eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu "Czas na staż"Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas na staż”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Nr 3

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473063735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs3pabianice@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zs3pabianice.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c5d285c-339f-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas na staż”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c5d285c-339f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368975

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00346400/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas na staż”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1. Kształcenie zawodowe, Tytuł projektu „Czas na staż”, nr projektu RPLD.11.03.01-10-0039/21-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348466/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZS3.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 164456,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – sprzęt komputerowy oraz multimedialny. Zamówienie składa się z następujących elementów:
1. Komputer przenośny – laptop – 3 szt.
2. Komputer All in One – 4 szt.
3. Komputer stacjonarny – 31 szt.
4. Monitor 23,8” – 16 szt.
5. Monitor 22,5” – 15 szt.
6. Monitor 27” – 2 szt.
7. Projektor 3LCD – 4 szt.
8. Czytnik kart pamięci – 20 szt.
9. Wizualizer – 2 szt.
10. Kserokopiarka – 1 szt.
11. Drukarka kodów kreskowych i etykiet – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213400-9 - Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

30213100-6 - Komputery przenośne

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

38652100-1 - Projektory

30232110-8 - Drukarki laserowe

4.5.5.) Wartość części: 169475,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Licencja Adobe – 37 licencji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów

4.5.5.) Wartość części: 2257,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną wynosi 180.798,01 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 01/100) i przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia t.j. 169.475,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć 70/100) o kwotę 11.323,01 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia trzy 01/100). Zamawiający nie może zwiększyć powyższej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną wynosi 5.506,71 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset sześć 71/100) i przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia t.j. 2.257,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem 00/100) o kwotę 3.249,71 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć 71/100). Zamawiający nie może zwiększyć powyższej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.