eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbrosławice › Budowa sieci wodociągowej ul. Powstańców w ZbrosławicachOgłoszenie z dnia 2022-09-28

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej ul. Powstańców w Zbrosławicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbrosławice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oświęcimska 2

1.5.2.) Miejscowość: Zbrosławice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-674

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zbroslawice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbroslawice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej ul. Powstańców w Zbrosławicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15eab788-2fa0-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368990

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340303/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Gmina Zbrosławice należy do grona jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2) ustawy o finansach publicznych. GZK Spółka z o.o. jest spółką Gminy Zbrosławice, posiada osobowość prawną. Wszystkie udziały w spółce posiada Gmina. W spółce nie ma innych udziałów niż należące do Gminy, stąd warunek z art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. c) jest spełniony.
Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników czyli Gmina Zbrosławice, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Fakt, iż Gmina Zbrosławice reprezentuje 100% kapitału zakładowego spółki na walnym zgromadzeniu sprawia, ze sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami. Wobec powyższego warunek określony w art. 214 ust. 1 pkt. 11 lit. a) jest spełniony.
Warunek określony w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b), GZK Sp. z o.o. spełnia przy uwzględnieniu wyliczenia – prognozy struktury przychodów na lata 2022 – 2024, którą Zamawiający uznał za wiarygodną (szczegółowe uzasadnienie w aktach).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.271.37.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej PE Ø160, Ø110 oraz Ø50 o łącznej długości 643,7 mb.,
W ramach zadania zostanie wykonany następujący zakres zadań.:
a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
b) roboty ziemne;
c) roboty montażowe wodociągu w tym:
- sieć wodociągowa PE Ø160 długości 581,7 mb
- sieć wodociągowa PE Ø110 długości 42,0 mb
- sieć wodociągowa PE Ø 50 długości 20,0 mb
- montaż zasuw kołnierzowych
- montaż hydrantów pożarowych podziemnych
d) roboty odtworzeniowe nawierzchni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 320000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 320000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 320000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6452548774

7.3.3) Ulica: Oświęcimska 6

7.3.4) Miejscowość: Zbrosławice

7.3.5) Kod pocztowy: 42-674

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 320000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-16

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.