eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Świadczenie usług pocztowychOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Stargardzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skarbowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 091 48 04 802/803

1.5.8.) Numer faksu: 091 48 04 801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiatstargardzki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatstargardzki.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2edf5a4e-3e62-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370874

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022617/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Świadczenie usług pocztowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niezbędne wymagania techniczne, sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Podpisy kwalifikowane muszą spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.
3. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zam. wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
5. Rozszerzenia, formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
6. Zalecenia Zam.:
1) Zam. rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx. xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf,
2) w celu ewentualnej kompresji danych Zam. rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip,
b) .7Z.
3) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Zam. zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
5) W przypadku stosowania przez Wyk. Kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zam. zaleca, w miarę możliwości,
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES,
b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XadES o typie zewnętrznym. Wyk. powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym, c) Zam. rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
6) Zam. zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
7) jeśli Wyk. pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych
plików.
8) Zam. zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
7. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl, znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, tel. 91 48 04 802/803,
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie jest Pan Tadeusz Ler, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem, e-mail: iod@powiatstargardzki.pl, pod nr tel. 9148 04 802/803 lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ppkt 1),
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Świadczenie usług pocztowych”, Nr WZ.272.8.2022.WJ1
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą – art. 19. ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników – art. 76 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - art. 19 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 – art. 74 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych
3) w przypadku, korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – art. 75 ustawy – Prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.272.8.2022.WJ1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1246768,16 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896.), na rzecz Powiatu Stargardzkiego. Zamówienie obejmuje przyjmowanie do obrotu pocztowego przesyłek listowych krajowych i zagranicznych, przemieszczanie i doręczanie ich adresatom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i ich ewentualne zwroty.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie adresatom przesyłek listowych o wadze do 2000 g w obrocie krajowym i zagranicznym,
2) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie adresatom paczek do 10 kg w obrocie krajowym,
3) zwrot niedoręczonych przesyłek niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia.
Szczegółowy opis zakresu zamówienia wraz ilościami poszczególnych rodzajów przesyłek zawiera SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, o maksymalnej wartości 36767 złotych, polegającego na:
a) zwiększeniu ilości nadawanych przesyłek rejestrowanych poleconych ekonomicznych w stosunku do ilości określonych w Załączniku Nr 2.1 do SWZ/Załączniku Nr 2.1 do Umowy, w następującym zakresie:
- FORMAT S do 500 g – 3 550 szt., w tym z potwierdzeniem odbioru – 3 100 szt.,
- FORMAT M do 500 g – 300 szt., w tym z potwierdzeniem odbioru – 200 szt.,
- FORMAT L do 500 g – 50 szt., w tym z potwierdzeniem odbioru – 30 szt.
b) zmniejszeniu ilości poszczególnych rodzajów przesyłek. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w Załączniku Nr 2 do SWZ/Załączniku Nr 2 do Umowy oraz Załączniku nr 2.1 do SWZ/ Załączniku Nr 2.1 do Umowy. Jednocześnie, Zamawiający gwarantuje, iż minimalna ilość przesyłek, co do których zostanie wykonana usługa wyniesie nie mniej niż 70% łącznej liczby przesyłek, stanowiącej podstawę oszacowania wynagrodzenia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie n/w kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin doręczenia przesyłki

4.3.6.) Waga: 24

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin rozpatrzenia reklamacji na usługę w obrocie krajowym

