eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieluń › Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELUŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kazimierza Wielkiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 043 886 0249

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbdccffe-3d7a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369670

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030070/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzysząca – roboty budowlane

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.um.wielun.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej Zamawiającego email zp@um.wielun.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty i dokumentów składanych równocześnie z
ofertą następuje wyłącznie przy użyciu platformy miniPortal. https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z Instrukcji użytkownika miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postępowań tego
regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz
do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączników do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego o przez
miniPortal (formularz do komunikacji) Korespondencja przesyłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami oraz dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych za
pomocą poczty elektronicznej, email: zp@um.wielun.um.pl. W przypadku ww. dokumentów przekazywanych na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego, za datę ich złożenia przyjmuje się datę ich zarejestrowania przez urządzenie odbiorcze po stronie
Zamawiającego lub zapisania na stosownym serwerze poczty elektronicznej.
Dokumenty należy sporządzać w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych w
szczególności w formatach:.doc, .docx,.rtf, .odt lub .pdf.
Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na
miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl;
3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy Pzp;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty Postępowania;
9) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia Postępowania;
10) osobie, której dane osobowe dotyczą posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;
11) osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu
składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.38.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Budowa systemu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Rudzie z
infrastrukturą towarzyszącą obejmującego opracowanie kompletniej dokumentacji projektowej, wykonanie robót
budowlanych i świadczenie usługi dostawy.
„Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - Zadanie 1” realizowana będzie w ramach projektu ,,Budowa systemu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z
infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2
Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Wieluń usytuowany będzie na fragmencie działki o nr
geodezyjnym 1209/7, obręb 0015 Ruda. Zadanie obejmuje również wykonanie dróg dojazdowych na działkach (dz. nr
1209/4 oraz 1209/5) obręb 0015 Ruda.
W sąsiedztwie planowanej lokalizacji PSZOK, znajduje się czynne składowisko odpadów, a także instalacje towarzyszące
(kompostownia itp.)
Inwestycje należy wykonać na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU).
Inwestor zobowiązuje Wykonawcę do wykonania wszystkich prac zgodnie z PFU. Pominięcie przez Inwestora
jakiegokolwiek zakresu rzeczowego nie zwalnia Wykonawcy ze zrealizowania prawidłowo zakresu rzeczowego.
Zakres rzeczowy:
a) wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej w oparciu o PFU - w tym:
wykonanie mapy do celów projektowych na zakres objęty PFU. PSZOK ma być usytuowany na części działki o nr
geodezyjnym 1209/7, zgodnie zakresem zaznaczonym na mapie
- uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgłoszenia, innych dokumentów uprawniających do rozpoczęcia robót budowlanych,
b) wykonanie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i uzyskanymi dokumentami na ich
prowadzenie,- zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia ww. inwestycji do PINB,
- wykonanie robót budowlanych zgodnie z PFU.
Wykonawca inwestycji zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych,
zgód, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, mając na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z
wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej. Z racji pełnienia funkcji Operatora PSZOK, uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń na rzecz i w imieniu
Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o w Wieluniu, ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń.
Zadaniem wykonawcy będzie dokonanie weryfikacji wykonalności zaproponowanych rozwiązań, a w przypadku identyfikacji
konfliktów wymagań zaproponowanie ich rozwiązania.
Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy, Wykonawca wykona inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania
terenu budowy, łącznie z dokumentacją zdjęciową oraz zleci wykonanie mapy do celów projektowych.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia technologicznego na własny koszt Zamawiającemu na adres
budowy, w uzgodnieniu terminu z Zamawiającym,
- obowiązek przygotowania projektów wykonawczych, zgłoszenia prac i uzyskania prawomocnych pozwoleń dla takich
projektów spoczywa na wykonawcy wyłonionym do realizacji zadania w ramach zadania.
Wykonawca budowy PSZOK powinien zapewniać:
- spełnienie wymagań określonych w § 2 ust. 2 oraz w § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.
U. z 2013r., poz. 122)
- spełnienie standardów sanitarnych, o których mowa w:
a) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.)
b) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
gospodarowaniu odpadami komunalnym (Dz. U. Nr 104, poz. 868)
- zgodność z Prawem Budowlanym
- systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu PSZOK,
zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami, m.in. Ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566, z
późn. zm.).
