eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Sukcesywna dostawa świeżych warzyw, owoców krajowych i owoców tropikalnych dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa świeżych warzyw, owoców krajowych i owoców tropikalnych dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kraków, Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Helclów 2

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-148

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 634 42 55

1.5.8.) Numer faksu: 12 633 08 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpshelclow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpshelclow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa świeżych warzyw, owoców krajowych i owoców tropikalnych dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b68b01e-3fcf-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370400

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012763/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Sukcesywna dostawa świeżych warzyw, owoców krajowych i tropikalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=138165

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tj.:
1) miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ (identyfikator postępowania: f3c893db-82db-43f4-9a8c-6c206fe39a39);
2) ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal - oznaczenie Zamawiającego w formularzach ePUAP: Dom Pomocy Społecznej im.LA Helclów DPSh.
3) poczty elektronicznej Zamawiającego: do@dpshelclow.pl. (UWAGA: ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla złożenia oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą).
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń innych niż oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr referencyjnym DO.271.1.14.2022 lub identyfikatorem postępowania z miniPortalu. Zamawiający dopuszcza pocztę elektroniczną jako środek komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami z wyjątkiem składania ofert oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą. Wyłączny i jedyny adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego do komunikacji
z Wykonawcami: do@dpshelclow.pl. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca komunikują się za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości e-mail. W przypadku braku otrzymania od Wykonawcy potwierdzenia dostarczenia wiadomości, Zamawiający uzna, iż pismo lub inna informacja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę w ofercie, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawność urządzeń i systemów z jego strony odpowiadających za odbiór korespondencji. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także "RODO") informuję, iż:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2, zwany dalej także "ADO" lub "DPS".2) Inspektor ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A.Helclów w Krakowie – kontakt; e – mail: iod@dpshelclow.pl. lub tel. 12 634 42 55 wew. 208. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z postępowaniem DPS o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.271.1.14.2022. 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej "Pzp". 5) Udostępnianie danych osobowych z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-6, art. 74 ust. 3 i Pzp stosuje się odpowiednio. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, DPS przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp. Pozostałe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych ujęto w rozdz. XXII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych ujęto w rozdz. XXII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.271.1.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa z podziałem na trzy części: Część I – świeże warzywa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Wykazie Asortymentu stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ. 3. Dostarczany towar musi być:
1) świeży, nieprzejrzały, niezwiędnięty, bez szkodników i owadów, czysty (bez ziemi i innych zabrudzeń, bez uszkodzeń i odbarwień),
2) niepryskany co najmniej przez okres karencji opryskami przed zerwaniem,
3) pierwszej jakości, spełniający polskie normy,
4) prawidłowo opakowany, oznakowany i dostarczany,
5) wolny od wad uniemożliwiających jego spożycie,
6) posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania,
7) dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia,
8) tożsamy ze wskazanym w ofercie.
4. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji i z tej samej partii oraz winien być wytwarzany zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i obowiązującymi przepisami, w szczególności powinien spełniać wymogi Polskiej Normy określone w Ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm).
