eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie utworzenia przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni.Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie utworzenia przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363799128

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 31

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-346

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lis.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gdynia.pl/bip/lis

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie utworzenia przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e929f918-2a9c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369833

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023088/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie w zakresie utworzenia przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej Portal Smart PZP wskazanej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia.
10.2. Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji wystąpienia problemów z Portalem (np. awarią systemu lub temu podobnych) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, może odbywać się za pomocą skrzynki elektronicznej email, na adres wskazany w pkt 1.3 SWZ. Możliwość skorzystania z komunikacji w postaci skrzynki elektronicznej email, nie dotyczy czynności składania ofert. Oferty muszą być złożone zgodnie z postanowieniami rozdziału 14 i 15 niniejszej SWZ.
10.3. Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zwanego dalej „rozporządzeniem o elektronizacji”, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
10.3.1. dokumenty w formacie ,,PDF” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
10.3.2. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
10.4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
10.4.1. Oprogramowanie niezbędne do prawidłowej komunikacji.:
1) stały dostęp do sieci Internet,
2) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0 lub Firefox ver. 46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze,
3) włączona obsługa JavaScript,
4) oprogramowanie Szafir,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów pdf., dopuszczalne formaty przesyłanych danych: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .png, .jpg, .jpeg, .gif, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .zip,
6) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB;
10.4.2. informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu pliku przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypięta do dokumentu elektronicznego data oraz dokładny czas (hh:mm:ss).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 24.1. Laboratorium Innowacji Społecznych, działając jako Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni,
81-346 Gdynia, ul. Stefana Żeromskiego 31, reprezentowane przez Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych, tel. 58 727-39-00, email: sekretariat@lis.gdynia.pl.
24.2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: iod@lis.gdynia.pl.
24.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wzięcia udziału w postepowaniu, wyłonienia oferty najkorzystniejszej, zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, realizacji umowy oraz w celu archiwizacji.
24.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
24.5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane co do zasady przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, przez okres obowiązywania trwałości projektu. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (tj. Wykonawcy z którymi nie została zawarta umowa).
24.6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp.
24.7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
24.8. Wykonawca posiada:
24.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
24.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy *;
24.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
24.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00, adres poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 24.9. Na podstawie art. 23 ust lit e) RODO Wykonawcy nie przysługuje:
24.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
24.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
24.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
24.10. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
24.11. Celem, potwierdzenia, iż Wykonawca dopełnił ww. obowiązki Wykonawca składa Oświadczenie, zawarte w Formularzu oferty w przedmiocie jak wyżej. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego, będzie zobowiązany (jeśli okaże się to konieczne) do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2500.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie utworzenia przestrzeni rekreacyjnej z elementami placu zabaw i małej architektury oraz budowy fragmentów chodnika i dojazdu do budynku przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni.
5.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
5.2.1. sporządzenie projektu zagospodarowania terenu oraz dokumentacji wykonawczej;
5.2.2. uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień;
5.2.3. dokonanie zgłoszenia organowi administracji architektoniczno–budowlanej zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie zaświadczenia od tut. organu o nie wniesieniu sprzeciwu);
5.2.4. wykonanie robót budowlanych;
5.2.5. pełnienie nadzoru autorskiego,
5.2.6. przygotowanie dokumentów związanych z zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu), wykonanie dokumentacji powykonawczej,
5.2.7. dostawę i montaż tablic informacyjnych,
5.2.8. wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wysiew trawnika wraz przygotowaniem podłoża.
5.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w całej dokumentacji postępowania przede wszystkim w załączniku nr 10 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej zwany OPZ).
Na dokumentację postępowania składają się również wszelkie ewentualne zmiany SWZ i załączników oraz odpowiedzi na pytania dokonane na etapie postępowania.
5.4. Zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w dokumentacji postępowania, w szczególności w załączniku nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz w załączniku nr 10 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
5.6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres zadeklarowany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, który będzie liczony od dnia ostatecznego odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego, potwierdzonego podpisaniem ostatecznego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na nasadzoną zieleń na okres 1 roku od dnia ostatecznego odbioru końcowego.
5.7. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia osób zgodnie z 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.
5.8. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Osobami objętymi tym obowiązkiem są pracownicy fizyczni wykonujący prace ogólnobudowlane w zakresie robót z branży ogólnobudowlanej, zgodnie z definicją robót budowlanych określoną w art. 3 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w zakresie zagospodarowania terenu, w szczególności takie jak roboty ziemne, montażowe, układanie nawierzchni, nasadzenia zieleni.
Przedmiotowe wymaganie dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców.
5.9. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 5.8., uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w załączniku nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.10. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej powyższe, w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie trwania umowy do przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających aktualność posiadanego ubezpieczenia OC w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

