eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Zakup pojazdu samochodowego bus na potrzeby ŚDS w Białej WodzieOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup pojazdu samochodowego bus na potrzeby ŚDS w Białej Wodzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUWAŁKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790670970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świerkowa 45

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875659300

1.5.8.) Numer faksu: 875659300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup pojazdu samochodowego bus na potrzeby ŚDS w Białej Wodzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3829b38-3f09-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370021

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033009/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup busa na potrzeby ŚDS w Białej Wodzie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/zamwienia_publiczne/2022/ https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal, przy zastrzeżeniu, że skuteczne złożenie oferty może nastąpić wyłącznie przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal . Sposób złożenia oraz składania oferty został opisany w pkt.
12 SWZ.Zamawiający dopuszcza również komunikacje z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
sekretariat@gmina.suwalki.pl przetargi@gmina.suwalki.pl przetargi1@gmina.suwalki.pl przy zastrzeżeniu, że
skuteczne złożenie oferty może nastąpić wyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Dokumenty elektroniczne, składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość
składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazane powyżej adresy email. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w
niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3.Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP).4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 5.Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6.Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.7.Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania drogą elektroniczną. Korespondencję uważa
się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. 8.Dane postępowanie można
wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z
zakładki Postępowania.9.Zaleca się, żeby we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługiwali się numerem postępowania.10.Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę
oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt,
.doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv. W przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości
zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie. 11.Przed złożeniem podpisanej oferty Wykonawca musi ją
zaszyfrować. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu w
szczegółach postępowania. 12.Wykonawca składa zaszyfrowaną
ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.13. Oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, powinny być sporządzone w postaci elektronicznej, w
formatach danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 23. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Gminy Suwałki - Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, email sekretariat@gmina.suwalki.pl ;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Suwałki jest Pani Katarzyna Żuk, tel. 875659300 email, iod@gmina.suwalki.pl ;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postepowaniem o udzielenia zamówienia publicznego pn. Zakup pojazdu samochodowego bus na potrzeby ŚDS w Białej Wodzie w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO w związku z zawarciem oraz wykonaniem Umowy, rozliczeniem umowy, realizacją i rozliczeniem dofinansowania, monitoringiem i ewaluacją projektu, sprawozdawczością oraz kontrolą organów zewnętrznych, której Państwo są stroną w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.) , przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, w sposób

gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejszej. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. RODO
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przy czym skorzystanie z ww. uprawnień nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielnie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2022.KS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Zamawiający informuje, że zamówienie jest realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar D.
3.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu (mikrobusa) 9-cio miejscowego (kierowca + 8 pasażerów) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach realizacji projektu na potrzeby uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie, gmina Suwałki.
3.3. Samochód nie może posiadać napisów reklamowych, czy też oznaczenia innej firmy
z wyłączeniem oznaczeń producenta.
3.4. Urządzenia i podzespoły zamontowane w samochodzie powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia faktycznego stanu technicznego samochodu. Sprawdzenie stanu technicznego nastąpi w stacji kontroli Pojazdów na koszt Wykonawcy. W przypadku wykrycia wad dotyczących stanu technicznego samochodu Zamawiający odmówi przyjęci przedmiotu zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia ewentualnych wad. Wykonywana jest zobowiązany do usunięcia wykrytych wad w terminie do 14 dni kalendarzowych. Po tym czasie Zamawiający może odstąpić od umowy z winy wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.
3.6. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy samochód do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. Samochód w momencie odbioru musi być w pełni zatankowany płynami eksploatacyjnymi (w tym pełny zbiornik paliwa).
3.7. Zakupiony samochód będzie przeznaczony na cele związane z transportem uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie, gm. Suwałki.
3.8. Formalności dotyczące rejestracji samochodu ponosi Zamawiający.
3.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania dla samochodu), SWZ i jej załączniki.
3.10. Określone w Załączniku Nr 1 - Opisie przedmiotu zamówienia wymagania (minimalne wymagania dla samochodu) dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach, które Wykonawca winien przedstawić na Załączniku nr 3a do SWZ i złożyć wraz z ofertą. Zaoferowane lepsze parametry nie mogą doprowadzić do tego, aby samochód posiadał więcej miejsc niż określone w SWZ.
3.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział na części spowodowałby nadmierne koszty wykonania zamówienia oraz poważne trudności w skoordynowaniu działań różnych Wykonawców co skutkowałoby nieprawidłową realizacją zamówienia. Dzielenie zamówienia na części mogłoby skutkować zwiększeniem nakładów finansowych po stronie Zamawiającego w celu realizacji zadania. Dostawa obejmuje zakup pojedynczego samochodu wraz z dostawą. Poszczególne części samochodu muszą być właściwie i dobrze ze sobą dopasowane tak aby pojazd mógł spełniać swoje funkcje oraz Wykonawca odpowiadał za ewentualne usterki w okresie gwarancji.
3.12. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla robót, materiałów, systemów spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować wyłącznie jako propozycje. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne dla przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę całość zadania, a nie wybrany fragment zadania. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SWZ. W przypadku zaś opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych opisywanym. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W takim wypadku, procedurę opisaną na wstępie niniejszego punktu stosuje się odpowiednio. W przypadku opisu za pomocą norm za rozwiązania równoważne uznaje się takie rozwiązania, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych określonych w normie na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach. W przypadku przywołanych w SWZ norm (jeżeli nie określono tego szczegółowo) rozumie się normy aktualne.
3.13. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny technologii, systemów, materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych technologii, systemów, urządzeń lub materiałów, który będzie w swej treści zawierał podanie: rodzaj i opis zastosowanej technologii lub systemu, nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału.
3.14. Ponadto dla technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający wymaga udokumentowania równoważności, m.in. za pomocą załączonych do wykazu technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych; obliczeń, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności przepisami i normami oraz kart katalogowych producentów urządzeń/materiałów równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych technologii/systemów/urządzeń/materiałów.
3.15. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W szczególności w tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę katalogów producenta danej technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych. W szczególności technologia/systemy/urządzenia/materiały równoważne oceniane będą pod względem możliwości uzyskania określonych dla technologii/systemów/urządzeń/materiałów poziomu funkcjonalności, kosztów eksploatacji, niezawodności działania.
3.16. Mając na uwadze treść art. 105 ustawy Pzp, Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu udowodnienia równoważności, winien przedłożyć w ofercie.
3.17. Jeżeli do oferty Wykonawcy nie zostanie załączony wykaz proponowanych technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca odstępuje od oferowania tego rodzaju technologii, systemów, urządzeń lub materiałów.
3.18. Kody CPV:
Główny:
34115200-8 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób;
Uzupełniające:
34110000-1– samochody osobowe;
34114000-9 pojazdy specjalne;
34114400-3 minibusy.
3.19. Zamawiający na podst. art. 310 pkt. 1) ustawy Pzp zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli środki, które Zmawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
3.20. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy, Zamawiający szczegółowo opisał w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SWZ.
3.21. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. W niniejszym zamówieniu należy samochód dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 1 - Opisie przedmiotu zamówienia wymagania (minimalne parametry techniczno-użytkowe).
3.22. Zamówienie dofinansowane jest w ramach realizacji projektu pn. „Zakup nowego busa jako likwidacja barier transportowych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie, gmina Suwałki” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „ Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar D.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34114000-9 - Pojazdy specjalne

34114400-3 - Minibusy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
18.2 W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę procentową:
Kryterium Cena -C Waga 100 %
Sposób oceny
C = (C minimalna/C badana) x 100 punktów, przy czym 1% odpowiada 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium – 100 pkt.
Punkty za kryterium Cena (C) zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna ryczałtowa cena ofertowa (brutto) najtańszej oferty
C = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt
Łączna ryczałtowa cena ofertowa (brutto) oferty ocenianej
W kryterium Cena (C), oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów -100 punktów- a pozostałe oferty po matematycznych przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Przy czym 1% odpowiada 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na odrębne wezwanie obejmują:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
9.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.5.1 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
9.4. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
9.5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

środków.
8.7. Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
8.7.1. Wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika Nr 3a do SWZ – potwierdzający spełnianie minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego dla samochodu;
8.8. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
8.9. Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia, wyjaśnienia treści przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
8.10. Pkt. 8.9. nie ma zastosowania w przypadku gdy przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Załącznika Nr 3a do SWZ – potwierdzający spełnianie minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego dla samochodu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 2 000,00 zł.
13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
13.3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
13.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Gwaranta lub poręczyciela, zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
13.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr : 62 1240 5891 1111 0000 5748 9764 z dopiskiem
„Wadium – Zakup pojazdu samochodowego bus na potrzeby ŚDS w Białej Wodzie”
(a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
13.6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Szczegółowo zostało opisane w pkt. 13 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE NP. SPÓŁKI CYWILNE, KONSORCJA
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
10.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10.5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz
4) zakres jego umocowania.
10.6. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
10.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 1),2) (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
10.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców.
10.9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 4 do SWZ.
21.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. oraz
pkt. 21.3. SWZ.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający nie nie ma możliwości ich wskazania w tym miejscu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.