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczanych towarów - zapewnienia specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonych produktów objętych zamówieniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Zamawiającego,
2) przy każdorazowej dostawie - do odpowiedniego zabezpieczenie towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;
3) w przypadku towarów dostarczanych w opakowaniach, dostarczenia zamówionej ilości towaru netto, tj. nie wliczenia wagi opakowania (np. kartony, sznurki, folie oraz siatki), w wagę zamówionego towaru,
4) odbioru pustych opakowań zbiorczych (nie dotyczy opakowań indywidualnych produktu) po dostarczonym do siedziby Zamawiającego towarze co najmniej 1 raz w tygodniu.
6. Zamawiający wymaga aby:
1) Wykonawca dokonywał nieodpłatnego użyczenia pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego - na okres do następnej dostawy,
2) dostawy towaru były realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu otrzymania pisemnego zamówienia (mail; fax) – do godziny 11.00,
3) Zamawiający zobowiązany jest wysłać zamówienia do godziny 12.00. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 będą realizowane do dwóch dni roboczych po dniu otrzymania zamówienia – do godziny 11.00,
4) Wykonawca utrzymywał w stałej gotowości do odbioru faks oraz skrzynkę poczty elektronicznej,
5) dostawy były realizowane sukcesywnie, w cenach jednostkowych określonych w Ofercie Wykonawcy (tj. w wykazie asortymentu stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ),
6) w razie stwierdzenia niedoborów ilościowych lub wad w dostarczonej partii towaru Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy, a Wykonawca uzupełni niedobory ilościowe lub wymieni wadliwą partię towaru na wolną od wad w następujących terminach:
a) w dniu otrzymania zgłoszenia do godziny 17.00 – jeśli zgłoszenie, o którym mowa powyżej, wpłynęło do godz. 13.00;
b) w następnym dniu roboczym w godzinach 8.00 - 11.00 – jeśli zgłoszenie, o którym mowa powyżej, wpłynęło po godz. 13.00.
7. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Miejscem dostawy i wniesienia przez pracowników Wykonawcy zamawianego towaru jest siedziba Zamawiającego – Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów – Kraków, ul. Helclów 2 - magazyn żywnościowy Działu Obsługi Mieszkańców (piwnica).
2) Dostawy towaru będą realizowane w godzinach – od 8.00 do 11.00 we wszystkie dni robocze.
3) Towar będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy.
8. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określono szczegółowo we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Kryterium ceny jest zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Ponadto cena towarów określona w ofercie Wykonawcy ma uwzględniać wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie, tj.:
1) koszt transportu,
2) koszty rozładunku i wnoszenia towaru,
3) nieodpłatne użyczenie pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy,
4) odbiór zużytych opakowań po dostarczonym towarze.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował odrębnie dla każdej części zamówienia
(I, II i III) następującym kryteriami i ich wagami:
Cena brutto oferty – waga 100 %
4. Oferty zostaną ocenione odrębnie dla każdej części zamówienia (I, II i III) za pomocą systemu punktowego. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast oferty pozostałych Wykonawców otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
C= (C min : C bad) x 100 pkt (z dokładnością do 2. miejsca po przecinku)
gdzie:
C – liczba punktów w kryterium „Cena”
C min – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert
C bad – cena całkowita oferty badanej.
5. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert (odrębnie dla każdej części zamówienia:
I, II i III) uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i została oceniona w danej części zamówienia jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa z podziałem na części: Część II – owoce krajowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Wykazie Asortymentu stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.
3. Dostarczany towar musi być:
1) świeży, nieprzejrzały, niezwiędnięty, bez szkodników i owadów, czysty (bez ziemi i innych zabrudzeń, bez uszkodzeń i odbarwień),
2) niepryskany co najmniej przez okres karencji opryskami przed zerwaniem,
3) pierwszej jakości, spełniający polskie normy,
4) prawidłowo opakowany, oznakowany i dostarczany,
5) wolny od wad uniemożliwiających jego spożycie,
6) posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania,
7) dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia,
