eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Serock › "Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie" i "Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie"Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie” i „Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Serock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015570119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 21

1.5.2.) Miejscowość: Serock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.piekarzewski@serock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie” i „Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5eda599-007e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243943

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025858/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie

1.1.27 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://serock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://serock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 1 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock z siedzibą w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock;
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej bądź e-mail: piotr.glen@wiknet.net.pl.
3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).
4) Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych Zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Zamawiający mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.
Pozostałe informacje dotyczące RODO zawarte są w rozdziale I pkt 17 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PRI.271.2.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa małej architektury, budowa oświetlenia i monitoringu, budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, streetworkout i siłowni zewnętrznej, na terenie działki nr ew. 83/3 i części działki nr 83/4 obr. 21 – Stanisławowo, gmina Serock zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszej SWZ, która wskazuje usytuowanie obiektów małej architektury w terenie oraz określa szczegółowe zagospodarowanie terenu, opracowaną przez firmę ALKBUD – Usługi Inwestycyjne - Leszek Kamiński, ul. Królewska 10, 05-140 Jadwisin. Projektowane elementy zagospodarowania działki będą spełniać funkcję rekreacyjno-sportową dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2) Zamówienie dotyczy realizacji zadań pn. „Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie”.
3) Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni boiska z kostki betonowej - kostkę betonową z rozbiórki Wykonawca oczyści, złoży na palety i przetransportuje na teren bazy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21 – koszt transportu kostki i dostawy palet należy ująć w cenie ofertowej;
b) demontaż istniejących urządzeń placu zabaw i boisk (zabawek, kompletu koszy do koszykówki, kompletu bramek do piłki nożnej, słupków do siatki) wraz z ich utylizacją wyrównanie terenu rozbiórek;
c) budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 15m x 25m z ogrodzeniem piłkochwytami do gry w piłkę nożną, ręczną oraz piłkę koszykową. Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej 23-25mm z włókien fibrylowanych, zasypywana piaskiem kwarcowym, wodoprzepuszczalna. Boisko do koszykówki i piłki nożnej wyposażone w 1kpl. bramek piłkarskich (2 szt.) o wymiarach 3x2m i konstrukcji stalowej ocynkowanej. Bramki mają składane łuki umożliwiające łatwe przenoszenie oraz magazynowanie. Bramka w kolorze białym. Kosz do koszykówki na jednym słupie nośnym z tablicą 105cm x 180cm, obręczą i siatką polipropylenowej (2szt.). W komplecie osłona na słup z pianki obszyta materiałem odpornym na warunki atmosferyczne. Kolorystyka boiska: boisko – płyta boiska i pas bezpieczeństwa – kolor zielony, inne linie kolor: żółty – piłka nożna/ręczna, czerwony – koszykówka. Szerokość linii 5cm. Linie wykonane wg zaleceń producenta nawierzchni. Odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska następuje powierzchniowo poprzez spływ w kierunku oznaczonym na rysunkach (należy wyprofilować spadek o wartości 1,0%). Oświetlenie boiska: oprawy LED o mocy 44W, słupy o wys. 8m, uziemienie słupów za pomocą bednarki, zasilanie wg wskazań w projekcie technicznym. Oświetlenie boiska z możliwością ręcznego włącznika/wyłącznika oraz poprzez darmową aplikację.
d) dostawę i montaż elementów sprawnościowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych: orbitek (E.1), biegacz (E.2), wioślarz (E.3), rowerek (E.4), Street Workout - urządzenie gimnastyczne do treningu na powietrzu. (E.5), równoważnia zestaw (B.4), zestaw sprawnościowy Linarium „ORB PLUS” (C.8), zestaw sprawnościowy „PAŁĄK” (C.9), zestaw trampolin HEXO (C.1).
e) dostawę i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci:
• strefa dla dzieci 1-4: huśtawka wagowa „Modliszka” (B.1), sprężynowiec „Autko”, „Delfin”, „Wesoła krówka” (B.2, B.3, B.8), karuzela z kierownicą (B.5), piaskownica (B.6), półkula z granulatu gumowego EPDM (B.7).
• strefa dla dzieci 5-14: karuzela słupowa MONSOON 4 (C.2), huśtawka podwójna (C.3), zestaw „LumiStraż” (C.4), zestaw „KUBUŚ” (C.5), zjazd linowy (C.6), karuzela pionowa (C.7).
f) wykonanie nawierzchni bezpiecznych z piasku, granulatu EPDM wylewanego i ażurowych mat gumowych z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą pod urządzenia wskazane w ppkt 2 lit e;
g) dostawę i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw: ławka stała z oparciem – ilość 6szt.; ławka bez oparcia – ilość 5szt.; pojedyncze kosze na śmieci metalowe w ilości 4szt.; kosz do segregacji 1 szt. składający się z 3 pojemników do segregacji; stojak na rowery pionowy-2 szt.; tablica regulaminowa – 1 szt.; leżak betonowy – 2 szt. (A.1). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji elementów małej architektury w stosunku do wskazanej na rysunku zagospodarowania terenu.
h) budowę oświetlenia placu zabaw: oprawy LED o mocy 33W, słupy o wys. 6m, uziemienie słupów za pomocą bednarki, zasilanie wg wskazań w projekcie technicznym. Oświetlenie placu zabaw podłączone do istniejącego oświetlenia ulicznego z możliwością sterowania zegarem astronomicznym.
i) wykonanie kompletnego systemu monitoringu wizyjnego, w tym montaż 3 szt. kamer na projektowanych słupach oświetleniowych na wys. 3m; do transmisji obrazu projektuje się złącze GSM z anteną zintegrowaną z routerem LTE i anteną; monitoring obiektu należy skonfigurować i podłączyć do systemu monitoringu gminnego jaki posiada Zamawiający.
