eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWOOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH
W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Włocławek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866904

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Królewiecka 7

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@g.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gmina.wloclawek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH
W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbb750eb-3fe6-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013163/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w m. Józefowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu:
1.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej: www.platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek zwaną dalej „Platformą”.
1.2. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale VII SWZ oraz w Instrukcji korzystania z systemu pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
1.3. Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy.
2. Zalecenia:
2.1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
2.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach pdf .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
2.3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip ; 7Z.
2.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
2.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
2.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
2.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
2.8. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
2.9. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecane jest wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
2.10. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym, gdyż może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
2.11. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres przetargi@g.wloclawek.pl, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty i załączniki do oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, zgodnie z opisem w Rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ.
2.12. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, tel. 54 230 53 55
reprezentowana przez Wójta Gminy Włocławek, zwaną dalej „Zamawiającym”;
2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail:
800 Włocławek;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 7
pkt 18 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. zwaną dalej ustawą„Pzp”)
w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym
bez przeprowadzania negocjacji –BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO
, zwanego dalej
„zamówieniem” oraz wykonywania prawa i obowiązków wynikających umów z zawartej umowy, przepisów Kodeksu cywilnego
dotyczących umów o roboty budowlane, w tym wypłaty wynagrodzenia;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Zamawiającym na mocy przepisów ustawy Pzp, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r, poz. 305 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:
dane identyfikacyjne, imię nazwisko, nr PESEL, informacje dotyczące zamieszkania, dane kontaktowe, dane dotyczące funkcji lub
stanowiska.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
- podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym są współadministratorami danych osobowych lub
przetwarzają w imieniu Zmawiającego dane osobowe, jako podmioty przetwarzające;
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Pani/ Pana danych osobowych nie
przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RBRiGK.271.2.33.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji, której przedmiotem jest robota budowlana polegająca
na budowie boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Józefowo na terenie Gminy Włocławek.
Na działce 282/1 obręb Józefowo zaprojektowano poliuretanowe boisko o wym. brutto 19,0*32,0 m wraz
z opaską z kostki. Boisko jest wielofunkcyjne. Liniami wyznaczone zostaną boisko do piłki koszykowej
i siatkowej wraz z wyposażeniem. Boisko będzie zabezpieczone ogrodzeniem - piłkochwytami z siatki polipropylenowej wys.4m i oświetlone 4 szt. lampami Led zasilanymi bateriami słonecznymi. Na zewnątrz boiska projektowane są dwa stanowiska postojowe z chodnikiem. Integralną częścią zamówienia jest montaż elementów małej architektury: stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablica informacyjna, ławki parkowe. Boisko to jest ogólnodostępnym miejscem rekreacji.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie zawiera Dokumentacja wykonania robót – załącznik nr 6 do SWZ.

2. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczące robót budowlanych wymienionych w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ przez cały okres realizacji danych robót w ilości zapewniającej zgodną z warunkami niniejszej SWZ realizację przedmiotowego zamówienia. (w tym m. in. wykonywaniu: robót przygotowawczych, robót ziemnych, wykonania konstrukcji boiska, wykonania wyposażenia boiska oraz zagospodarowania terenu),
z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową, obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór nad realizacją robót budowlanych, oraz z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, obsługa administracyjna. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, w odniesieniu do osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, udokumentuje Zamawiającemu fakt zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SWZ (pkt. 3.1.).

3. Rozwiązania równoważne:
3.1. Jeśli w dokumentacji projektowej oraz na rysunkach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5P.z.p., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, tj. w szczególności: wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą one określonych w dokumentacji standardów. Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. Wskazanie w dokumentacji projektowej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego. Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectwa pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, wskazane w dokumentacji technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej. Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej dopisuje się wyrazy "lub równoważne". W dokumentacji projektowej opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm i oferowane świadczenie nie musi być zgodne z wymaganymi normami, ale wykonawca jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, a więc zgodnie z art. 101 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego. W takiej sytuacji, wykonawca wykazuje że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
3.2.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji technicznej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji technicznej, których dotyczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % (maksymalna liczba punktów – 60,00);
2) Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia (GR) - waga kryterium 40% (maksymalna liczba punktów – 40,00).
1.2. Maksymalna liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + GR
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
GR – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia”;
1.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60% (maksymalnie można uzyskać 60,00 punktów)
cena najniższa brutto*
C =------------------------------------------------ x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia (GR) - waga 40%- 40 pkt
Zamawiający przyzna punkty za „okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia” - na podstawie okresu gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, w następujący sposób:
a) za udzielenie minimalnego 36 miesięcznego (lub dłuższego ale krótszego niż 60 miesięcy) okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady – 0 pkt;
b) za udzielenie 60 miesięcznego (lub dłuższego) okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji
i rękojmi za wady – 40,00 pkt;

UWAGA:
Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Jeśli Wykonawca nie wpisze w ofercie żadnego okresu udzielenia gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia, bądź też wpisze w ofercie krótszy okres niż 36 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia dłuższego
niż 60 miesiące nie wpływa na zwiększenie liczby punktów w tym kryterium, tj. do oceny Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy, natomiast do umowy Zamawiający wpisze okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o wartości minimum 300 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy) każda, polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie boiska o nawierzchni poliuretanowej *
* W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej. Dla potrzeby oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany;

b) skieruje do wykonania zamówienia minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inżynieryjnej drogowej i pełnienia funkcji kierownika budowy z co najmniej 3-letnim doświadczeniem
na stanowisku kierownika budowy.
Osoba wskazana powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768 ze zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust 1 w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 835) - według wzoru z załącznika nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 8 do SWZ;

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy;
2) pełnomocnictwo jeżeli dotyczy,
3)oświadczenie o robotach budowlanych, dostawach lub usługach, które wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – załącznik nr 4 do SWZ ,
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty;
3) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 19 projektowanych postanowień umownych:
1. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w stosunku do oferty w przypadkach:
1) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
2) zmiany w określeniu Stron Umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika z przepisów prawa na skutek np. połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia,
3) zmiany terminu realizacji Umowy
4) zmiany wynagrodzenia brutto
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w zakresie zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.
3. Okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 wpływających na należyte i terminowe wykonanie umowy.
4) Dopuszczalne są również:
1) zmiany umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;
2) nieistotne, tj. inne niż wskazane art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto w formie wskazanych w art. 451 ust. 1 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.