eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baborów › Budowa tranzytu wodociągowego Czerwonków - Księże Pole oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Księże Pole w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa tranzytu wodociągowego Czerwonków - Księże Pole oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Księże Pole w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baborów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412817

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2a

1.5.2.) Miejscowość: Baborów

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-120

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774036920

1.5.8.) Numer faksu: 774036928

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@baborow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.baborow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl ogłoszenie i dokumenty do pobrania dostępne także na stronie www.bip.baborow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa tranzytu wodociągowego Czerwonków - Księże Pole oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Księże Pole w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b51aa5f-f39d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027240/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa tranzytu wodociągowego Czerwonków - K .Pole oraz przebudowa siec wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości K. Pole w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227921/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGP.271.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - "Budowa tranzytu wodociągowego Czerwonków - Księże Pole w formule zaprojektuj i wybuduj".
Budowa tranzytu wodociągowego Czerwonków Księże -Pole zakłada wykonanie :
a) wcinki do istniejącej sieci wodociągowej Ø90PVC - węzeł W1
b) studni wodomierzowej Ø1200 bet. z układem telemetrycznym - 1 kpl.
c) sieci wodociągowej o długości ok. 1560 m
d) zabudowy armatury z kształtkami, łącznikami, akcesoriami i oznakowaniem.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące prace zasadnicze:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno – Użytkowego w tym: .
a) projektu zagospodarowania terenu
b) pełnobranżowego projektu architektoniczno - budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót,
c) opracowanie pełnobranżowego projektu technicznego w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych,
d) opracowanie przedmiarów,
e) opracowanie kosztorysów szczegółowych,
f) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży,
g) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych wobec którego organ administracji budowlanej nie wniósł sprzeciwu.
2) Roboty budowlane w zakresie m.in:
a) obsługi geodezyjnej,
b) wykonania robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w zakresie zgodnym z uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót
c) dostawę i montaż urządzeń i instalacji,
d) wykonania uruchomienia sieci wodociągowej.

Ponadto w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
1) Wykona wszelkie prace przygotowawcze – zorganizowanie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbędnych mediów na plac budowy, zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich,
2) Opracuje i uzgodnieni projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz poniesie koszty związanych z prowadzeniem robót w pasie drogowym (koszty umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym poniesie Zamawiający).
3) Przygotuje i złoży wniosek o zajęcie pasa drogowego w zakresie prowadzenia robót. Powierzchnie zajęcia pasa drogowego oraz terminy umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym winny wynikać z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
4) Oznakuje i zabezpieczy miejsca robót.
5) Zapewni kompleksową obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
6) Zapewni nadzór autorski nad realizacją zadania
7) Dokona kamerowania nowo wybudowanych sieci i przyłączy.
8) Wykona płukanie i próby szczelności poszczególnych odcinków sieci, dezynfekcje sieci wodociągowej oraz wykona badania wody z wodociągu ( mikrobiologicznie i fizyko-chemiczne).
9) Wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjnego (w 3 egz. papierowych i 1 egz. w formacie pdf )
10) Wykona dokumentację powykonawczą zawierającą m.in. protokoły z wykonanych prób szczelności, kopie szkiców geodezyjnych powykonawczych, protokoły z badań zagęszczenia i nośności podłoża, badań laboratoryjnych wody, dokumenty jakościowe zabudowanych materiałów wraz z kompletem kart gwarancyjnych urządzeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

4.5.5.) Wartość części: 284400 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II – Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Księże Pole w formule zaprojektuj i wybuduj”.
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Księże Pole zakłada wykonanie:
a) sieci wodociągowych o łącznej długości ok. 1950 mb
b) przyłączy wodociągowych o łącznej długości ok. 440 m
c) zabudowy armatury z kształtkami, łącznikami, akcesoriami i oznakowaniem.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące prace zasadnicze:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno – Użytkowego w tym: .
a) projektu zagospodarowania terenu
b) pełnobranżowego projektu architektoniczno - budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót,
c) opracowanie pełnobranżowego projektu technicznego w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych,
d) opracowanie przedmiarów,
e) opracowanie kosztorysów szczegółowych,
f) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży,
g) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych wobec którego organ administracji budowlanej nie wniósł sprzeciwu.
2) Roboty budowlane w zakresie m.in:
a) obsługi geodezyjnej,
b) wykonania robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w zakresie zgodnym z uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót
c) dostawę i montaż urządzeń i instalacji,
d) wykonania uruchomienia sieci wodociągowej.
Ponadto w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
1) Wykona wszelkie prace przygotowawcze – zorganizowanie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbędnych mediów na plac budowy, zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich,
2) Opracuje i uzgodnieni projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz poniesie koszty związanych z prowadzeniem robót w pasie drogowym (koszty umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym poniesie Zamawiający).
3) Przygotuje i złoży wniosek o zajęcie pasa drogowego w zakresie prowadzenia robót. Powierzchnie zajęcia pasa drogowego oraz terminy umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym winny wynikać z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
4) Oznakuje i zabezpieczy miejsca robót.
5) Zapewni kompleksową obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
6) Zapewni nadzór autorski nad realizacją zadania
7) Dokona kamerowania nowo wybudowanych sieci i przyłączy.
8) Wykona płukanie i próby szczelności poszczególnych odcinków sieci, dezynfekcje sieci wodociągowej oraz wykona badania wody z wodociągu ( mikrobiologicznie i fizyko-chemiczne).
9) Wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjnego (w 3 egz. papierowych i 1 egz. w formacie pdf )
10) Wykona dokumentację powykonawczą zawierającą m.in. protokoły z wykonanych prób szczelności, kopie szkiców geodezyjnych powykonawczych, protokoły z badań zagęszczenia i nośności podłoża, badań laboratoryjnych wody, dokumenty jakościowe zabudowanych materiałów wraz z kompletem kart gwarancyjnych urządzeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

4.5.5.) Wartość części: 529400 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 474755,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 474755,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 474755,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polinstal Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 199-011-3895

7.3.3) Ulica: Opolska

7.3.4) Miejscowość: Krapkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 47-300

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

AN-KAN Usługi Projektowe Adam Lauda - Pełnienie obowiązków projektanta branży sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowej

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 474755,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 695811,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 695811,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 695811,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLINSTAL Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 199-011-38-95

7.3.3) Ulica: Opolska

7.3.4) Miejscowość: Krapkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 47-300

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

AN-KAN Usługi Projektowe Adam Lauda - Pełnienie obowiązków projektanta branży sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowej

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 695811,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.