eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strumień › Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Strumień do Szkoły Podstawowej w StrumieniuOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Strumień do Szkoły Podstawowej w Strumieniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strumień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182516

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek

1.5.2.) Miejscowość: Strumień

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-246

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338570142

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.strumien.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strumien.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Strumień do Szkoły Podstawowej w Strumieniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9859cb5-3fc2-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015145/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Strumień do Szkoły Podstawowej w Strumieniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.strumien.bip.net.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu, dostępnego pod
adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej -przetargi@um.strumien.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji z Zamawiającym.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w rozdziale X SWZ) zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
postępowania z miniPortalu). Korespondencja przesłana za pomocą „Formularz do komunikacji” nie może być szyfrowana.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email przetargi@um.strumien.pl.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30 MB..Dokumenty elektroniczne,
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2.2 adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2415).
Pełna informacja znajduje się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z artykułu
13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski z siedzibą przy ul. Rynek 4, 43-
246 Strumień;
Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Strumień – Urzędzie Miejskim w Strumieniu
jest inspektor, adres e-mail: inspektor@um.strumien.pl, tel. 338570142.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na administratorze danych, zgodnie z ustawą Pzp i innymi ustawami, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO, a także zawarcia i realizacji przyszłej umowy, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. Zakres przetwarzanych danych wynika z przepisów prawa, z
każdorazowym uwzględnieniem specyfiki danego postępowania;
Pani / Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów wskazanych w
umowie lub podmiotów upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. W szczególności dotyczy to ustawy z dnia
06września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). Dostęp do Pani
/Pana danych będą posiadać jedynie osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w
ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowania o udzielenie
zamówienia, a następnie przez okres realizacji umowy, aż do momentu wygaśnięcia zobowiązań z
tytułu udzielonej rękojmi i/lub gwarancji. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
dokumentacja w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest przechowywana przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania (art. 78 ustawy Pzp)
Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest
wymogiem wynikającym z przepisów prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zam.publ;
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani / Pana danych osobowych:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00077921/01 z dnia 2021-06-10
2021-06-10 BZP Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105386/01 z dnia 2021-07-06
2021-07-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane a) przysługują Pani /Panu następujące uprawnienia:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**.
b) nie przysługuje Pani / Panu prawo do:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
Posiadane prawa może Pani / Pan realizować pisemnie, za pośrednictwem Inspektora Ochrony
Danych,
Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie
Państwo złożyć w tej sprawie skargę.
Pełna informacja znajduje się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.1.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie jednego ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie gminy Strumień na trasie: dom – Szkoła Podstawowa w Strumieniu im. Powstańców Śląskich (Strumień, ul. Młyńska 8)
i z powrotem, w dni nauki szkolnej z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, zgodnie z rozkładem jazdy uzgodnionym przez Wykonawcę z Zamawiającym, w oparciu o wcześniejsze ustalenia z dyrektorem szkoły i rodzicami dziecka. Długość trasy w jedną stronę wynosi ok. 2,7 km (długość trasy obliczono na podstawie google maps).
Planowana liczba dni dowozu wynosi: 153 dni.
Liczba uczniów przewożonych może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego 2022/2023, począwszy od 1 listopada 2022 r., w przypadku zgłoszenia kolejnego dziecka bądź rezygnacji z dowozu przez rodzica, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania ucznia lub z przyczyny losowej. Zwiększenie liczby uczniów o 2 osoby nie stanowi podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający, w przypadku okoliczności od niego niezależnych (np. odwołania zajęć w szkole, do której są dowożeni uczniowie) zastrzega sobie prawo odwołania kursu, po powiadomieniu Wykonawcy przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, placówki
lub pracownika Zamawiającego, z dwunastogodzinnym wyprzedzeniem.
Wykonawca zapewnia wykonanie usługi pojazdem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, ogrzewanym i klimatyzowanym, posiadającym oznakowanie informujące o przewozie osób niepełnosprawnych.
Wykonawca zapewnia w pojeździe oprócz kierowcy, opiekuna. Opiekun zajmuje się uczniami podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przejazdu oraz w czasie odprowadzania do szkoły lub ośrodka, natomiast kierowca jest zobowiązany do opieki nad dziećmi w pojeździe, gdy opiekun zajmuje się odprowadzaniem dzieci do szkoły lub ośrodka.
Zakres usługi Wykonawcy obejmuje:
a) odbiór uczniów z miejsca zamieszkania pod wskazanym adresem – godziny odbioru uczniów ustala Wykonawca z rodzicami,
b) dowóz uczniów do szkoły/placówki i przekazanie uczniów szkole/placówce,
c) odbiór uczniów ze szkoły/placówki – godziny odbioru uczniów ustala

Wykonawca z kierownictwem szkoły, dowóz uczniów do miejsca zamieszkania lub wyznaczonego punktu i przekazanie ucznia rodzicom.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) zapewnienie opieki uczniom w czasie przewozu,
b) udzielenie czynnej pomocy uczniom w czasie przewozu,
c) udzielenie czynnej pomocy uczniom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i wysiadania z pojazdu,
d) wyegzekwowanie, aby uczniowie byli zapięci pasem bezpieczeństwa w czasie przewozu.


