eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dubiecko › Budowa kaplicy przedpogrzebowej przycmentarnej w miejscowości NienadowaOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa kaplicy przedpogrzebowej przycmentarnej w miejscowości Nienadowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA DUBIECKO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900453

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Przemyska 10

1.4.2.) Miejscowość: Dubiecko

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-750

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dubiecko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dubiecko.biuletyn.net

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370916

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00364529/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Nie dotyczy.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Nie dotyczy.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Nie dotyczy.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie jednego budynku o kubaturze min. 7000 m3.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Nie dotyczy.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Nie dotyczy.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Nie dotyczy.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie jednego budynku o kubaturze min. 700 m3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.