eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Przebudowa ul Plebiscytowej w Mikołowie - budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni jezdniOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul Plebiscytowej w Mikołowie - budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni jezdni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolow.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

portal.smartpzp.pl/mikolow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul Plebiscytowej w Mikołowie - budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni jezdni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b56064a9-14b6-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370509

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021756/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294665/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP1.18-2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1419564,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Zakres prac:
• kompleksowa przebudowa jezdni wg dokumentacji ZRID od km 0+290 do km 0+530,
• budowa kanalizacji deszczowej na wskazanym powyżej odcinku,
• budowa chodnika zgodnie z dokumentacją chodnika od km 0+000 do km 0+525
• usunięcie kolidującej zieleni i elementów pozostałości budowlanych po poprzednim zagospodarowaniu tego terenu (zgodnego z decyzją Starostwa Powiatowego w Mikołowie - ZRID nr 4/2012 z dnia 19.10.2012)
• zdjęcie warstwy humusu o grubości ok. 20 cm i zmagazynowanie dla potrzeb robót wykończeniowych.
• korektę wpustów istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie wpustów ulicznych z wlotem z góry i przykanalików.
• wykonanie korytowania na potrzeby chodnika i zjazdów na posesje.
• wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania parametrów nośności podłoża w grupie G2 poprzez zastosowanie geosyntetyku i wzmocnionej podbudowy z kruszyna stabilizowanego mechanicznie.
• wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego łamanego C 90/30 o uziarnieniu # 0-31,5 mm z mechanicznym zagęszczeniem i wyprofilowaniem pod warstwy nawierzchniowe.
• wykonanie korekty krawężników i ułożenie nowych obrzeży lub palisady betonowej na ławach betonowych
• wykonanie nawierzchni chodników, zjazdów na posesje,
• prace wykończeniowe przy plantowaniu terenu i zakładaniu trawników siewem,
• wykonanie czasowego oznakowania poziomego i pionowego na czas trwania robót,
• przygotowanie niezbędnych dokumentów do zgłoszenia zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
• sporządzenie dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej oraz elektronicznej,
• stabilizacja nowych granic wynikających z decyzji ZRID
• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych obiektów wraz z naniesieniem ich na mapę w zasobach geodezyjnych z zachowaniem prawidłowej topologii obiektów,
• wykonanie zestawienia wykonanych elementów przez geodetę,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2557422,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2557422,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2557422,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Novum Stone Expert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6442892872

7.3.3) Ulica: Kredytowa 9

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-562

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2557422,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.