Szczegóły opisane są we wzorze Umowy o świadczenie usług przewozowych, która stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas zapewnienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.);

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) dysponuje następującymi osobami kierowanymi do realizacji zamówienia:
• kierowca, posiadający kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, zgodnie z art. 39 a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.)
• opiekun, tj. osoba pełnoletnia, która jest przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
• kierowcy i opiekunowie realizujący niniejsze zamówienie nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym - Dz.U. z 2020 r., poz. 152).

b) dysponuje lub będzie dysponował pojazdem do przewozu osób niepełnosprawnych, ogrzewanym i klimatyzowanym, posiadającym oznakowanie informujące o przewozie osób niepełnosprawnych zgodne z zapisem art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988), zarejestrowanym, dopuszczonym do ruchu, posiadającym aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, a każde z dzieci oraz opiekun muszą mieć zapewnione miejsca siedzące/liczba osób do przewozu: 1 (+/- 2 osoby) niepełnosprawna oraz 1 opiekun – wymagany samochód min 5* osobowy, 5 drzwiowy;

* Uwaga – samochód zgłoszony do przetargu w zakresie dot. liczby miejsc siedzących musi spełniać co najmniej wymogi minimalne. Jednakże w przypadku zwiększenia liczby dzieci
o 1 lub 2, wykonawca zobligowany jest do zmiany samochodu na taki, który będzie zapewniał równorzędny poziom usług, pozwalający na bezpieczne przewożenie wszystkich dzieci objętych dowozem - jednocześnie zmiana ta nie stanowi podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego oferta została najwyżej
oceniona, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
sporządzonego wg załącznika nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej przez Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
1) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.); Do
powyższego dokumentu należy dołączyć aktualne zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego potwierdzające, iż wymienione w
wykazie stanowiącym załącznik nr 6a do 6e do SWZ pojazdy są zgłoszone do licencji lub zezwolenia.
2) wykazu wykonanych oraz wykonywanych usług polegających na przewozie osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich 3 lat
przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy –
sporządzonego wg załącznika nr 5 do SWZ.
3) wykazu pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania -
sporządzonego wg załącznika nr 6 do SWZ.
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -
sporządzonego wg załącznika nr 7 SWZ .

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1.1. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1
niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
1.3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
(konsorcjum, spółka cywilna, itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy (art. 117 ust 4 ustawy Pzp) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
1.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1.1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ1.5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
2) pełnomocnictwo lub inne dokumenty, w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub w postaci
elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) przez osobę/y upoważnione do
reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub akcie notarialnym, z których wynika prawo do podpisania oraz do
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 346 ze zm.);
nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej
do oferty umowy spółki w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej,
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód), bądź jeśli wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. W
przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód), poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może
dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz,
3) jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w
postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód). W przypadku, gdy zobowiązanie
(inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód), poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne postanowienia umowy określa wzór stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.
1. Zmiany umowy możliwe są jedynie w trybie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) na podstawie ustawy Pzp,
2) na podstawie niniejszej umowy.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.
3. W przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej umowie dopuszcza się
wprowadzenie zmian umowy za zgodą Zamawiającego.
4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
5. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w SWZ.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć:
a) zwiększenia lub zmniejszenia liczby dowożonych dzieci/uczniów, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) zmiany kierowcy lub opiekuna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) zmiany trasy przewozu lub wprowadzenia nowej trasy przewozu, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i wydłużających
trasę powyżej 5 km,
d) zwiększenia liczby dni przewozu oraz przedłużenia umowy do dnia 31 sierpnia w przypadku gdy dowozem są objęte
dzieci uczęszczające do przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
e) zwiększenia wysokości limitu wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa § 5 ust. 2 umowy, w przypadku wystąpienia
okoliczności wskazanej pod lit. a, jeżeli zostanie przekroczony limit określony w § 1 ust. 4 oraz w przypadkach określonych
w niniejszym ustępie pod lit. c, lit. d,
f) zmiany podwykonawców z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT Wykonawca przedkłada Zamawiającemu propozycję naliczenia podatku od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu
wystawienia faktury, w stosunku do niezmienionego wynagrodzenia netto,
h) sposobu i terminu rozliczeń i płatności wynagrodzenia z powodu wystąpienia zjawisk siły wyższej, w tym wystąpienia
różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego.
7.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 6, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę
zawierającego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem "Formularzado złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres skrzynki ePUAP Gminy Strumień /n0d766uels/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na
podstawie art.7 ust.1 pkt.1-3 w/w ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.