eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gać › Budowa ogrodzeń wokół szkółOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ogrodzeń wokół szkół

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GAĆ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 275

1.5.2.) Miejscowość: Gać

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-207

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: (16) 641-14-29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug_gac@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gac.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ogrodzeń wokół szkół

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3462a91-3f32-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368954

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030390/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa ogrodzeń wokół szkół

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularze do
komunikacji” dostępnego na ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu w zakładce „dla Wykonawców” lub poczty elektronicznej: ug_gac@onet.pl
Na oficjalną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Zamawiającego ePUAP wpływają oferty składane w danym postępowaniu przez Wykonawców. Każda oferta musi być zaszyfrowana. Zaszyfrowana oferta stanowi załącznik do przesłanego na ESP wniosku. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP za pośrednictwem formularzy udostępnionych także na miniPortalu w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji” oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug_gac@onet.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Zamawiający rekomenduje w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf oraz .zip, .7z (formaty poddające dane kompresji). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452)
oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gać, reprezentowana przez Wójta Gminy Gać z siedzibą Gać 275, 37-207 Gać; tel. 16 641 14 29, e-mail: ug_gac@onet.pl;
 w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gac.pl, tel. 16 641 14 29;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RGO.271.14.2022.JS pn. „Budowa ogrodzeń wokół szkół” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez co najmniej okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz po upływie tego okresu w celu wypełniania obowiązku prawnego wynikającego przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGO.271.14.2022.JS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 268292,61 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Zamówienie obejmuje wszystkie roboty umożliwiające i mające na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzeń wokół szkół”. Prace zostaną zlokalizowane na działce nr ewid. 1389 w miejscowości Gać oraz na działce nr ewid. 544/1 w miejscowości Dębów. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich koniecznych prac, które doprowadzą do osiągnięcia rezultatu opisanego w Załączniku nr 10 do SWZ.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Gaci - działka nr ewid. 1389 w miejscowości Gać
a. Roboty rozbiórkowe: wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; rozebranie ścian żelbetowych – rozebranie cokołu betonowego ogrodzeniowego; rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I – rozebranie istniejącego ogrodzenia (przęsła ogrodzeniowe),
b. Ogrodzenie: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim – wyznaczenie trasy ogrodzenia z rozmierzeniem poziomów ustawienia słupków i murków; wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione w gruncie suchym lub wilgotnym; stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, transport betonu taczkami; słupy przybramowe z fundamentami; typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach, brama rozwieralna z paneli ogrodzeniowych bez furtki w kolorze ogrodzenia – bramy przesuwne otwierane sterowane automatycznie; typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach, brama rozwieralna z paneli ogrodzeniowych bez furtki w kolorze ogrodzenia; typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach – furtki wejściowe z paneli ogrodzeniowych; typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach, furtki wejściowe z paneli ogrodzeniowych z blokadą otwierania i domofonami; ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole – ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych kompletne ze słupkami i prefabrykowanym elementem betonowym w terenie o zróżnicowanym poziomie, łączenie na słupkach obejmami systemowymi, całość ocynkowana malowana proszkowo w kolorze ustalonym przez inwestora.
2. Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Dębowie - działka nr ewid. 544/1 w miejscowości Dębów
a. Roboty rozbiórkowe: wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, na słupkach metalowych obetonowanych – rozebranie,
b. Ogrodzenie: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim – wyznaczenie trasy ogrodzenia z rozmierzeniem poziomów ustawienia słupków i murków, wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione w gruncie suchym lub wilgotnym; słupy przybramowe z fundamentami z profila stalowego zamkniętego; typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach, brama rozwieralna z paneli ogrodzeniowych w kolorze ogrodzenia z siatki bez furtki; typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach – furtka do przepompowni z paneli ogrodzeniowych w kolorze ogrodzenia z siatki; obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – montaż płyt prefabrykowanych podmurówki systemowych z cokołami słupków z wyregulowaniem wysokości; ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole - ogrodzenie z siatki powlekanej w kolorze ustalonym przez inwestora na słupkach stalowych ocynkowanych powlekanych farbami proszkowymi w kolorze ogrodzenia osadzonych na fundamencie betonowym; stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, transport betonu taczkami,
c. Kostka brukowa: rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe; obrzeża betonowe, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową; podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, podbudowa betonowa na istniejącym podłożu betonowym; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo- piaskowej, kostka szara.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie robót towarzyszących i tymczasowych. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarach robót stanowiących załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny wyłącznie ofert, które nie zostały odrzucone.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami:
a. Kryterium: cena oferty brutto (C) – 60%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać w tym kryterium badana oferta wynosi 60 punktów. W przypadku kryterium (C), oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów. Punkty w tym kryterium zostaną obliczone z zastosowaniem wzoru wskazanego w SWZ.
b. Kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (GR) - 40%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać w tym kryterium badana oferta wynosi 40 punktów. Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ część dotyczącą kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”. Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Zadeklarowany w tej części formularza okres zostanie przyjęty do punktacji i będzie obowiązywał w umowie i po jej realizacji. W przypadku braku złożonej deklaracji zamawiający przyjmie wymagany 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy
