eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › "Dostawa oraz montaż nowej centrali wentylacyjnej dla potrzeb Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w obiekcie przy alei Wojciecha Korfantego 18"Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa oraz montaż nowej centrali wentylacyjnej dla potrzeb Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w obiekcie przy alei Wojciecha Korfantego 18"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Zabrze-Zabrzański Kompleks Rekreacji

1.3.) Oddział zamawiającego: Miasto Zabrze-Zabrzański Kompleks Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273528258

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al.W.Korfantego 18

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zkr.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zkr.zabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oraz montaż nowej centrali wentylacyjnej dla potrzeb Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w obiekcie przy alei Wojciecha Korfantego 18"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cefd39a5-3e54-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369223

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00369072/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oraz montaż nowej centrali wentylacyjnej dla potrzeb Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w obiekcie przy alei Wojciecha Korfantego 18

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zkr.zabrze.pl/2022/09/28/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-oraz-montaz-nowej-centrali-wentylacyjnej-na-potrzeby-zabrzanskiego-kompleksu-rekreacji/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc., .docx, .rtf,.xps, .odt, 2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (na stronie: miniPortal.uzp.gov.pl). W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem złożenia oferty) odbywa się przy użyciu dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz udostępnionego przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) lub poczty elektronicznej (na adres e-mail: bkwestorowski@zkr.zabrze.pl). We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest Zabrzański Kompleks Rekreacji, Al. Wojciecha Korfantego 18, 41-800 Zabrze, tel.: 48 32 428 51 64, adres e-mail: sekretariat@zkr.zabrze.pl (zwany dalej: Administratorem). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w tym postępowaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Obowiązki te na Administratora nakłada w szczególności ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dane te będą przetwarzane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania z uwzględnieniem obowiązku archiwizacji danych przez Administratora. W szczególności dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również danych osobowych podanych w ofertach i innych dokumentach złożonych w postępowaniu przez Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało odpowiednio brakiem możliwości zawarcia umowy oraz uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podmiotami, którym przekazywane będą dane osobowe mogą być: a) podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi prawne oraz ubezpieczeniowe, świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu rozliczeń projektów unijnych lub państwowych, wykonawcy projektu oraz inspektorzy nadzoru; b) dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT oraz usługi hostingowe; c) operatorzy pocztowi i kurierzy; d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności; e) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Administrator będzie przetwarzał jedynie te dane i w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji określonych i uzasadnionych celów, przy uwzględnieniu zasady minimalizacji danych. Dane osobowe będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych wdrożonych u Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. W zależności od celu przetwarzania danych, osoby, których te dane osobowe dotyczą, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych lub żądania ich przeniesienia. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można zgłosić pod adresem e-mail: sekretariat@zkr.zabrze.pl. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZKR/01/2022/PbN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 487804,88 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa centrali wentylacyjnej i jej montaż w obiekcie basenu krytego AQUARIUS Kopernik (Al. Wojciecha Korfantego 18, 41-800 Zabrze).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty na podstawie następujących kryteriów i ich wagi: a) kryterium 1 – cena (Cof) – waga 60% [60 pkt]. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Cn / Cx x 100 x 0,6 = liczba punktów Cof, gdzie: Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez Wykonawców w ofertach niepodlegających odrzuceniu, Cx – cena zaoferowana w ocenianej ofercie, liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo, 0,6 – waga kryterium ceny, Cof - liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena; b) kryterium 2 – długość okresu gwarancji jakości na przedmiot świadczenia Wykonawcy (Gn) – 40% [40 pkt]. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji jakości wynoszącego 2 lata. Wykonawca, który zaoferuje 2-letni okres gwarancji jakości, otrzyma 0 (zero) punktów. Poszczególnym okresom gwarancji jakości zostaną przyznane następujące punkty:
(i) 2 lata - 0 pkt,
(ii) 3 lata - 15 pkt,
(iii) 4 lata – 30 pkt,
(iv) 5 lat i więcej - 40 pkt.
Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę wyrażona w niepełnych latach spowoduje przyjęcie do obliczenia liczby punktów w tym kryterium liczby zaoferowanych pełnych lat gwarancji jakości. W okresie gwarancji jakości Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na własny koszt serwisowanie dostarczonych urządzeń przez autoryzowany serwis.
2. Za ofertę najkorzystniejszą (K) zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punków obliczoną wg wzoru: K = Cof + Gn, gdzie poszczególne symbole oznaczają: K – końcowa liczba punktów, Cof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena, Gn – liczba punktów uzyskanych w kryterium: długość okresu gwarancji jakości na przedmiot świadczenia Wykonawcy. 3. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot świadczenia Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 1) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 480.000,00 zł; 2) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 480.000,00 zł; 2. warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upłynie termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę centrali wentylacyjnej/central wentylacyjnych wraz z jej/ich montażem w jednym obiekcie, o łącznej wydajności centrali/central zamontowanych przez Wykonawcę w danym obiekcie nie mniejszej niż 30.000 m3/h. Informacje dodatkowe: A) Za wykonanie dostawy wraz z montażem Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia przez odbiorcę/inwestora protokołu odbioru lub innego równoważnego dokumentu; B) W przypadku wyrażenia danej kwoty w walucie innej niż PLN, Zamawiający uwzględni jej wartość w PLN obliczoną zgodnie z kursem NBP danej waluty z dnia wszczęcia postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, opatrzony datą zgodnie z pkt 3 powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 3) wykazu dostaw (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upłynie termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie (wystarczające jest zamieszczenie informacji o dostawach wymienionych w rozdziale XIII pkt 3 ppkt 4) SWZ), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł.
2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 7 października 2022 r. do godz. 8.30.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w ING Bank Śląski S.A. nr 39 1050 1230 1000 0023 5388 4998 z dopiskiem „Wadium – centrala wentylacyjna”.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. O wpłaceniu wadium w formie pieniężnej w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
8. Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
9. Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną). 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty). 4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 7. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadium musi wynikać, iż zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewiduje się następujące zmiany umowy:
1) zmiana ceny:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy - o wielkość wynikającą ze zmiany tej stawki;
b) w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym – o wartość części zamówienia, z której wykonania zrezygnowano;
2) zmiana terminu realizacji zamówienia:
a) w przypadku udzielenia Wykonawcy innego zamówienia, którego realizacja wpływa na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy - o czas tego wydłużenia;
b) w przypadku wstrzymania robót i prac montażowych w wyniku działania siły wyższej – o czas tego wstrzymania robót i prac montażowych;
c) w przypadku braku możliwości wykonania w terminie umowy przez Wykonawcę z przyczyn bezpośrednio związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 – o czas, kiedy Wykonawca nie będzie w stanie wykonać z tego powodu przedmiotu umowy;
3) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – jeżeli nowe parametry będą lepsze od zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;
4) zmiana podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca wykaże, że nowy podwykonawca spełnia minimalne warunki podane w SWZ dla przeprowadzonego postępowania w zakresie zasobu, który udostępnił Wykonawcy.
2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
2) zmiana osób i ich danych kontaktowych określonych w § 17 ust. 2 i 4 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (na stronie: miniPortal.uzp.gov.pl). Zaszyfrowanie oferty nastąpi na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 08:40

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Celem zapoznania się Wykonawcy z ograniczeniami powierzchniowymi w obiekcie (w tym w szczególności wymiar światła drzwi wejściowych do pomieszczenia centrali wentylacji, przejścia kanałów w mniejszych pomieszczeniach) Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w obiekcie basenu krytego AQUARIUS Kopernik (Al. Wojciecha Korfantego 18, 41-800 Zabrze). Wizję lokalną można przeprowadzić w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00. Zainteresowani powinni stawić się w tym terminie w sekretariacie Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.