51121000-6 - Usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
16.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1-6 uPzp,
2) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, dalej ustawa) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie uPzp wyklucza się Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
16.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 uPzp, w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli: co najmniej jedno zadanie obejmujące swoim zakresem co najmniej zagospodarowanie terenu rekreacyjnego* o powierzchni nie mniejszej niż 700 m².
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
* Za teren rekreacyjny Zamawiający uznaje teren, na którym wykonano m.in. następujące elementy:
- zieleń urządzoną,
- nawierzchnie do komunikacji pieszej lub nawierzchnie sportowe (np. boiska, bieżnie, ścieżki rowerowe, tory do jazdy na rolkach, deskorolkach, wrotkach etc.),
- elementy małej architektury służące wypoczynkowi lub rekreacji ruchowej lub uprawianiu sportu lub graniu w gry.
2) dysponują osobą, którą skierują do realizacji przedmiotowego zamówienia, z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń**, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jeden projekt budowlany, którego przedmiotem było przynajmniej zagospodarowanie terenu rekreacyjnego* o powierzchni nie mniejszej niż 700 m².
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
**Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65).
Użyte w niniejszej SWZ definicje należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 14.12.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym w: pkt 16.1.1. .
Oświadczenie składają odrębnie:
1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) podmiot, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
17.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania tj.:
17.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
17.1.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
17.1.5. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 17.1.1., potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 14.12.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 16.1.2. o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) podmiot, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
14.12.3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z pkt 16.5., którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
14.12.4. Dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 118 uPzp, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, o których mowa w pkt 16.2.. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
17.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania tj.:
17.1.3. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wśród robót budowlanych, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć roboty budowlane na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 16.1.2. ppkt. 1) Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
17.1.4. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego odpowiednio do warunku określonego w pkt 16.1.2.1. ppkt. 2) SWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
17.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
17.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

CIĄG DALSZY ZMIAN UMOWY Z PKT. 7.4 OGŁOSZENIA
b) w przypadku odstąpienia od całego elementu określonego w kosztorysie wykonawczym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1,
c) w przypadku odstąpienia od części z danego elementu określonego w kosztorysie wykonawczym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego, w oparciu o następujące założenia:
 ceny jednostkowe zostaną przyjęte z kosztorysów wykonawczych, o których mowa w § 3 ust. 9, a ilości wykonanych robót wg rzeczywistych obmiarów, przy czym rzeczywiste obmiary muszą być zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski,
 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie w oparciu o zapisy powyższego zapisu, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) obowiązujących w danym kwartale roku, w którym została zawarta Umowa. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia niezawinionych i niemożliwych do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnień wynikających z:
1) przekroczenia ustawowych terminów przez organy administracji lub inne podmioty wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
2) wystąpienia opóźnień z winy Zamawiającego lub innych organów, instytucji niezależnych od Wykonawcy, niepozwalających na zrealizowanie zamówienia w terminie,
3) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy,
4) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
5) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, którym to opóźnieniom Wykonawca nie mógł zapobiec,
6) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
7) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych w szczególności nie występujące w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej (intensywne opady deszczu, śniegu, gradu, silne wiatry, mrozy, które nie pozwolą na prawidłową realizację robót budowlanych lub mogą mieć negatywne skutki realizacji robót budowlanych i prowadzić będą do przerwania robót), niesprzyjających warunków gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych niezinwentaryzowanymi, wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie,
8) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym takich jak: upadłość (lub niemożność realizowania z innego ważnego powodu) kluczowego podwykonawcy lub dostawcy, czego nie można było przewidzieć na etapie ofertowania przy zachowaniu należytej staranności, a prace lub dostawy danego podmiotu są istotne dla zrealizowania przedmiotu umowy i jest obiektywnie niemożliwe w krótkim czasie zastąpienie tego Wykonawcy lub dostawcy.
9) konieczności wykonania usług/robót dodatkowych, zamiennych i wynikającej z tego konieczności wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych w dokumentacji projektowej.
10) zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów objętych Harmonogramem, powodujących zmianę ostatecznego terminu wykonania Umowy. Zmiany te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Nadzorem Inwestorskim oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego.
CIĄG DALSZY ZMIAN UMOWY ZNAJDUJE SIĘ W PKT. 5.11 OGŁOSZENIA