-zgodność z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 19 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 296), w sprawie wymagań w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do
zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
Ze względów funkcjonalnych, z uwagi na kształt i powierzchnię działki oraz rozlokowanie projektowanej infrastruktury,
planowana inwestycja zorganizowana będzie w postaci:
- części PSZOK
- części edukacyjnej PSZOK
- części związanej z infrastrukturą dot. obsługi PSZOK i instalacji wewnątrz działki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w ust. 5.1
SWZ, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie zostanie udzielone w trybie
przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, jeżeli zostaną spełnione przesłanki ustawowe oraz w przypadku, gdy zaistnieje
uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
Warunki udzielenia zamówień: zamówienia zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z
Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym m.in. ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji, zasad
rozliczeń, kar umownych. Podstawą wyceny zamówień będzie przedmiar przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. Kosztorys
ofertowy sporządzony przez Wykonawcę podlegał będzie negocjacjom w zakresie czynników cenotwórczych (w tym cen
jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryterium oceny jest:
cena – 60 %
gwarancja – 40 %
Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C = Pc + Pg
gdzie : Pc – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena
Pg – ilość uzyskanych punktów w kryterium gwarancja
C – suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach
A) Kryteria oceny oferty, waga kryterium, sposób punktowania.
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:
Cena 60 %
Sposób punktowania - Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.
Gwarancja 40 %
Sposób punktowania - Najdłuższa gwarancja otrzyma najwięcej punktów. Okres udzielonej gwarancji musi mieścić się w granicach
od 60 do 84 miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z
warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 84 miesiące nie
będzie dodatkowo punktowane, a Zamawiający przyjmie do oceny oferty gwarancję w wysokości 84 miesiące. Wykonawca, który
zaoferuje 60 miesięcy otrzyma 0 punktów za to kryterium. W pozostałych przypadkach ilość punktów zostanie wyliczona metodą
interpolacji liniowej, zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej.
B) Sposób oceny ofert.
Ocena ofert – wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria wyboru:
1. Kryterium – cena oferty 60 %
1.1. Punktacja :
Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 60 % gdzie Cn – cena najniższa wśród ofert nie podlegających odrzuceniu
Co – cena ocenianej oferty.
2. Kryterium - gwarancja 40 %
2.1. Punktacja:
Pg = Gb/24 * 100 pkt * 40% gdzie Gb – okres gwarancji powyżej minimalnego wymaganego (60 miesięcy) w ofercie rozpatrywanej
(w miesiącach)
Punkty, otrzymane w poszczególnych kryteriach, po sumowaniu stanowić będą ocenę badanej oferty. Zamawiający uzna za
najkorzystniejszą ofertę tę, która otrzyma największą ilość punktów.
Dla każdego z kryteriów Zamawiający będzie dokonywał wyliczeń liczby przyznanych punktów z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 31.4 SWZ Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, które umożliwiają ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3) posiadają zdolność ekonomiczną lub finansową niezbędną do realizacji zamówienia:
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia;
4) posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy Zamawiający określa warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej zbliżonej przedmiotem umowy do przedmiotu zamówienia tj. wykonał prace polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu w tym: utwardzeniu placów lub budową dróg o nawierzchni betonowej o powierzchni min.4.000 m2 oraz wykonaniu obiektu kubaturowego o kubaturze min.7.000 m3 wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł w ramach jednej umowy o wartości i zakresie rzeczowym jak wyżej lub dwóch umów o łącznej kwocie 5 000 000 złotych w której jedna obejmowałaby zakresem realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg lub utwardzeń placów
o nawierzchni betonowej o powierzchni min.4.000 m2 a kolejna wykonaniu obiektu kubaturowego o kubaturze min.7.000 m3.
b) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.):
Dotyczy posiadania uprawnień do prac projektowych:
Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w następujących specjalnościach:
- architektonicznej bez ograniczeń – 1 osoba,
- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – 1 osoba,
- drogowej bez ograniczeń – 1 osoba,
- instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń – 1 osoba,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – 1 osoba
Dotyczy nadzorowania robót budowlanych:
- kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówienie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – 1 osoba,
- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem, w specjalności drogowej bez ograniczeń – 1 osoba,
- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń – 1 osoba,
- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń bez ograniczeń – 1 osoba.
Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646). Osoba, o której mowa wyżej winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.
Ocena spełnienia warunku na podstawie przedłożonych dokumentów.