8) tożsamy ze wskazanym w ofercie.
4. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji i z tej samej partii oraz winien być wytwarzany zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i obowiązującymi przepisami, w szczególności powinien spełniać wymogi Polskiej Normy określone w Ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm).
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczanych towarów - zapewnienia specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonych produktów objętych zamówieniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Zamawiającego,
2) przy każdorazowej dostawie - do odpowiedniego zabezpieczenie towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;
3) w przypadku towarów dostarczanych w opakowaniach, dostarczenia zamówionej ilości towaru netto, tj. nie wliczenia wagi opakowania (np. kartony, sznurki, folie oraz siatki),
w wagę zamówionego towaru,
4) odbioru pustych opakowań zbiorczych (nie dotyczy opakowań indywidualnych produktu) po dostarczonym do siedziby Zamawiającego towarze co najmniej 1 raz w tygodniu.
6. Zamawiający wymaga aby:
1) Wykonawca dokonywał nieodpłatnego użyczenia pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego - na okres do następnej dostawy,
2) dostawy towaru były realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu otrzymania pisemnego zamówienia (mail; fax) – do godziny 11.00,
3) Zamawiający zobowiązany jest wysłać zamówienia do godziny 12.00. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 będą realizowane do dwóch dni roboczych po dniu otrzymania zamówienia – do godziny 11.00,
4) Wykonawca utrzymywał w stałej gotowości do odbioru faks oraz skrzynkę poczty elektronicznej,
5) dostawy były realizowane sukcesywnie, w cenach jednostkowych określonych w Ofercie Wykonawcy (tj. w wykazie asortymentu stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ),
6) w razie stwierdzenia niedoborów ilościowych lub wad w dostarczonej partii towaru Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy, a Wykonawca uzupełni niedobory ilościowe lub wymieni wadliwą partię towaru na wolną od wad w następujących terminach:
a) w dniu otrzymania zgłoszenia do godziny 17.00 – jeśli zgłoszenie, o którym mowa powyżej, wpłynęło do godz. 13.00;
b) w następnym dniu roboczym w godzinach 8.00 - 11.00 – jeśli zgłoszenie, o którym mowa powyżej, wpłynęło po godz. 13.00.
7. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Miejscem dostawy i wniesienia przez pracowników Wykonawcy zamawianego towaru jest siedziba Zamawiającego – Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów – Kraków, ul. Helclów 2 - magazyn żywnościowy Działu Obsługi Mieszkańców (piwnica).
2) Dostawy towaru będą realizowane w godzinach – od 8.00 do 11.00 we wszystkie dni robocze.
3) Towar będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy.
8. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określono szczegółowo we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Kryterium ceny jest zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Ponadto cena towarów określona w ofercie Wykonawcy ma uwzględniać wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie, tj.:
1) koszt transportu,
2) koszty rozładunku i wnoszenia towaru,
3) nieodpłatne użyczenie pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy,
4) odbiór zużytych opakowań po dostarczonym towarze.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował odrębnie dla każdej części zamówienia
(I, II i III) następującym kryteriami i ich wagami:
Cena brutto oferty – waga 100 %
4. Oferty zostaną ocenione odrębnie dla każdej części zamówienia (I, II i III) za pomocą systemu punktowego. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast oferty pozostałych Wykonawców otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
C= (C min : C bad) x 100 pkt (z dokładnością do 2. miejsca po przecinku)
gdzie:
C – liczba punktów w kryterium „Cena”
C min – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert
C bad – cena całkowita oferty badanej.
5. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert (odrębnie dla każdej części zamówienia:
I, II i III) uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i została oceniona w danej części zamówienia jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa z podziałem na części: Część III – owoce tropikalne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Wykazie Asortymentu stanowiącym: Załącznik Nr 3 do SWZ.
3. Dostarczany towar musi być:
1) świeży, nieprzejrzały, niezwiędnięty, bez szkodników i owadów, czysty (bez ziemi i innych zabrudzeń, bez uszkodzeń i odbarwień),
2) niepryskany co najmniej przez okres karencji opryskami przed zerwaniem,
