eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogów › "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa"Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Głogów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@glogow.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25482ffe-3fe2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370290

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027272/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Głogowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania wykonawcy do systemu
https://glogow-um.ezamawiajacy.pl , www.glogow.bip.info.pl. (przez Biuletyn Informacji Publicznej
zakładka „Zamówienia publiczne”, Platforma zakupowa MarketPlanet); 2) wykonawca po wybraniu
opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia
hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie
„zarejestruj się”;3) rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym
zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie
złożenia oferty w postaci elektronicznej; wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku
rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas
należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu; 4)po założeniu konta
wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu; komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej; za datę przekazania zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „korespondencja”;5)wykonawca
może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za
pośrednictwem platformy zakupowej przez opcję „zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„korespondencja”. W celu zadania pytania zamawiającemu, wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE;
powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym
kodem weryfikującym z obrazka, klika klawisz POTWIERDŹ. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie
wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".6)Zamawiający informuje, iż w
przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Głogów tel.
+48 22 2572224 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail:
oneplace@marketplanet.pl;7)Zamawiający zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa
dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:- dokumenty w formacie „pdf" - zaleca się
podpisywać formatem PAdES,- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf",
wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany
załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.3.niezbędne wymagania
sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej tj.:1)stały dostęp do sieci Internet
o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2)komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3)zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;4)włączona obsługa JavaScript;5)zainstalowany program Acrobat
Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.4.dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o
wielkości do 100 MB w txt, zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): obowiązkowe informacje zostały zawarte w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązkowe informacje zostały zawarte w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP 271.54.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Oznakowanie pionowe:
− przegląd oznakowania, tablic z nazwami ulic, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych i powiatowych – koszt objazdów należy uwzględnić w cenach
w kosztorysie ofertowym (w załączeniu wykaz dróg). Objazdy należy wykonywać przynajmniej raz na kwartał. Wykonawca ma obowiązek sporządzić protokół
z przeglądu oznakowania, który następnie przekaże Zamawiającemu.
− wymiana (dostawa i montaż) uszkodzonych i nieczytelnych znaków drogowych,
− wymiana (dostawa i montaż) uszkodzonych słupków,
− dostawa i montaż nowych słupków i znaków drogowych,
− regeneracja nieczytelnych znaków drogowych oraz słupków.
− dostawa i montaż elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in.:
o progi zwalniające płytowe
o ogrodzenia segmentowe U-12a
o ogrodzenia łańcuchowe U-12b
o ogrodzenie rurowe
o lustra drogowe
o bariery energochłonne
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „dziennika bieżącego utrzymania oznakowania poziomego i pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu”.
2. Oznakowanie poziome dróg:
− wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową z dodatkiem mikrokulek retrorefleksyjnych do oznakowania nawierzchni asfaltowych, betonowych, z kamienia granitowego dróg gminnych i powiatowych,
− wykonanie oznakowania poziomego farbą chemoutwardzalną z dodatkiem mikrokulek retrorefleksyjnych do oznakowania nawierzchni asfaltowych dróg gminnych
i powiatowych posiadających nowe nawierzchnie, które zostaną wskazane przez Zamawiającego,
− wykonanie oznakowania poziomego progów zwalniających wykonanych z kostki betonowej typu polbruk farbą chemoutwardzalną z dodatkiem mikrokulek retrorefleksyjnych
− wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termoplastycznego-
do oznakowania nawierzchni asfaltowych, betonowych dróg gminnych i powiatowych,
− usuwanie oznakowania poziomego określonego w ptk.4 tiret 1-4 (metoda mechaniczna i chemiczna).
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca, zobowiązany będzie
do przedstawienia atestu na zastosowaną farbę wraz z kserokopią faktury zakupu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robót, formularz ofertowy wraz z Załącznikiem 1 A- stanowiące załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-27 do 2026-01-26

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku,
b) posiadają ubezpieczenie od OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 500.000,00 złotych
(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:
- jedną robotę budowlaną polegającą na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na kwotę co najmniej 300.000,00 zł brutto oraz co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu oznakowania poziomego na kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto.
b) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż skieruje
do realizacji niniejszego zamówienia osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował
- Osobą nadzorującą realizację zamówienia (1 osoba) posiadającą min. średnie wykształcenie oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie nadzoru nad bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego
- co najmniej 2 brygady po 3 osoby w każdej brygadzie, które będą skierowane
do realizacji zamówienia
c) dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym
do wykonania zamówienia (w ilości min. 1 szt. z każdego rodzaju):
- frezarka
- sprężarka
- malowarka z urządzeniami dawkującymi mikrokulki retrorefleksyjne
- układarka mas chemoutwardzalnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych :
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej ( wg załącznika Nr 3 do SWZ).
Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) i b).
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art.125 ustawy Prawo zamówień publicznych ( wzór stanowi załącznik Nr 9 do SWZ ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty ( wg załącznika Nr 4 ),
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika Nr 5 )
c) Wykaz sprzętu, którym Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia ( wg załącznika Nr 6)
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu 3) Pełnomocnictwo 4) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli
dotyczy)5)Wadium 6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),7) Wykonawcy
wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia składają do oferty oświadczenie, z którego będzie
wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

15.000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi załącznik Nr 9 do SWZ)
7) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

warunki zmian określone zostały w dokumentach zamówienia SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.