eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przerośl › Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacji w Przerośli"(ETAP-I).Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacji w Przerośli"(ETAP-I).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZEROŚL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790670912

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Przerośl

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-427

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 5691019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przerosl.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przerosl.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacji w Przerośli"(ETAP-I).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ba6bb05-3f1a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020797/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacji w Przerośli

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: Formularz do komunikacji” dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Komunikacja może pomocniczo następować przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@przerosl.eu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszystkie trzy możliwości są równorzędne. Oferta składana w formie elektronicznej musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast oferta składana w postaci elektronicznej musi zostać podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip albo .7Z. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP, Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.14. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem w formacie PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XadES – Wykonawca powinien wówczas pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza "Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego na miniPortal. Zamawiający może się również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, emaill:sekretariat@przerośl.eu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, Zamawiający informuje, że:

– Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy w Przerośli, ul. Rynek 2. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem (87) 5691019.
– W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Urząd Gminy danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Maria Bogdan za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: maria.bogdan@przerosl.eu.
– Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd Gminy.
– W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.
– W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych
– Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
– Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
– Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.
– Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych określonego w art. 16 rozporządzenia RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp. Skorzystanie z prawa żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 ust.1 rozporządzenia RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji dotyczącej "Zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacji w Przerośli", znak sprawy IN.271.14.2022, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacji w Przerośli” (Etap-I),
zakres prac (Etap I):
1) budowa obiektów skateparku:
- budowa boiska służącego do rekreacji o nawierzchni betonowej;
- montaż obiektów skateparku (6 szt.) stanowiących obiekty małej architektury;
2) budowę elementów małej architektury:
- montaż ławek – 3 szt.;
- montaż tablicy informacyjnej z regulaminem:
- montaż stojaka na rowery;
- montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej: rowerka, twistera i orbitreka;
3) budowę toru rowerowego;
4) zagospodarowanie zieleni.
Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym (dla Etapu-I) zwaną dalej dokumentacją techniczną.
2. Zamawiający udostępnia posiadany przedmiar robót jako materiał pomocniczy, mając na uwadze ułatwienie skalkulowania ceny ofertowej. Zamawiający informuje, iż udostępniony przedmiar robót ma za zadanie jedynie ułatwić Wykonawcom skalkulowanie ceny ofertowej, w związku z czym nie będzie miała wpływu na przebieg procesu budowlanego oraz wysokość wynagrodzenia umownego określonego poprzez zryczałtowaną cenę ofertową. Zamawiający informuje, że Wykonawcy powinni skalkulować cenę ofertową w oparciu o dokumentację techniczną.
3. Zamówienie obejmuje:
a) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego;
b) przeprowadzenie prób oraz wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych;
c) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego;
d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych (jeżeli powstanie taka konieczność).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
A. Cena ofertowa – 60%
liczonym wg wzoru:
Cmin
Cof = x 60 pkt
Cof bad
gdzie:
Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaoferowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
B. Okres oferowanej gwarancji – 40%
Zamawiający wymaga zaoferowania na wykonane roboty minimum 24 – miesięcznej gwarancji na zasadach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający oceniając oferty przyzna w przedmiotowym kryterium oceny ofert punkty wg poniższego schematu:
Oferowany okres gwarancji na wykonane roboty Ilość punktów
24 miesiące 0 punktów
od 25 miesięcy do 35 miesięcy 10 punktów
od 36 miesięcy do 47 miesięcy 20 punktów
od 48 miesięcy do 59 miesięcy 30 punktów
60 miesięcy i dłużej 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres oferowanej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:

1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od stanowienia warunku w przedmiotowym zakresie.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od stanowienia warunku w przedmiotowym zakresie.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od stanowienia warunku w przedmiotowym zakresie.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia warunki w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej w sposób następujący:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy łącznie:
a) w zakresie zdolności technicznej o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na urządzeniu terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto ;
b) w zakresie zdolności zawodowej o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.
lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.3 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień spełniających warunki określone w rozdziale IV pkt 1.1 SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane [wg załącznika nr 3 do SWZ];
1.4 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane ujęte w wykazie wykonanych zamówień zostały wykonane, określające, czy roboty te zostały wykonane należycie (inne odpowiednie dokumenty, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów);
1.5 wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 4 do SWZ];
1.6 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 266 w zw. z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp) – wg załącznika nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SWZ) ;
2. Dokument wadium wnoszonego w formach, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. b-d SWZ ;
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy spółek cywilnych, konsorcjów) ;
4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub poświadczania zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 299).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego nr 61 936700070040000006350002 BS Rutka Tartak Oddział Przerośl z dopiskiem „WADIUM w postępowaniu „zagospodarowanie przestrzeni publicznej”.
4. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit. b - d, powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.
5. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby:
ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowny dokument ustanawiający pełnomocnika np. pełnomocnictwo, umowę spółki cywilnej, umowę konsorcjum);
W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), przedsiębiorcy składają oddzielnie oświadczenia wymienione w rozdziale V w pkt 1.1 i 1.2. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres potencjalnych zmian umowy został określony w paragrafie 21 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Sposób zlożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w "Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https:miniportal.uz.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:
a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz kopie zaświadczeń o przynależności wskazanych osób do właściwego samorządu zawodowego;
b) kosztorys ofertowy do złożonej oferty w podziale na rodzaje robót, z podaniem przyjętych parametrów cenotwórczych (R, S, Kp, Kz, Z) oraz ilości poszczególnych robót, ceny jednostkowej i wartości robót;
c) opracowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu zamówienia;
d) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 300.000,00 zł;
e) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 300.000,00 zł.
Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 3 lit. c, podlega akceptacji Zamawiającego.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej, o którym mowa punkcie 3 lit. d niniejszego rozdziału, powinno obejmować co najmniej:
- OC za szkody osobowe i rzeczowe w odniesieniu do rzeczywistej straty - limit odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej;
- OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa - limit odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej;
- OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Wykonawcy oraz dalszych podwykonawców (o ile będą zaangażowani przy realizacji przedmiotowego zamówienia) - limit odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej.
W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 3% ceny ofertowej.
9. Zabezpieczenie musi być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych ustawą Pzp, zgodnie z art. 450 ust. 1, tj. w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % wartości całego zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce zrealizowanego w całości przedmiotu zamówienia i uznanie go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostała cześć zabezpieczenia, tj. 30% ogólnej wartości zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. Okres rękojmi za wady równy jest okresowi gwarancji na wykonane roboty,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.