt transportu kostki i dostawy palet należy ująć w cenie ofertowej;
b) demontaż istniejących urządzeń placu zabaw i boisk (zabawek, kompletu koszy do koszykówki, kompletu bramek do piłki nożnej, słupków do siatki) wraz z ich utylizacją wyrównanie terenu rozbiórek;
c) budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 15m x 25m z ogrodzeniem piłkochwytami do gry w piłkę nożną, ręczną oraz piłkę koszykową. Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej 23-25mm z włókien fibrylowanych, zasypywana piaskiem kwarcowym, wodoprzepuszczalna. Boisko do koszykówki i piłki nożnej wyposażone w 1kpl. bramek piłkarskich (2 szt.) o wymiarach 3x2m i konstrukcji stalowej ocynkowanej. Bramki mają składane łuki umożliwiające łatwe przenoszenie oraz magazynowanie. Bramka w kolorze białym. Kosz do koszykówki na jednym słupie nośnym z tablicą 105cm x 180cm, obręczą i siatką polipropylenowej (2szt.). W komplecie osłona na słup z pianki obszyta materiałem odpornym na warunki atmosferyczne. Kolorystyka boiska: boisko – płyta boiska i pas bezpieczeństwa – kolor zielony, inne linie kolor: żółty – piłka nożna/ręczna, czerwony – koszykówka. Szerokość linii 5cm. Linie wykonane wg zaleceń producenta nawierzchni. Odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska następuje powierzchniowo poprzez spływ w kierunku oznaczonym na rysunkach (należy wyprofilować spadek o wartości 1,0%). Oświetlenie boiska: oprawy LED o mocy 44W, słupy o wys. 8m, uziemienie słupów za pomocą bednarki, zasilanie wg wskazań w projekcie technicznym. Oświetlenie boiska z możliwością ręcznego włącznika/wyłącznika oraz poprzez darmową aplikację.
d) dostawę i montaż elementów sprawnościowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych: orbitek (E.1), biegacz (E.2), wioślarz (E.3), rowerek (E.4), Street Workout - urządzenie gimnastyczne do treningu na powietrzu. (E.5), równoważnia zestaw (B.4), zestaw sprawnościowy Linarium „ORB PLUS” (C.8), zestaw sprawnościowy „PAŁĄK” (C.9), zestaw trampolin HEXO (C.1).
e) dostawę i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci:
• strefa dla dzieci 1-4: huśtawka wagowa „Modliszka” (B.1), sprężynowiec „Autko”, „Delfin”, „Wesoła krówka” (B.2, B.3, B.8), karuzela z kierownicą (B.5), piaskownica (B.6), półkula z granulatu gumowego EPDM (B.7).
• strefa dla dzieci 5-14: karuzela słupowa MONSOON 4 (C.2), huśtawka podwójna (C.3), zestaw „LumiStraż” (C.4), zestaw „KUBUŚ” (C.5), zjazd linowy (C.6), karuzela pionowa (C.7).
f) wykonanie nawierzchni bezpiecznych z piasku, granulatu EPDM wylewanego i ażurowych mat gumowych z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą pod urządzenia wskazane w ppkt 2 lit e;
g) dostawę i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw: ławka stała z oparciem – ilość 6szt.; ławka bez oparcia – ilość 5szt.; pojedyncze kosze na śmieci metalowe w ilości 4szt.; kosz do segregacji 1 szt. składający się z 3 pojemników do segregacji; stojak na rowery pionowy-2 szt.; tablica regulaminowa – 1 szt.; leżak betonowy – 2 szt. (A.1). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji elementów małej architektury w stosunku do wskazanej na rysunku zagospodarowania terenu.
h) budowę oświetlenia placu zabaw: oprawy LED o mocy 33W, słupy o wys. 6m, uziemienie słupów za pomocą bednarki, zasilanie wg wskazań w projekcie technicznym. Oświetlenie placu zabaw podłączone do istniejącego oświetlenia ulicznego z możliwością sterowania zegarem astronomicznym.