3) pierwszej jakości, spełniający polskie normy,
4) prawidłowo opakowany, oznakowany i dostarczany,
5) wolny od wad uniemożliwiających jego spożycie,
6) posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania,
7) dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia,
8) tożsamy ze wskazanym w ofercie.
4. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji i z tej samej partii oraz winien być wytwarzany zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i obowiązującymi przepisami, w szczególności powinien spełniać wymogi Polskiej Normy określone w Ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm).
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczanych towarów - zapewnienia specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonych produktów objętych zamówieniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Zamawiającego,
2) przy każdorazowej dostawie - do odpowiedniego zabezpieczenie towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;
3) w przypadku towarów dostarczanych w opakowaniach, dostarczenia zamówionej ilości towaru netto, tj. nie wliczenia wagi opakowania (np. kartony, sznurki, folie oraz siatki),
w wagę zamówionego towaru,
4) odbioru pustych opakowań zbiorczych (nie dotyczy opakowań indywidualnych produktu) po dostarczonym do siedziby Zamawiającego towarze co najmniej 1 raz w tygodniu.
6. Zamawiający wymaga aby:
1) Wykonawca dokonywał nieodpłatnego użyczenia pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego - na okres do następnej dostawy,
2) dostawy towaru były realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu otrzymania pisemnego zamówienia (mail; fax) – do godziny 11.00,
3) Zamawiający zobowiązany jest wysłać zamówienia do godziny 12.00. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 będą realizowane do dwóch dni roboczych po dniu otrzymania zamówienia – do godziny 11.00,
4) Wykonawca utrzymywał w stałej gotowości do odbioru faks oraz skrzynkę poczty elektronicznej,
5) dostawy były realizowane sukcesywnie, w cenach jednostkowych określonych w Ofercie Wykonawcy (tj. w wykazie asortymentu stanowiącym Załącznik nr 1 i/lub Nr 2 i/lub Nr 3 do SWZ),
6) w razie stwierdzenia niedoborów ilościowych lub wad w dostarczonej partii towaru Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy, a Wykonawca uzupełni niedobory ilościowe lub wymieni wadliwą partię towaru na wolną od wad w następujących terminach:
a) w dniu otrzymania zgłoszenia do godziny 17.00 – jeśli zgłoszenie, o którym mowa powyżej, wpłynęło do godz. 13.00;
b) w następnym dniu roboczym w godzinach 8.00 - 11.00 – jeśli zgłoszenie, o którym mowa powyżej, wpłynęło po godz. 13.00.
7. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Miejscem dostawy i wniesienia przez pracowników Wykonawcy zamawianego towaru jest siedziba Zamawiającego – Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów – Kraków, ul. Helclów 2 - magazyn żywnościowy Działu Obsługi Mieszkańców (piwnica).
2) Dostawy towaru będą realizowane w godzinach – od 8.00 do 11.00 we wszystkie dni robocze.
3) Towar będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy.
8. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określono szczegółowo we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Kryterium ceny jest zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Ponadto cena towarów określona w ofercie Wykonawcy ma uwzględniać wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie, tj.:
1) koszt transportu,
2) koszty rozładunku i wnoszenia towaru,
3) nieodpłatne użyczenie pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy,
4) odbiór zużytych opakowań po dostarczonym towarze.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował odrębnie dla każdej części zamówienia
(I, II i III) następującym kryteriami i ich wagami:
Cena brutto oferty – waga 100 %
4. Oferty zostaną ocenione odrębnie dla każdej części zamówienia (I, II i III) za pomocą systemu punktowego. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast oferty pozostałych Wykonawców otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
C= (C min : C bad) x 100 pkt (z dokładnością do 2. miejsca po przecinku)
gdzie:
C – liczba punktów w kryterium „Cena”
C min – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert
C bad – cena całkowita oferty badanej.
5. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert (odrębnie dla każdej części zamówienia:
I, II i III) uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i została oceniona w danej części zamówienia jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z przyczyn wskazanych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone poniżej przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie, tj.

