eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pajęczno › Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj proj. pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na poses. miesz. Gminy PajęcznoOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj proj. pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na poses. miesz. Gminy Pajęczno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pajęczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 8/12

1.5.2.) Miejscowość: Pajęczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 0343111523

1.5.8.) Numer faksu: 0343111523

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@pajeczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pajeczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj proj. pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na poses. miesz. Gminy Pajęczno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2251ebf-3fe2-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370381

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001948/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinasowany ze środków pochodzących z EFRROW na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” Nr umowy o dofinansowanie 00149-65150-UM0500292/20.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.e-bip.pl/Start/76/PublicOrders

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pajęczno reprezentowana przez Burmistrza Pajęczna
Dane tele-adresowe Zamawiającego:
Gmina Pajęczno ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
Adres e-mail: um @pajeczno.pl
Tel. (34) 311 15 23
 w Gminie Pajęczno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt: iod@pajeczno.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj projektu pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno””; Znak sprawy: ZPF.271.10.2022
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 Pzp
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Pzp, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPF.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem umowy jest realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” projektu pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno.

3.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa Etapy tj. (Etap I i Etap II)
3.2.1 Etap I – Prace projektowe:
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - (4 egzemplarze wersji papierowej + 2 egzemplarze na nośniku elektronicznym, na płycie CD w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej),
2) Uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń opracowanej dokumentacji,
3) Uzyskanie pozwolenia na budowę/przebudowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
4) Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych,
5) Opracowanie przedmiarów robót - (4 egzemplarze wersji papierowej + 2 egzemplarze na nośniku elektronicznym, na płycie CD w formacie PDF oraz
w wersji edytowalnej),
6) Opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót - (4 egzemplarze wersji papierowej + 2 egzemplarze na nośniku elektronicznym, na płycie CD
w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej),
7) Inne opracowania nie wymienione wyżej konieczne do realizacji zamówienia,
8) Zapewnienie nadzoru autorskiego,
9) Przekazanie praw autorskich.
W/w dokumentacja projektowa winna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiadać zaleceniom PFU, Opisowi Przedmiotu Zamówienia, Projektowi umowy oraz niniejszej SWZ.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia na etapie opracowywania projektów stosowania wytycznych wynikających w szczególności z poniższych publikacji:
• Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami - Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 .
• Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – Minister Infrastruktury
i Rozwoju – kwiecień 2018.
• Przepisy prawa budowlanego - Art. 5 ust. 1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować
i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne,
o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;
3.2.2 Etap II – Roboty budowlano- montażowe
3.2.2.1 Modernizacji SUW w Jankach polegać będzie na:
1) Zwiększeniu poboru wód podziemnych (maksymalnej wydajności) ujęcia z 120 450 m3/rok do 164 250 m3/rok w związku z utrzymującą się tendencją rosnącą zapotrzebowania na wodę 7 miejscowości obsługiwanych przez lokalny wodociąg Janki. W tym celu włączona będzie do eksploatacji obecnie nieczynna studnia awaryjna S-2,
2) Budowie zbiornika zapasowego o pojemności V = 100 m3,
3) Wymianie zbiornika wody surowej V = 100 m3,
4) Wymianie pomp do odżelaziania na pompy hydroforowe (II stopnia),
5) Wymianie odżelaziaczy,
6) Montażu nowych pomp III stopnia zasilających sieć wodociągową.
7) Wykonanie automatycznej sterowni urządzeń SUW,
8) Wymianie chloratora na model z dozowaniem automatycznym,
9) Montażu lampy UV,
10) Uruchomieniu trzeciej studni głębinowej,
11) Wymianie obudów studni,
12) Doborze i montażu agregatu prądotwórczego,
13) Wymianie ogrodzenia i utwardzenia terenu SUW.
14) Demontażu istniejącej kontenerowej SUW i budowie nowego budynku murowanego stacji.
15) Pracach projektowych i modernizacyjnych (remontowych) w ramach przedsięwzięcia.
3.2.2.2.W zakresie budowy na działkach mieszkańców Gminy Pajęczno pojedynczych systemów oczyszczania ścieków:
1) Doborze 16 pojedynczych systemów oczyszczania ścieków w zależności od warunków lokalizacyjnych oraz przewidzianej ilości obsługiwanych osób.
2) Kompleksowym montażu (instalacji) kompletnych pojedynczych systemów oczyszczania ścieków, na który składa się oczyszczalnia oraz część rozsączająca – odprowadzenie ścieków oczyszczonych do gleby, na terenie prywatnych działek, udostępnionym przez ich właścicieli Gminie Pajęczno na czas realizacji projektu