i) wykonanie kompletnego systemu monitoringu wizyjnego, w tym montaż 3 szt. kamer na projektowanych słupach oświetleniowych na wys. 3m; do transmisji obrazu projektuje się złącze GSM z anteną zintegrowaną z routerem LTE i anteną; monitoring obiektu należy skonfigurować i podłączyć do systemu monitoringu gminnego jaki posiada Zamawiający.
j) wykonanie remontu ogrodzenia terenu poprzez rozbiórkę starego wraz z jego utylizacją i wykonanie w tej samej lokalizacji nowego ogrodzenia. Ogrodzenie wykonać z paneli systemowych o wysokości 150cm + cokół (podmurówka) z otworami umożliwiającymi migrację małych zwierząt. Wysokość bramy i furtki do potwierdzenia z Zamawiającym. Kolorystyka ogrodzenia RAL 7024 do potwierdzenia z Zamawiającym.
k) wykonanie innych elementów zagospodarowania terenu:
• elementy komunikacji (chodniki z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie, obrzeża 100x30x8cm.);
• wydzielenie placu zabaw obrzeżem bezpiecznym z granulatu EPDM o wym.5x25x100 cm.
• zieleń (trawniki, krzewy i byliny – forsycja, dereń, rodgresja, liliowiec, tawułka)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji nasadzeń roślinnych w stosunku do wskazanej na rysunku zagospodarowania terenu, przy zachowaniu ogólnej ilości wskazanej w przedmiarze robót.
l) uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót.
m) wykonanie i montaż jednej tablicy informacyjnej o wym. 70x90cm o treści: „Zadanie pn. (nazwa zadania) współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” informującej o dofinansowaniu inwestycji z programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” zgodnej z wzorem dostępnym na stronie internetowej www.mazovia.pl i ustawienia jej we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie realizacji inwestycji, po jej zakończeniu. Projekt tablicy Wykonawca prześle Zamawiającemu do akceptacji. Tablica musi posiadać własną konstrukcję mocującą i stojącą. Tablica wykonana w technologii znaku drogowego, podkład wykonany z blachy metalowej z podwójnie zawiniętą krawędzią, naklejka z folii co najmniej I generacji. Koszt wykonania przedmiotowej tablicy należy wyodrębnić w ofercie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert, tj. do dnia 23 czerwca 2023r. do godziny 11:30, wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę Artur Gąsiorek, Zbigniew Andruszewski Free Kids s.c., Trzęsowice 32, 55 – 106 Zawonia. Wykonawca spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i otrzymała: 70 pkt w kryterium „cena brutto oferty” o znaczeniu 70% oraz 30 pkt w kryterium „okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia” o znaczeniu 30%. Łącznie oferta otrzymała 100 pkt. Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy Artur Gąsiorek, Zbigniew Andruszewski Free Kids s.c. jako ofertę najkorzystniejszą na podstawie art. 242 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 239 ust. 1 ustawy, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, o czym poinformował Wykonawcę pismem z dnia 11 sierpnia 2023 r. W przesłanej do Wykonawcy informacji o wyborze oferty Zamawiający wskazał, że podpisanie umowy w sprawie niniejszego zamówienia nastąpi w dniu 18 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Pismem z dnia 16 sierpnia 2023r. wybrany wykonawca Artur Gąsiorek, Zbigniew Andruszewski Free Kids s.c. zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu zawarcia umowy na dzień 22 sierpnia 2023r., na co Zamawiający wyraził zgodę przesyłając stosowną informację Wykonawcy w dniu 17 sierpnia 2023r. W dniu 22 sierpnia 2023r. tj. w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy, pełnomocnik Wykonawcy złożył pisemne oświadczenie informujące o odstąpieniu od podpisania umowy dotyczącej realizacji robót budowlanych, których przedmiotem jest: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie” i „Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie”.
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 7 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp, przy czym artykuł 263 nie ma zastosowania, gdyż w przedmiotowym postępowaniu została złożona jedynie jedna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.