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę (Umowę) odpowiadającą swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, spełniającą łącznie poniższe wymogi minimalne (dla tej części zamówienia, której dotyczy Oferta):

a) Część I – świeże warzywa:
• wartość dostawy/ umowy min. 30 000,00 zł brutto;
• zakres rzeczowy: sukcesywne dostawy świeżych warzyw;
• czas trwania dostaw/ umowy: co najmniej 6 miesięcy;
• podmiot, na rzecz którego wykonano dostawy: podmioty publiczne i niepubliczne z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność handlową (sklepy, sieci sklepów, hurtownie);

b) Część II – owoce krajowe:
• wartość dostawy/ umowy min. 17 000,00 zł brutto;
• zakres rzeczowy: sukcesywne dostawy owoców krajowych;
• czas trwania dostaw/ umowy: co najmniej 6 miesięcy;
• podmiot, na rzecz którego wykonano dostawy: podmioty publiczne i niepubliczne z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność handlową (sklepy, sieci sklepów, hurtownie);

c) Część III – owoce tropikalne:
• wartość dostawy/ umowy min. 6500,00 zł brutto;
• zakres rzeczowy: sukcesywne dostawy owoców tropikalnych;
• czas trwania dostaw/ umowy: co najmniej 6 miesięcy;
• podmiot, na rzecz którego wykonano dostawy: podmioty publiczne i niepubliczne z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność handlową (sklepy, sieci sklepów, hurtownie);

oraz potwierdził, że dostawy (Umowy) zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ); oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonywanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku Nr 8 do SWZ - Wykaz wykonywanych przez Wykonawcę dostaw.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
2. Do oferty należy dołączyć:
1) Wykaz Asortymentu – Część I i/lub Część II i/lub Część III według wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik Nr 1 do SWZ i/lub Załącznik Nr 2 do SWZ i/lub Załącznik Nr 3 do SWZ;
2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) oświadczenie Wykonawcy/każdego z Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego swoje zasoby (jeżeli dotyczy) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ;
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp ) zgodnie z Rozdz. X ust. 4 SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną (-e) do jego udzielenia, tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Korespondencja w sprawie zamówienia publicznego będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie tego zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający oświadcza, że przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, a także – zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp – w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian Umowy w ust. 2 – 7.
2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) obowiązującej stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem Umowy, Strony dopuszczają możliwość zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wysokości wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku (bez zmiany cen jednostkowych netto), jednakże wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia po zawarciu Umowy okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności spowodowanych działaniem siły wyższej, zdarzeniami losowymi lub powstałych na skutek działań lub zaniechań osób trzecich;
2) zmiany w zakresie podwykonawstwa uregulowanego zapisami § 6 niniejszej Umowy;
3) zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych lub gospodarczych w trakcie trwania realizacji przedmiotu Umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowym dla Zamawiającego byłoby wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia;
4) wydłużenia okresu obowiązywania Umowy lub zmniejszenia wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku gdy do dnia 30 kwietnia 2023 roku Zamawiający nie wykorzysta wartości brutto Umowy, tj. nie złoży zapotrzebowania na dostawy towaru o wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, z zachowaniem cen jednostkowych z Oferty, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy; w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym aneks do niniejszej Umowy określający – według wyboru Zamawiającego – wydłużenie okresu obowiązywania Umowy lub zmniejszenie wartości wynagrodzenia umownego, na co Wykonawca wyraża zgodę;
5) w przypadku, gdy kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę asortymentu będącego przedmiotem Umowy na okres następujący po okresie obowiązywania niniejszej Umowy przedłuży się w stopniu uniemożliwiającym zachowanie ciągłości dostaw, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu obowiązywania niniejszej Umowy
z jednoczesnym zwiększeniem zakresu rzeczowego Umowy i wynagrodzenia umownego brutto, o – odpowiednio – okres opóźnienia w zawarciu kolejnej umowy i o kwotę wynikającą z wartości asortymentu niezbędnego do zapewnienia mieszkańcom Zamawiającego posiłków w tym okresie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych pozycji zamawianego asortymentu wyszczególnionego w Wykazie Asortymentu – do wysokości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, stosownie do potrzeb Zamawiającego stwierdzonych w trakcie okresu obowiązywania Umowy (zgodnie z zapisami ujętymi w § 4 ust. 19 Umowy) – zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany treści Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku, gdy zmiana nie ma charakteru zmiany istotnej w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin rozpoczęcia dostaw przedmiotu zamówienia: 01 listopada 2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.