eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › Dostawa i wdrożenie specjalistycznych urządzeń i oprogramowania niezbędnych do podniesienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na potrzeby GoldMedica sp. z o. o. w GołdapiOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i wdrożenie specjalistycznych urządzeń i oprogramowania
niezbędnych do podniesienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
na potrzeby GoldMedica sp. z o. o. w Gołdapi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GOLDMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: GoldMedica sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790243995

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słoneczna 7

1.5.2.) Miejscowość: Gołdap

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@goldmedica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goldmedica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

przedsiębiorca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i wdrożenie specjalistycznych urządzeń i oprogramowania
niezbędnych do podniesienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
na potrzeby GoldMedica sp. z o. o. w Gołdapi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b710dbe-3fcb-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055197/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dostawę i wdrożenie specjalistycznych urządzeń i oprogramowania niezbędnych do podniesienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na potrzeby „GoldMedica" Sp. z o. o. w Gołdapi.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.goldmedica.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal /goldmedica/SkrytkaESP w zakresie składania ofert , zmiany i wycofania oferty ,
2. miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal /goldmedica/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@goldmedica.pl w zakresie zadawania pytań , wezwań, uzupełnień , składania wyjaśnień, oświadczeń.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
1.1. miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal /goldmedica/SkrytkaESP w zakresie składania ofert , zmiany i wycofania oferty ,
1.2. miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal /goldmedica/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@goldmedica.pl w zakresie zadawania pytań , wezwań, uzupełnień , składania wyjaśnień, oświadczeń.
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na skrzynkę ePUAP Zamawiającego lub poczty e-mail Zamawiającego.
1.6. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
1.7. Zamawiający wymaga aby dokumenty składane były pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej:
1.7.1. podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.) lub
1.7.2. podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).
1.7.3. Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument ( elektroniczny bądź skan ) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1.7.4. Pod pojęciem postaci elektronicznej rozumie się dokument
( elektroniczny bądź skan ) opatrzony podpisem zaufanym ( e-Puap) bądź osobistym
( przy użyciu e-dowodu ).
1.8. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna/ musi być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r, poz. 2415)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie specjalistycznych urządzeń i oprogramowania niezbędnych do podniesienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na potrzeby GoldMedica sp. z o. o. w Gołdapi, dla których szczegółowy opis, wymagania oraz parametry techniczne zostały opisane w Formularzu parametrów wymaganych stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30211000-1 - Komputery wysokowydajne

79212300-6 - Usługi audytu ustawowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający wymaga aby audyt bezpieczeństwa, przeprowadzony był przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub przez co najmniej dwóch audytorów posiadających certyfikaty uprawiające do przeprowadzenia audytu lub co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, lub co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia dokumentu/oświadczenia potwierdzającego, że audyt przeprowadzony będzie przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub wykazu co najmniej 2 osób/audytorów z wyraźnym wskazaniem , że posiadają oni certyfikaty uprawiające do przeprowadzenia audytu lub co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, lub co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez audytorów powyższych wymogów:
Jeden z poniższych certyfikatów:
- Certified Internal Auditor (CIA);
- Certified Information System Auditor (CISA);
- Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 lub równoważnej wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
- Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
- Certified Information Security Manager (CISM);
- Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);
- Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);
- Certified Information Systems Security Professional (CISSP);
- Systems Security Certified Practitioner (SSCP);
- Certified Reliability Professional;
- Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.
Lub
Dokument potwierdzający co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
Lub
Dokument potwierdzający co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy,
2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, Formularz cenowy,
3. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, Formularz parametrów wymaganych,
4. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 8 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamiana umowy
1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy. Katalog dopuszczalnych zmian znajduje się w art. 455 ustawy, oraz w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /goldmedica/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na finansowanie niniejszego zamówienia Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Zamawiającego.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż 4 dni przed tym terminem (art. 284 ust 1 i 2 ustawy pzp ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.