Uwaga: w ramach formalności jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty, Zamawiający żąda przedłożenia przed podpisaniem umowy stosownych uprawnień/dokumentów uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osób wskazanych w załączniku nr 8 do SWZ.
28.2. Zamawiający żąda, aby oferowane roboty budowlane były zgodne z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.
28.3. Udostępnianie zasobów - zobowiązanie innego podmiotu:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdzi, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowy środek dowodowy, aktualny na dzień złożenia: Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych według wzoru załącznik nr 9 a do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie wymagał:
1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia
zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi
Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy
lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej,
e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego- według wzoru określonego w zał. nr 9 do SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja lub spółki cywilne) ww.
dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik spółki cywilnej.
W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, Wykonawca składa: Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych - według wzoru określonego w zał. nr 9a do SWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Zamawiający będzie wymagał:
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed je złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający zgodnie z art. 119 ustawy Pzp będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych
środków dowodowych wymienionych w ust. 29.8 pkt 1 (zał. nr 9 a do SWZ) oraz pkt 2.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu opisanych w ust. 28.1 pkt 4a i 4b SWZ, dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający w zależności od rodzaju, przeznaczenia oraz ilości lub znaczenia robót
budowlanych, żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a)wykazu robót budowlanych–zał. nr 7 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
inne odpowiednie dokumenty; Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych
wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcja, spółki cywilne), wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych w których
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; Jeżeli roboty budowlane były wykonywane przez wykonawcę wspólnie z
innym podmiotem lub podmiotami, w wykazie podaje się również informacje o częściach zamówienia, które były wykonywane przez
tego wykonawcę.
W przypadku, gdy dokument potwierdzający wykonanie robót budowlanych obejmuje różne rodzaje robót budowlanych, w wykazie
robót oprócz wskazania danych z ww. dokumentu Wykonawca winien wyszczególnić żądaną przez Zamawiającego robotę
budowlaną wraz z jej wartością, która jest wymagana na spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden ww. wykaz. Wykaz i dokumenty składa
Wykonawca, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim on sam wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego,
może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać
wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w
którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych i wskazać w wykazie kwotę dokonanego
przeliczania. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona powyższego przeliczenia i nie wskaże w wykazie kwoty przeliczenia,
Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w BZP.
b)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru określonego w zał. nr 8 SWZ. Wykonawcy winni
udokumentować dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie
kierowania robotami budowlanymi. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wykaz osób, którymi
dysponują lub będą dysponować. Wykaz składa Wykonawca, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim on sam wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zał nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcja) lub spółki cywilne, Oświadczenie
wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - zał nr 4 do SWZ.
2) inne oświadczenia i dokumenty:a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zał nr 1 SWZ. W przypadku składania
oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument,b) wypełnione i podpisane Zestawienie rzeczowo-finansowe (uproszczone) –
zał nr 1a SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument,
c) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być załączone
do oferty w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem, podpisem zaufanym lub osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58
ust. 2 ustawy Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu
Wykonawców. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-ę) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub
podpisem osobistym). W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę/ów.
d) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w
ust. 28.3 SWZ, obowiązany jest złożyć „Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia” – zał nr 6 do SWZ,
e) dokument wadialny potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z opisem w rozdz. 32 ust. 32.5. SWZ, jeżeli wadium jest
wnoszone w formie niepieniężnej,
f) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, załącza do oferty
zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby – zał nr 5 do SWZ,
g) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej
sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie – zał nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 14.10.2022 r. do godz. 13:00 w wysokości: 68 194,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie nr 83 9256 0004 0723 5034 2000 0100
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy
Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawców.
Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-ę) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji
każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem
osobistym). W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę/ów. Wykonawcy ubiegający się
wspólnie o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą Oświadczenie wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz Oświadczenie wykonawcy
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i
braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć
aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 29.7 i 29.8 SWZ przy czym podmiotowe
środki dowodowe, o których mowa w ust 29.7 lit. a i b składa
odpowiednio Wykonawca który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w ust. 28.1 pkt. 4a i 4b
SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy są uregulowane w projekcie umowy (Załącznik nr 10 do
SWZ). Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa zamówienia podana w SWZ oraz skrócona nazwa podana w niniejszym ogłoszeniu o zamówienia (z uwagi na
limit systemu do 200 znaków) odnoszą się do tego samego postępowania o udzielenie zamówienia.
Pełna nazwa podana w SWZ:
Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą
towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami
komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.