4.3.6.) Waga: 16

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowe,
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny warunków/minimalne poziomy zdolności:
1) za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w zakresie uprawniającym do wykonania zamówienia.
W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie, dla wskazania spełnienia tego warunku wystarczy, że jeden z członków konsorcjum będzie dysponował wymaganymi uprawnieniami. Konsorcjum musi zagwarantować, że właśnie ten konsorcjant, który posiada uprawnienia, będzie faktycznie realizował zamówienie.
2) za spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi Zamawiający uzna:
a) wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej dwie usługi, polegające na zapewnieniu obsługi pocztowej, tj. przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych do każdego miejsca w kraju i zagranicą, z których każda wykonywana była w sposób ciągły na rzecz jednego usługodawcy, przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto (każda). Zamawiający wymaga załączenia dowodów, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli Wykonawca wykaże usługę, która jest obecnie realizowana, Zamawiający wymaga, by była ona już zrealizowana na poziomie nie mniejszym niż 300 000 zł brutto do dnia upływu terminu składania ofert.
b) dysponowanie przez Wykonawcę:
ba) stałymi, stacjonarnymi placówkami pocztowymi położonymi w granicach administracyjnych Powiatu Stargardzkiego, w odległości nie większej niż 2,6 km od siedzib poszczególnych Nadawców (jednostek organizacyjnych Zamawiającego, za wyjątkiem POW Nr 4 z siedzibą w Witkowie Drugim), umożliwiającymi przekazywanie przez Zamawiającego przesyłek przeznaczonych do obrotu oraz spełniających wymagania określone w § 3 pkt 5 ppkt 2 lit. a SWZ,
bb) odpowiednim zapleczem technicznym gwarantującym nienaruszalność tajemnicy korespondencji, umożliwiającym odbieranie przesyłek przeznaczonych do obrotu z siedzib Nadawców (jednostek organizacyjnych Zamawiającego), oraz co najmniej jedną placówką pocztową położoną w granicach administracyjnych Powiatu Stargardzkiego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
1) zamiast dokumentów, o których mowa w § 11 pkt 1 ppkt 3 SWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed ich złożeniem.
2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i powinny być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed ich złożeniem.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, dotyczących tych
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.
Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, należy złożyć aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6 ustawy Prawo pocztowe oraz jest uprawniony do świadczenia usług pocztowych w zakresie wskazanym w przedmiocie zamówienia,
2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, należy złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych (tj. opisanych w § 8 pkt 2 ppkt 2 lit a SWZ), w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – Załącznik nr 6 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) b) wykaz placówek/lokali Wykonawcy stanowiących wyposażenie zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia (tj. opisanych w § 8 pkt 2 ppkt 2 lit b SWZ) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj. wykaz wyposażenia zakładu bądź/i wykaz zaplecza i urządzeń technicznych – Załącznik nr 7a i 7b do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta składana przez dwóch lub więcej Wykonawców występujących wspólnie (oferta wspólna) powinna spełniać wymagania opisane w niniejszym punkcie SWZ.
3. Do oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawców.
4. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy występujący wspólnie winni przedłożyć Zamawiającemu umowę (kopię) regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
2) sposób reprezentacji wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, w tym wskazanie osób uprawnionych do podpisania umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym,
3) czas obowiązywania tej umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia.
5. Oferta wspólna powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
6. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
1) określone w Rozdziale II § 10 pkt 2 ppkt 1 – dokumenty winien złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie,
2) określone w Rozdziale II § 10 pkt 1, pkt 2 ppkt 2 – 6 – dokumenty, należy złożyć wspólnie.
7. Wymagane dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:
1) określone w Rozdziale II § 11 pkt 1 ppkt 2 lit. a i b – dokumenty, należy złożyć wspólnie,
2) określone w Rozdziale II § 11 pkt 1 ppkt 3 dokumenty, winien złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie,
3) określone w Rozdziale II § 11 pkt 1 ppkt 1 – dokumenty, winien złożyć co najmniej jeden z Wykonawców występujący wspólnie,
8. Wykonawcy działający wspólnie - pełnomocnictwa:
1) do niniejszego pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2) Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia.
3) jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
9. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 9, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
11. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
12. Przepis pkt 11 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy dotyczących:
1) udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. Oznacza, to możliwość dopuszczenia podwykonawców na każdym etapie realizacji umowy, pod warunkiem wypełnienia obowiązków określonych w SWZ oraz w umowie,
2) zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, jeżeli w trakcie wykonywania usługi konieczna będzie taka zmiana. Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując przyczynę zmiany oraz osobę przejmującą jej obowiązki,
która musi spełniać wymagania określone w SWZ,
3) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie,
4) niemożności realizowania usług z innych przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę.
5) zmiany lokalizacji placówek pocztowych wymienionych w Załączniku Nr 1 do umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że nowa placówka musi spełniać warunki opisane w § 3 pkt 5 ppkt 2 lit. a SWZ,
6) zaprzestania na wniosek Zamawiającego wykonywania usługi dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu, co nie stanowi rozwiązania całej Umowy. Sytuacja taka może nastąpić, np. w przypadku zmian organizacyjnych, połączenia jednostek, likwidacji jednostki,
7) zmiany zasad rozliczeń i sposobu zapłaty wynagrodzenia za realizację usług objętych przedmiotem zamówienia,
8) zmiany sposobu świadczenia usług w zakresie przyjmowania przesyłek z dotychczasowego
na system elektroniczny,
9) zmian wynagrodzenia z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych, polegających na zmianie:
9.1) cen jednostkowych przesyłek i usług o charakterze powszechnym w wyniku zmiany cenników zaakceptowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
9.2) cen usług nie będących usługami powszechnymi, związanych ze zmianami:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych – jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy jeśli zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe wskutek decyzji lub innych rozstrzygnięć organów administracji, zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra. Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), o ile zajdą przesłanki w nim opisane.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty wraz z formularzem cenowym, zgodnie z Załącznikiem nr 2 i Załącznikiem Nr 2.1 do SWZ.
2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – Załącznik nr 3.1 do SWZ – jeśli dotyczy.
2) wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom – Załącznik nr 4 do SWZ – jeżeli dotyczy,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, zgodnie z § 12 pkt 2 ppkt 1 SWZ – jeżeli dotyczy,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy – Załącznik nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy,
5) upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego,
6) pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.