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

CIĄG DALSZY ZMIAN UMOWY Z PKT. 5.8 OGŁOSZENIA
6. Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy i/lub zmiany zasad dokonywania odbiorów robót jak i zmiany sposobu i terminu płatności w przypadku braku możliwości dokonania nasadzeń zieleni lub dosiania traw zgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki ogrodniczej w terminie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana ww. wskazanych terminów zostanie wydłużona o okres, po którym będzie możliwe wykonanie nasadzeń zieleni lub dosiania traw zgodnie z dokumentacją i ze sztuką ogrodniczą. Zamawiający określa wartość zakresu zamówienia obejmującego nasadzenia zieleni wraz z dosianiem traw na 5% wartości całego zamówienia.
7. Podstawą dokonania zmian określonych w ust. 5 i ust. 6 będzie potwierdzenie, przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego wystąpienia ww. okoliczności uzasadniających wstrzymanie usług/robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę. Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju, lub czasu niezbędnego na wykonanie/usuniecie przyczyny opóźnienia. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

9.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 uPzp.
9.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
9.3.1. pieniądzu;
9.3.2. gwarancjach bankowych;
9.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
9.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku PKO BP S.A. numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie utworzenia przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni”. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.
9.5. Za wniesienie wadium w terminie, w formie pieniężnej, Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
9.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 9.3.2-9.3.4:
 musi wskazywać jako beneficjenta Laboratorium Innowacji Społecznych jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni.
 musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.
 należy złożyć w oryginale wraz z ofertą w postaci elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciela).
9.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
9.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 uPzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14.12.5. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy formularz oferty lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku:
1) zmiany osób wymienionych w § 5 ust. 2-3 Umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego na osoby o równoważnych uprawnieniach,
2) zmiany podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę,
3) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 uPzp, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
4) zmiany technologii wykonania robót bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego/ Nadzoru Inwestorskiego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych w dokumentacji postępowania, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;
b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót od wskazanej w dokumentacji postępowania pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac oraz kosztów późniejszej eksploatacji;
c) koniecznością zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji postępowania w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
d) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji postępowania ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
e) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w SWZ spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku, lub zbyt długim okresem oczekiwania na dostawę, tych materiałów lub urządzeń;
5) zmiany sposobu płatności, terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w następujących przypadkach:
1) o których mowa w art. 455 ust. 1 uPzp oraz wystąpienia usług/robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych na podstawie protokołów zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. Protokół winien określać wielkość i zakres usług/robót budowlanych, w przypadku gdy ich wykonanie będzie konieczne i/lub zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Przy czym Zamawiający zastrzega, iż odstąpienie od realizacji części Umowy nie przekroczy 10 % wartości Umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, określone w § 15 ust. 1, zostanie odpowiednio zwiększone lub pomniejszone o tę wartość. Wartość tych zmian zostanie ustalona w następujący sposób:
a) zwiększenie wynagrodzenia zostanie określone na podstawie cen jednostkowych czynników cenotwórczych (koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty) i ilości robót, użytych przez Wykonawcę do kalkulacji uproszczonego kosztorysu wykonawczego, o którym mowa w § 3 ust. 9. W przypadku, gdy nie będzie możliwe skalkulowanie robót w powyższy sposób, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) obowiązujących w danym kwartale roku, w którym została zawarta umowa. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego,
CIĄG DALSZY ZNAJDUJE SIĘ W PKT. 5.8 OGŁOSZENIA.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 15.1. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy SmartPZP: https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

14.12. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
14.12.1. Formularz oferty o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SWZ,
14.12.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym w: pkt 16.1.1. oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 16.1.2. o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) podmiot, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy,
14.12.3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z pkt 16.5., którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
14.12.4. Dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 118 uPzp, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, o których mowa w pkt 16.2.. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
14.12.5. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy formularz oferty lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza,
14.12.6. Dowód wniesienia wadium – oryginał, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału 9.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.