eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków › Przebudowa dojazdu pożarowego nr 22 w leśnictwie Zwierzyniec nr inw. 220/01224Ogłoszenie z dnia 2023-08-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 22 w leśnictwie Zwierzyniec nr inw. 220/01224

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750015067

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zwierzyniec 2

1.5.2.) Miejscowość: Maków

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: skierniewice@lodz.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://skierniewice.lodz.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-478f4e00-208f-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka Lesna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dojazdu pożarowego nr 22 w leśnictwie Zwierzyniec nr inw. 220/01224

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-478f4e00-208f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00368936

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032744/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dojazdu asfaltowego l. Zwirzyniec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00303300

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dojazdu pożarowego nr 22 w leśnictwie Zwierzyniec.
Obiekt: droga wewnętrzna leśna nr inw. 220/01224, dojazd pożarowy nr 22 w leśnictwie Zwierzyniec w oddziałach nr: 246, 256,247,248,257 o długości 1 175 m.
Lokalizacja: Działki nr 246/1202, 256/1202, 247/1200, 248/1200, 257/1212 w obrębie geodezyjnym: Maków, jednostka ewidencyjna, Gmina Maków, pow. Skierniewice, woj. Łódzkie.
Zakres robót obejmuje:
Przebudowę nawierzchni bitumicznej w istniejącym przebiegu oraz odtworzenie zjazdów i mijanek, odtworzenie rowów, naprawa przepustu. Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego. Szczegółowy opis zawiera projekt budowlany i STWIORB. Drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, są powierzchnią leśną, przebudowa nie uszczupla tej powierzchni.
Nie występuje przy tym zmiana granic pasa drogowego. Przewiduje się karczowanie pni, wycinkę krzewów porastających pobocza i rowy. Okres gwarancji: na wykonane roboty wynosi minimum 48 miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR oraz przedmiar, które stanowią załączniki do niniejszej SWZ. Warunki realizacji określono w projekcie umowy stanowiącym zał. 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1599134,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1599134,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1599134,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DOMAX" (PUH DOMAX)

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 150320725

7.3.3) Ulica: Grabińska 8

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1599134,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.