UWAGA!
Wykonywanie robót związanych z przebudową stacji uzdatniania wody musi zapewnić nieprzerwane wydobycie, uzdatniania i dostarczanie wody dla odbiorców zgodnie z obowiązującymi parametrami dla wody pitnej. Na czas przebudowy stacji uzdatniania wody należy zastosować rozwiązanie awaryjnego podawania wody uzdatnionej w sieci z istniejącego systemu studni głębinowych.
3.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy (dalej: PFU). Mając na uwadze, iż zgodnie z treścią Istotnych Postanowień Umowy Zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c., oferta Wykonawcy winna obejmować realizację całości przedmiotu zamówienia tj. również wykonanie wszelkich prac tymczasowych, towarzyszących, zanikających, naprawczych, demontażowych niezbędnych do osiągnięcia rezultatu rzeczowego przedmiotu zamówienia zgodnie z PFU, a cena winna uwzględnić wszelkie koszty z tym związane.
3.4 Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego:
1. Wykonanie dokumentacji odbiorowej w dwóch egzemplarzach w języku polskim z podziałem na branże (oprawionej w segregatory z szczegółowym spisem treści) zawierającej co najmniej:
− oryginał/kserokopię dziennika budowy,
− oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy:
- o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym oraz ustawą Prawo budowlane,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków i/lub lokali,
- o odpowiednim zagospodarowaniu Terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego obiektu.
− zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
− wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót odpowiedniego do charakterystyki branży, której dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,
− protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych,
− wersję elektroniczną (w ilości zgodnej z wersją papierową) dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie pdf.) na płycie CD/DVD,
− „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych,
− wszelkie instrukcje obsługi oraz DTR urządzeń (w języku polskim), wraz z potwierdzeniem wykonania szkoleń w zakresie obsługi tych urządzeń.
− Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 99, art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanemu przedmiotowi zamówienia, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”.
− Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy.
− W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produktów. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45245000-6 - Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody

50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

51200000-4 - Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji

51500000-7 - Usługi instalowania maszyn i urządzeń

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych na podstawie art. 226 Pzp.
17.2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena oferty (C) – 100%
17.3. Sposób oceny ofert:
kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych (C) = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.
17.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych
obejmujące wykonanie budowy pub przebudowy stacji uzdatniania wody o wartości zamówienia brutto co najmniej 3 000 000,00 zł.
2) dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego następującymi osobami, posiadającymi określone poniżej uprawnienia budowlane we wskazanych specjalnościach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831)
a) projektant branży architektonicznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej;
b) projektant branży konstrukcyjnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
c) projektant branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych - w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych;
d) projektant branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - w zakresie instalacji
i urządzeń elektrycznych
e) kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
f) kierownik robót branży instalacyjnej sanitarnej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
g) kierownik robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uwaga:
1. Posiadane uprawnienia powinny być adekwatne do wykonywanych czynności.
2. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz
z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ.
6.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.2. , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW.
Uwaga:
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r, poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117)), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
• nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
• posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby te osoby poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2019 r., poz. 1117 ze zm.), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zakres uprawnień budowlanych będzie odczytany zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie przez wykonawcę daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie są wymagane

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie aktualne na dzień ich złożenia niżej wskazane podmiotowe środki dowodowe.
1) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
Nie wymagane
2) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu –
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - z wykorzystaniem wzoru określonego w Rozdziale III do SWZ,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiednich w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - z wykorzystaniem wzoru określonego w Rozdziale III do SIWZ.
7.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1., dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie są wymagane, chyba że Wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne wtedy zobowiązany jest do załączenia wykazu materiałów lub urządzeń równoważnych, kart katalogowych lub innych dokumentów potwierdzających parametry techniczne równoważnych materiałów i urządzeń.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z art 107 ust. 1 i 2 ustawy PZP wykaz rozwiązań równoważnych musi byc złożony wraz z ofertą. jeżeli wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne i nie złoży ich wraz z ofertą Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.11. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenie lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1,7.3 i 7.6.3) IDW ,
2) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
4) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;
5) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium określone pkt 10 IDW;
6) dowody równoważności (jeżeli dotyczy) będące przedmiotowymi środkami dowodowymi.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

10.1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 40.000,00 złotych.
10.2. Wadium wykonawca wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
10.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 299).
10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie nr rachunku 63 8265 0001 2001 0071 0071 0004
z dopiskiem "Wadium - nr postępowania (ZPF.271.10.2022).
10.5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
10.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku określenia przez Zamawiającego warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lub zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 IDW, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW.
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7.7 W zakresie rodzajów, okresu ważności i formy, w jakiej mogą być składane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 7.4. SWZ obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U z 2020 r. poz. 2415).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Rozdziałem IV SWZ projektem umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na epuap i udostępnionego również na miniportalu. Funcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców miniPortalu w szczegółach danego postepowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do sekcji IV pkt 4.2.2 3.5 Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części :

Uzasadnienie braku podziału w SWZ.
3.7 Rozwiązania równoważne.
Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 99, art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanemu przedmiotowi zamówienia, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”.
Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy.
W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produktów. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.

3.8 Zamawiający określa poniższe wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy :
- wykaz czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - wykonanie robót branży konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej.
- sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Rozdziale IV SWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do sekcji IV pkt 4.2.10 Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Z tym że etap I należy wykonać w terminie 11 miesięcy od podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.