eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dubiecko › Budowa kaplicy przedpogrzebowej przycmentarnej w miejscowości NienadowaOgłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kaplicy przedpogrzebowej przycmentarnej w miejscowości Nienadowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA DUBIECKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900453

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemyska 10

1.5.2.) Miejscowość: Dubiecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-750

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dubiecko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dubiecko.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzp.dubiecko.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kaplicy przedpogrzebowej przycmentarnej w miejscowości Nienadowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0f7b02e-3d9a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024991/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa kaplicy przedpogrzebowej przycmentarnej w miejscowości Nienadowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364529/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kaplicy przedpogrzebowej przycmentarnej w miejscowości Nienadowa” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego wniosku. W ramach projektu Zamawiający przewiduje roboty budowlano-wykończeniowe wraz z wyposażeniem, przyłączami i zagospodarowaniem terenu.
2. Budynek będzie ogólnodostępny o powierzchni ok. 113,40 m², jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, zaprojektowany jest na planie krzyża z nawą główną, prezbiterium, zakrystią i pomieszczeniem chłodniczym.
3. Zakres robót budowlano-wykończeniowych obejmuje m.in.: wykonywanie robót ziemnych, fundamentów, izolacje, roboty murowe, wykonanie konstrukcji żelbetowych, zbrojenia, wykonanie dachu z pokryciem blachą dachówkopodobną, przyłącz wodociągowy, kanalizacji sanitarnej i energetyczny, roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne, w tym m.in. wykonanie posadzek, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, montaż wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji odgromowej, nagłośnienia i zagospodarowanie terenu wraz z zakupem wyposażenia do kaplicy cmentarnej.
4. Przedmiot zamówienia został określony w Dokumentacji technicznej, stanowiący załączniki nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1053993,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1579012,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1053993,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Stolarsko-Budowlane Marek Kurpiel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7921665258

7.3.4) Miejscowość: Tyniowice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1053993,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.