eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gębice › Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do rolnictwa precyzyjnegoOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do rolnictwa precyzyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BIELICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000094679

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bielice 1

1.5.2.) Miejscowość: Gębice

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-330

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zs-bielice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs-bielice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zs_bielice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do rolnictwa precyzyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60810762-2b75-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369031

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068770/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego wZespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach polegające na zakupie ciągnika rolniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.3. Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną . Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00332113/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSB.261.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 325203,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do rolnictwa precyzyjnego

Zaoferowany przez wykonawcę ciągnik rolniczy musi posiadać niżej wymienione parametry:

a) ciągnik fabrycznie nowy – rok nie starszy niż 2021,
b) silnik o pojemność minimum 4000 cm3,
c) napęd 4x4,
d) główne elementy napędowe i konstrukcyjne wykonane przez jednego
producenta,
e) silnik 4-cylindrowy z turbosprężarką o mocy min. 95KM, 16 zaworów,
f) ilość przełożeń minimum przód/tył 24x24 z rewersem
elektrohydraulicznym,
g) 3- stopniowy wzmacniacz momentu,
h) ręczny przycisk sprzęgła,
i) prędkość skrzyni minimum 40 km/h,
j) sterowanie podnośnikiem elektrohydrauliczne z EHR11.o parametrach
minimum Tylny WOM 540/540ECO obr/min,
k) pompa hydrauliczna o wydajności minimum 50l/min,
l) hamulce hydrauliczne,
m) hydraulika szybkozłącza tył minimum 6+1,
n) udźwig podnośnika min. 4500 kg,
o) koła Tył 16,9R34 - Przód 13,6R24 felgi pełne,
p) instalacja pneumatyczna 1-obwodowa i 2-obwodowa,
q) kabina operatora wentylowana – ogrzewana z klimatyzacją,
r) obciążniki przednie walizkowe minimum 470kg,
s) kabina sześciosłupkowa,
t) homologacja na 2 osoby,
u) pulsujące światło koloru pomarańczowego,
v) instalacja radiowa z głośnikami,
w) gwarancja minimum 18-mcy, autoryzowany serwis dealera,
x) autoryzowany serwis dealera zlokalizowany maksymalnie 50 km od
siedziby Zamawiającego.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dot. ciągnika rolniczego

a) wykonawca zobowiązany jest do posiadania autoryzowanego serwisu
zaoferowanego ciągnika,
b) serwis w okresie gwarancji będzie wykonywany na terenie
Zamawiającego,
c) usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji i będzie objęta
gwarancją będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z
dojazdem lub transportem przedmiotu umowy do serwisu kosztami
części, diagnostyki i robocizny,
d) wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki lub awarii w okresie
gwarancji w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez
zamawiającego,
e) wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do
siedziby Zamawiającego tj. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach Bielice 1, 88-330 Gębice

Osprzęt dla rolnictwa precyzyjnego

Kolumna demonstracyjna:

a) umożliwiająca uruchomienie podzespołów i zespołów systemów
nawigacyjnych w układzie stacjonarnym:
b) dokładność prowadzenia 2,5cm (RTK);
c) terminal kontrolny 10,1cala, wbudowany modem 4G;
d) kompletny zestaw okablowania,
e) kierownica elektryczna z silnikiem bez szczotkowym ISOBUS READY
f) symulator min jednej maszyny rolniczej w formie wtyczki ISOBUS

Urządzenie wspomagające prace maszyny opierające się na systemie satelitarnym RTK

a) dokładność prowadzenia 2,5cm (RTK),
b) system mapowania pola (minimum 1 antena)
c) 1x Kamera WIFI;
d) terminal kontrolny 10,1cala, wbudowany modem 4G;
e) czujnik położenia koła;
f) czujnik IMU (kompensacja terenu na zboczach i dużych nachyleniach),
g) kompletny zestaw okablowania
h) kierownica elektryczna z silnikiem bez szczotkowym ISOBUS READY,
i) MOBILNA STACJA BAZOWA RTK zasięg do min 8 km, (nie wymaga
abonamentu RTK) wraz z statywem

Oprogramowanie do obróbki danych GNSS na minimum 7-STANOWISK
z dożywotnią licencją

Dodatkowe wymagania dla osprzętu do rolnictwa precyzyjnego:
gwarancja na osprzęt do rolnictwa precyzyjnego minimum 18 miesięcy

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 392370,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 392370,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 392370,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTER - VAX Sp. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5621004712

7.3.3) Ulica: ul. Dworcowa 29

7.3.4) Miejscowość: Żnin

7.3.5) Kod pocztowy: 88-400

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 392370,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.