zamawiający poprawi ofertę uznając, że Wykonawca zaoferował wymagany minimalny okres. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający poprawi ofertę uznając, że Wykonawca zaoferował maksymalny przewidziany w SWZ okres. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w oparciu o zadeklarowaną wartość oferowanego okresu gwarancji i rękojmi za wady na wykonany zakres prac. Im dłuższy okres gwarancji i rękojmi tym większa liczba przyznanych punktów. Przy czym minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy. Maksymalny możliwy okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Punkty w tym kryterium zostaną obliczone z zastosowaniem wzoru wskazanego w SWZ.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty przyznane ofercie tj. ostateczna ilość punktów dla każdej badanej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Najwyższa liczba punktów przyznana ofercie wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przewidzianym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej, oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie (brak opisu warunku);
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie (brak opisu warunku);
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie (brak opisu warunku);
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa wymagania w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający określa, że wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a. w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tzn. budowę/przebudowę/remont/modernizację ogrodzenia o wartości tego zamówienia nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto. Wykonawca musi wykazać, że wyżej wymienione roboty zostały wykonane należycie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.),
b. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą następujące, minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w wyżej wskazanej specjalności wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając wymogi odnoszące się do posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objętym zamówieniem; Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
b. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.).
Na podstawie powyższego dokumentu nastąpi również weryfikacja zaistnienia podstawy wykluczenia w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych ma dotyczyć robót budowlanych, w których wykonywaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykaz robót (wzór tabeli) stanowi Załącznik nr 5 do SWZ, do którego należy dołączyć dowody;
b. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób (wzór tabeli) stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta musi zawierać (obligatoryjnie):
a. Formularz ofertowy - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie wymagane informacje.
b. Kosztorys ofertowy – sporządzony zgodnie z przedmiarami robót - Załącznik nr 10 do SWZ.
c. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Wskazane jest aby oświadczenie zostało sporządzone na tym formularzu bądź w formie tego druku. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub jego pełnomocnik w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
d. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Wskazane jest aby oświadczenie zostało sporządzone na tym formularzu bądź w formie tego druku. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub jego pełnomocnik w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
e. Oświadczenie z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy składający ofertę wspólnie – jeśli dotyczy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
f. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii – cyfrowego odwzorowania na zasadach określonych w Rozdziale XVI pkt 16 SWZ. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
g. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
h. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ – jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby.
i. Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa – o ile dotyczy. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
Dokumenty podwykonawców: Jeżeli wykonawca powołuje się na podwykonawcę niebędącego podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zamawiający żąda przedstawiania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania.
Dokumenty podmiotów udostępniających zasoby: Jeżeli wykonawca powołuje się na podmioty udostępniające zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę dokumentów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. brak podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale XI SWZ musi wykazać każdy wykonawca z osobna (samodzielnie),
b. warunki udziału określone w Rozdziale XII SWZ musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku o którym mowa w pkt 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w Załączniku nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
9. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty bez
przeprowadzenia nowego postępowania:
1) zmiana zakresu lub rezygnacja z zakresu prac powierzonych podwykonawcom – wskazanego w ofercie;
2) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek zmiany przepisów prawa wpływającej na sposób realizacji przedmiotu zamówienia;
3) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, za porozumieniem stron, jeżeli zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego i przyczyni się do poprawy jakości lub efektywności świadczonych usług;
4) z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą;
5) zmiana stawki podatku VAT z powodu zmian ustawodawczych;
6) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, o czas równy okresowi trwania przyczyn, stanowiących podstawę zmiany, w następujących sytuacjach:
a. wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową;
b. wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania należytej staranności;
c. wystąpienia innych okoliczności np. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy;
d. gdy wystąpią bezczynność lub przewlekłość działań właściwych organów administracji, które nie będą następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
e. gdy Wykonawca, z przyczyn niezależnych od siebie, nie będzie mógł prowadzić prac z uwagi na niedopuszczenie do ich wykonywania przez uprawnione organy lub gdy organy te nakażą wstrzymanie prac;
f. wystąpienia klęsk żywiołowych;
g. zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby wykonanie zobowiązań na warunkach i z zachowaniem terminów określonych w umowie. Mogą być one w szczególności spowodowane wystąpieniem zdarzenia losowego lub być wywołane przez warunki atmosferyczne bądź inne czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności. W takim przypadku Strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowych warunków oraz nowego terminu realizacji umowy;
h. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.
W pozostałym zakresie, umowa będzie mogła zostać zmieniona zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 455 ustawy Pzp. Aneks do umowy wymagać będzie dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do przedłożenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z opisem stanu faktycznego i okoliczności uzasadniających możliwość oraz potrzebę wprowadzenia zmiany, a także z udokumentowaniem zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych. Wniosek taki powinien zostać zgłoszony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym Strona dowiedziała się lub powinna dowiedzieć się o zaistnieniu potrzeby zmiany. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa powyżej, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go
Wykonawcy, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na oficjalną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Zamawiającego ePUAP wpływają oferty składane w danym postępowaniu. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wskazany okres realizacji zamówienia - 40 dni - określa się od dnia zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.