j) wykonanie remontu ogrodzenia terenu poprzez rozbiórkę starego wraz z jego utylizacją i wykonanie w tej samej lokalizacji nowego ogrodzenia. Ogrodzenie wykonać z paneli systemowych o wysokości 150cm + cokół (podmurówka) z otworami umożliwiającymi migrację małych zwierząt. Wysokość bramy i furtki do potwierdzenia z Zamawiającym. Kolorystyka ogrodzenia RAL 7024 do potwierdzenia z Zamawiającym.
k) wykonanie innych elementów zagospodarowania terenu:
• elementy komunikacji (chodniki z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie, obrzeża 100x30x8cm.);
• wydzielenie placu zabaw obrzeżem bezpiecznym z granulatu EPDM o wym.5x25x100 cm.
• zieleń (trawniki, krzewy i byliny – forsycja, dereń, rodgresja, liliowiec, tawułka)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji nasadzeń roślinnych w stosunku do wskazanej na rysunku zagospodarowania terenu, przy zachowaniu ogólnej ilości wskazanej w przedmiarze robót.
l) uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót.
m) wykonanie i montaż jednej tablicy informacyjnej o wym. 70x90cm o treści: „Zadanie pn. (nazwa zadania) współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” informującej o dofinansowaniu inwestycji z programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” zgodnej z wzorem dostępnym na stronie internetowej www.mazovia.pl i ustawienia jej we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie realizacji inwestycji, po jej zakończeniu. Projekt tablicy Wykonawca prześle Zamawiającemu do akceptacji. Tablica musi posiadać własną konstrukcję mocującą i stojącą. Tablica wykonana w technologii znaku drogowego, podkład wykonany z blachy metalowej z podwójnie zawiniętą krawędzią, naklejka z folii co najmniej I generacji. Koszt wykonania przedmiotowej tablicy należy wyodrębnić w ofercie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami rozdział III pkt 5 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
- 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 800.000,00 zł brutto każda polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji terenu sportowo-rekreacyjnego obejmujące swym zakresem co najmniej montaż urządzeń placu zabaw oraz budowę boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy.
b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności inżynieryjnej drogowej;
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Zamawiający, działając zgodnie z art. 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw urządzeń placu zabaw, urządzeń siłowni oraz elementów małej architektury z wymaganiami oraz cechami określonymi w dokumentacji projektowej oraz z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, żąda złożenia wraz z ofertą wypełnionego załącznika nr 1a do SWZ – Formularz dot. parametrów technicznych oferowanych dostaw wyposażenia placu zabaw, siłowni oraz elementów małej architektury.
2) Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą w/w przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Formularz dot. parametrów technicznych oferowanych dostaw wyposażenia placu zabaw, siłowni oraz elementów małej architektury – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://serock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Ilość robót do wykonania w ramach zadania należy ustalić na podstawie dokumentacji projektowej i ewentualnej wizji w terenie. Przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ pełni funkcję pomocniczą, mającą na celu ułatwienie identyfikacji zakresu i rodzaju prac. Ilości w nim wskazane mogą różnić się od ilości faktycznych wynikających z dokumentacji projektowej. W przypadku różnic pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót, które wzajemnie się wykluczają, jako właściwy należy przyjąć zakres wskazany w dokumentacji. W przypadku występowania w przedmiarze robót zakresów niewynikających z dokumentacji, a niewykluczonych jej zapisami – należy je traktować jako uzupełnienie dokumentacji projektowej. W przypadku gdy opisy pozycji przedmiarowych uszczegółowiają zakres zamówienia do wyceny należy przyjąć zakres i rodzaj/charakter robót budowlanych wynikający z opisu pozycji.
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową. Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy musi odzwierciedlać wszystkie roboty, które zdaniem Wykonawcy są niezbędne do wykonania w celu prawidłowego i kompletnego zrealizowania zadania.
3) W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, który będzie stanowił integralną część umowy dotyczącej realizacji zamówienia.
4) Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeks cywilny. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz zapoznał się z udostępnioną dokumentacją projektową, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
5) Zamawiający przewiduje płatności częściowe.
6) Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z robotami ziemnymi, robotami brukarskimi, robotami związanymi z kształtowaniem terenów zielonych.
7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednej tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5m x 1,0m zgodnie z załącznikiem do niniejszej SWZ. Lokalizacja miejsca usytuowania tablicy zostanie określona po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy. Tablica musi posiadać własną konstrukcję mocującą i stojącą.
8) Zamawiający uzna za równoważne urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni oraz elementy małej architektury, których wymiary fizyczne (wysokość, szerokość, długość, wymiar strefy bezpieczeństwa – o ile dotyczy) będą mieściły się w granicach +/-10% wymiarów zaprojektowanych urządzeń. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni oraz elementy małej architektury o wymiarach fizycznych niespełniających w/w założeń dla rozwiązań równoważnych.
9) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Formularz dot. parametrów technicznych oferowanych dostaw wyposażenia placu zabaw, siłowni oraz elementów małej architektury – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
10) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Formularz – Zestawienie kosztów – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.