eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górno › USUNIĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z TERENU GMINY GÓRNOOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
USUNIĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z TERENU GMINY GÓRNO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292451182

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łysicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Górno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-008

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zuk-gorno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zuk-gorno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminagorno.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USUNIĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z TERENU GMINY GÓRNO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-824dfcd3-223a-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369030

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00063349/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usunięcie i zagospodarowanie osadów ściekowych z terenu Gminy Górno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00314859/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KZ.26.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych:
– 19 08 05 (osady ustabilizowane) w ilości 1 625 Mg/rok
– 19 08 01 (skratki) w ilości 18 Mg/rok
– 19 08 02 (zawartość piaskowników-piaski) – w ilości 35 Mg/rok,
zgodnie z zachowaniem wymogów określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779, 784 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych.
a) Zakres zamówienia został określony szacunkowo na podstawie ilości osadów wytworzonych przez ostatnie 12-miesięcy, rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości wywiezionego i zagospodarowanego odpadu.
b) Wykonawca winien posiadać aktualne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (tj. zbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów).
c) Wykonawca winien posiadać dokument poświadczający należyte wykonanie usługi w minimalnej wielkości wskazanej w postępowaniu (np.: referencje, poświadczenie należytego wykonania usługi, itp).
d) Wykonawca winien wskazać metody i sposób zagospodarowania osadu zarówno w okresie letnim jak i okresie zimowym.
e) W przypadku rolniczego zagospodarowania osadu, wykonawca winien posiadać aktualne badania gleby działek na których będzie stosowany osad.
f) Badania gruntów powinny być wykonane metodami referencyjnymi, zgodnie z załącznikiem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych odpadów ściekowych, a próbki powinny być pobrane przez laboratorium akredytowane.
g) Wykonawca winien przedstawić dokument potwierdzający możliwość zagospodarowania wymaganej i wskazanej w postępowaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Górnie szacunkowej ilości osadu, celem należytego zabezpieczenia wykonania usługi.
h) Miejsce odbioru odpadów: Oczyszczalnia Ścieków w Cedzynie i Skorzeszycach, 26-008 Górno.
i) Osady ściekowe gromadzone będą w kontenerze typu KP-8Z (otwarty) stanowiącym własność Wykonawcy.
j) Skratki i piasek gromadzone będą w kontenerach typu KP-7 (zamknięty) stanowiących własność Wykonawcy.
k) Wykonawca zobowiązuje się używać kontenerów będących jego własnością, które podstawi na teren oczyszczalni w dniu podpisania umowy i będzie wymieniał na puste w dniu wywozu odpadów.
l) Zagospodarowanie osadów nastąpi zgodnie z posiadanym zezwoleniem Wykonawcy, a w przypadku unieszkodliwiania, również zagospodarowanie ewentualnych produktów i odpadów tego procesu.
m) Za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Cedzynie
i Skorzeszycach odpowiada Wykonawca.
n) Środki transportu użyte przez Wykonawcę do wykonywania usługi muszą być przystosowane do samozaładunku kontenerów i przewozu odpadów wymienionych w niniejszym zapytaniu tj. szczelne (nie powodować wycieków), stabilne (uniemożliwiające osuwanie się odpadów i przedostanie się poza pojazd) oraz muszą mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu odpadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie.
o) Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami technicznymi i przestrzennymi odbioru odpadów.
p) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej miejscu wykonywania działalności przez Wykonawcę.
q) Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie na podstawie „Karty przekazania odpadu” z systemu BDO
r) Rozliczenie należności na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. Termin płatności faktury określony zostaje na 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego wymagań w zakresie realizacji zadania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90513600-2 - Usługi usuwania osadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

90513900-5 - Usługi likwidacji osadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 508194,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 577233,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 508194,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EKOTIR Andrzej Sito

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Gospodarstwo Rolne Dorota Ewa Sito, Gospodarstwo Rolne Bartłomiej Ostrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 959 083 50 63

7.3.3) Ulica: -

7.3.4) Miejscowość: Ostrów

7.3.5) Kod pocztowy: 26-060

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zagospodarowanie skratki – kod 19 08 01,
Zagospodarowanie zawartości piaskowników – kod 19 08 02,

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 508194,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-10-01 do 2023-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.