eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żywiec › Roboty budowlane na drogach powiatowych - część 1 i 2Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane na drogach powiatowych - część 1 i 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Żywiecki

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Żywcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krasińskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Żywiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 338605000

1.5.8.) Numer faksu: +48 338605083

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zywiec.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zywiec.powiat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane na drogach powiatowych - część 1 i 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60d902cc-3fd2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://bip-pzzywiec.finn.pl/na-podstawie-ustawy-pzp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – skrytka
ePUAP: Starostwo Powiatowe w Żywcu /umd21t2q8r/skrytka oraz poczty elektronicznej przetargi@zywiec.powiat.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Przystępując
do postępowania przetargowego, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkownika systemu miniPortal i ePUAP oraz
z regulaminem korzystania z systemu miniPortal.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Zamawiający wskazuje, że obowiązują u niego następujące wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 3.5) niniejszego ogłoszenia:
a) załącznik nie może być zaszyfrowany,
b) suma załączników w wiadomości email nie może przekraczać 30MB,
c) wiadomość nie może zawierać „hiperlinków” (odnośników do innych stron).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych
a) w Starostwie Powiatowym w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, tel. 33/860 50 00) jest Starosta Żywiecki;
b) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
2) inspektorem ochrony danych osobowych
a) w Starostwie Powiatowym w Żywcu jest Helena Miodońska, tel. 33/860-50-00, email: iod@zywiec.powiat.pl,
b) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu jest Grzegorz Waleczek Centrum Usług Ochrony Danych Osobowych, ul. Jaśminowa 16,
43-430 Pierściec, tel. 33/862-05-72 email: biuro@cuodo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
Pozostałe informacje zawarte są dokumentach zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.272.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Roboty budowlane na drogach powiatowych - część 1 i 2.
2. Zamówienie podzielone zostało na dwie następujące części:
Część 1:
„Poprawa parametrów drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia -Koszarawa-Bystra w km od 2+366 do km 3+094 w m. Przyborów obejmująca:
-Remont odcinka drogi w km 2+366 do 2+616
-Przebudowę odcinka drogi w km od 2+616 do 2+ 876
-Remont odcinka drogi w km od 2+876 do 3+094
Etap I -Remont odcinka drogi w km od 2+876 do km 3+094”
3. Szczegółowy zakres i wymagania techniczne wykonania przedmiotu zamówienia określają:
1) dla części zamówienia nr 1 – przedmiar robót (pomocniczo) – Załącznik Nr 5a do SWZ, specyfikacja techniczna – Załącznik Nr 6a do SWZ, projekt wykonawczy– Załącznik Nr 7a do SWZ;
4. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami: cena 60%, gwarancja i rękojmia za wady 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Roboty budowlane na drogach powiatowych - część 1 i 2.
2. Zamówienie podzielone zostało na dwie następujące części:
Część 2:
„Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica- Milówka- Rajcza- Ujsoły- gr. państwa w km od 15+330 do km 15+430 w m. Ujsoły-Etap I w km od 15+330 do km 15+365 o długości 35mb”
3. Szczegółowy zakres i wymagania techniczne wykonania przedmiotu zamówienia określają:
2) dla części zamówienia nr 2 – przedmiar robót – Załącznik Nr 5b do SWZ, specyfikacja techniczna – Załącznik Nr 6b do SWZ projekt wykonawczy, inwentaryzacja, opis– Załącznik Nr 7b do SWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami: cena 60%, gwarancja i rękojmia za wady 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

1.2.4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (w ramach jednej umowy), której zakres obejmował:
a) Dla części 1 – budowę, przebudowę lub remont drogi lub dróg, a wartość tej budowy, przebudowy lub remontu drogi lub dróg, wykonanej w ramach jednej umowy, wyniosła co najmniej 330 000 PLN brutto. Zamawiający wymaga, aby w/w robota budowlana została wykonana należycie.
b) Dla części 2 – budowę, przebudowę lub remont drogi lub dróg, a wartość tej budowy, przebudowy lub remontu drogi lub dróg, wykonanej w ramach jednej umowy, wyniosła co najmniej 240 000 PLN brutto. Zamawiający wymaga, aby w/w robota budowlana została wykonana należycie.

W sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wystarczające będzie spełnienie warunku udziału w postępowaniu wyłącznie dla tej części, która warunek ten posiada najwyższy (tj. wartość roboty budowlanej w ramach jednej umowy jest najwyższa) z wszystkich części, w zakresie których wykonawca składa ofertę. Oznacza to, że wyżej opisane warunki udziału w postępowaniu nie sumują się.

1.2.4.2. Zamawiający wymaga, aby osoby, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, legitymowały się następującymi kwalifikacjami zawodowymi:

a) uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* - wymagana 1 osoba,
b) uprawnieniami do kierowania ruchem wydanymi przez uprawniony organ - wymagane 2 osoby.

* - dopuszcza się odpowiadające tym uprawnieniom uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem dysponowania przez tą osobę uprawnieniami określonymi dla wszystkich łączonych funkcji.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część, wymagania, o których mowa w ppkt a), nie kumulują się. Oznacza to, że jeżeli wykonawca złoży oferty na więcej niż jedną część, wówczas wystarczające będzie dysponowanie jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część, wymagania, o których mowa w ppkt b), należy rozpatrywać kumulatywnie. Oznacza to, że jeżeli wykonawca złoży oferty np. na dwie części, wówczas warunkiem jest dysponowanie czteroma osobami uprawnionymi do kierowania ruchem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o których mowa w 454 ust. 2 ustawy Pzp, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy w zakresie:
a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
d) zmiany zakresu, wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
e) zmiany kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych lub ich części,
f) zmiany ilości robót budowlanych, usług lud dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z
dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, zwiększenia zakresu robót budowlanych,
h) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych – w zakresie nieprzekraczającym jednak 20% wynagrodzenia Wykonawcy,
i) przerw w realizacji zadania, wynikłych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. ekstremalne warunki atmosferyczne,
wystąpienie osuwisk, czy klęsk żywiołowych), uniemożliwiających wykonywanie każdego z możliwych frontów robót. Ilość
dni przedłużonego terminu realizacji nie może być większa od sumy dni zgłoszonych przerw,
j) zmiany zasad finansowania zadania, w szczególności odnośnie terminów i wysokości wystawiania faktur częściowych,
k) zmian w zakresie podwykonawców z zastosowaniem procedury, o której mowa w § 2 ust. 3 i następne umowy,
5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją – o konieczności lub nie – zmiany zezwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
d) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji przedmiotu umowy i termin wykonania umowy.
7.Zmiany, o których mowa w ust. 4 (z wyłączeniem zmian w zakresie podwykonawców), mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są okoliczności wymienione w Projekcie umowy.
Dodatkowe warunki dotyczące zmian umowy określono w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e mail oraz skrzynki ePUAP, na których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.