eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Polkowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi powiatu": CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie mienia i OC; CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie komunikacyjne;Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Polkowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi powiatu”: CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie mienia i OC; CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie komunikacyjne;

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Polkowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 7461502

1.5.8.) Numer faksu: 76 7461501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatpolkowicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Starostwo Powiatowe w Polkowicach

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 692 21 24 216

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.11.4.) Miejscowość: Polkowice

1.11.5.) Kod pocztowy: 59-100

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.11.9.) Numer telefonu: 76 7461502

1.11.10.) Numer faksu: 76 7461501

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-polkowicki

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Polkowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi powiatu”: CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie mienia i OC; CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie komunikacyjne;

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb01cf05-3fba-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369746

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017391/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 „Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Polkowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi powiatu”: CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie mienia i OC; CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie komunikacyjne;

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz http://www.bip.powiatpolkowicki.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest zastrzeżona dla złożenia oferty, oraz oświadczeń i dokumentów, załączanych do oferty, a także zmiany i wycofania oferty. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Stronami (Zamawiającym i Wykonawcą) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ - strona internetowa prowadzonego postępowania (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap);
b) ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT)
c) poczty elektronicznej (korespondencja - w tym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje - oprócz Ofert):
d) agnieszka.mietlinska@powiatpolkowicki.pl, DW: tomasz.potarzycki@mentor.pl ,
jak również przy użyciu:
e) Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Regulaminy dostępne są odpowiednio na stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal . Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania w/w dokumentów Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi regulaminami i instrukcjami korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postępowania zgodnie z nimi.
5. Za datę przekazania Oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku komunikacji za pomocą poczty e-mail, datę wpływu na serwer poczty Zamawiającego.
6. W celu skrócenia m.in. czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający zaleca, aby korespondencja elektroniczna (inna niż Oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty) odbywała się za pomocą poczty elektronicznej na adres: agnieszka.mietlinska@powiatpolkowicki.pl, DW: tomasz.potarzycki@mentor.pl .
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20MB.
7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Wykonawca ma także możliwość komunikowania się elektronicznie za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza (poza ofertą i załączonymi do niej oświadczeniami, dokumentami itd.) nie może być szyfrowana. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem /a445t5dwsw/SkrytkaESP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Polkowicki z siedzibą ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiatpolkowicki.pl bądź ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępow. o udzielenie zam. publicz., prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępow. w oparciu o art. 18 i 74 ustawy P.Z.P. Panią / Pana dane udostępniane będą podmiot. świadczącym Administr. usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informat., wsparcia technicz. i organiz.,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporz. w spr. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instr. w spr. organizacji i zakresu działania archiwów zakład.;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamów. publicz.,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administr. niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych inform. mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zamów. publicz. lub konkursu albo sprecyzow. nazwy lub daty zakończonego postępow. o udzielenie zamów.),
b) na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osob. (skorzystanie z prawa do sprostow. nie może skutkować zmianą wyniku postępow. o udzielenie zamów. publicz. ani zmianą postanowień umowy w zakr. niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administr. ograniczenia przetwarz. danych osobow. z zastrzeż. okresu trwania postępow. o udzielenie zamów. publicz. lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarz. nie ma zastosow. w odniesieniu do przechowyw., w celu zapewnienia korzystania ze środ. ochr. praw. lub w celu ochr. praw innej os. fizycz. lub praw., lub z uwagi na ważne względy interesu publicz. UE lub państwa członk.),
d) prawo do wniesienia skargi do Prez. Urz. Ochr. Dan. Osobow., gdy uzna Pani/Pan, że przetwarz. danych osob. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob.,
b) pr. do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarz. danych osob., gdyż podst. praw. przetwarz. Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzor. na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administr.. Organem właściwym dla przedmiot. skargi jest Urz. Ochr. Dan. Osob., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Jednocześnie Zamaw. informuje, że Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informac. przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochr. os. fizycz. w zw. z przetwarz. dan. osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o ochr. dan.) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec os. fizycz., od których dane osob. bezpośr. lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udziel. zamów. publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.272.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Polkowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi powiatu”.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie mienia i OC
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia),
3. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego w części I,

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami:
Cena oferty - 90%
Klauzule fakultatywne - 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Polkowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi powiatu”.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie komunikacyjne
- ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW, ASS, SZYBY).
3. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego w części II.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami:
Cena oferty - 90%
Klauzule fakultatywne - 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale XI pkt 19.2 i 19.4 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenia, z których wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane” – co winno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy bowiem traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dla Części I i Części II:
1. Na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w sytuacjach:
a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty,
b) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, podziału, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji;
c) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji,
d) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
e) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych,
f) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w przypadku zmiany wartości/ilości majątku, doubezpieczenia mienia po szkodzie; z zachowaniem dotychczasowych stawek z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
g) zmiany w zakresie ochrony ubezpieczeniowej wynikające z wymogów zawartych
w umowach na udostępnienie mienia, usługi lub dofinansowanie Ubezpieczającego,
h) wydłużenie terminu realizacji umowy maksymalnie o 3 miesiące i przy zastosowaniu dotychczasowych stawek, w celu umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia lub ukończenia postępowania na udzielenie zamówienia na usługi ubezpieczenia na kolejny okres zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
2. Zgodnie z art. 436 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w przypadku o którym mowa w § 10 ust. 1 lit. h oraz dotyczącym zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wysokości składek zgodnie z zasadami wprowadzania zmian określonymi w ust.3-7 niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę dostępną pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.