eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów, ładunków do staplerów, zestawów ładunkowych niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATSOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów, ładunków do staplerów, zestawów ładunkowych niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gładkie 1

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalodrodzenie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów, ładunków do staplerów, zestawów ładunkowych niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae2ba1c7-3f28-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368848

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00060343/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Sukcesywna dostawa staplerów i ładunków do staplerów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl
2. Przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji następuje:
2.1 za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”
2.2 dopuszcza się również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl
Ofertę można złozyć tylko na wskazanej platformie pod adresem https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl, za wyjątkiem próbek które należy złożyć zgodnie z postanowieniami rozdziału XVI pkt. 3.2.2. SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2 Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2;
4 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
II. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
III. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1 Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
IV. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Dokumenty przedmiotowe o których mowa w Rozdziale V pkt. 2 SWZ tj. próbki wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopada 2012r – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020r poz.1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane, pok. nr 03 (niski parter budynku) w terminie składania ofert.
Przesyłka powinna być odpowiednio opisana jak poniżej:
Nazwa (firma)
adres Wykonawcy
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”
im. Klary Jelskiej
ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane
PRÓBKI – oznaczenie pakietu- Postępowanie tryb podstawowy - Sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów, ładunków do staplerów, zestawów ładunkowych niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATS

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. RODO), informujemy, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem z siedzibą: 34 – 500 Zakopane, ul. Gładkie 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007565, wpisany przez Wojewodę Małopolskiego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000006064, posiadający numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171, tel. 18 20 016 26, fax.18 20 146 32, e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl, www.szpitalodrodzenie.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@szpitalodrodzenie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Sukcesywną dostawę jednorazowych staplerów, ładunków do staplerów, zestawów ładunkowych niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATS, znak referencyjny:
A.ZP.271-12/22
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
4.1 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
4.2 dla postępowań przetargowych prowadzonych w ramach Platformy eZamawiający odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą: 02 - 672 Warszawa, ul. Domaniewska 49, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041441, posiadająca numer NIP 526 - 25 - 35 - 153, numer REGON 017282436, właściciel Platformy Zakupowej, na której Administrator danych osobowych prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającej pod adresem: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprawdzenia, sprostowania , zgodnie z art. 15, 16 RODO,
• ograniczenia ich przetwarzania , zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Pozostałe informacje w rozdziale XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.ZP-271-12/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów, ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia 220 zabiegów VATS, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc ”Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SWZ kalkulacja cenowa oferty - pakiet nr 1 . Pakiet nr 1 składa się z 12 pozycji.
2. W zakresie pakietu nr 1, Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia zapewnić (użyczyć) na czas trwania umowy:
- niezbędne oprzyrządowanie w pełni umożliwiające użycie jednorazowych narzędzi do preparowania tkanek, o których mowa w pozycji 10, 11 tabeli- kalkulacji cenowej oferty
- platformy elektrochirurgicznej wielorazowego użytku kompatybilnej z pozycją 12 tabeli – kalkulacji cenowej do oferty oraz oprzyrządowania niezbędnego do wykonania 24 zbiegów przy użyciu jednorazowych osłon.
Dostawa użyczonego: oprzyrządowania, platformy elektrochirurgicznej - winna nastąpić w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia. Odbiór przedmiotu użyczenia nastąpi nie wcześniej niż po upływie miesiąca po dacie ostatniej dostawy zestawów, osłon zakupionych na podstawie zawartej umowy.
3. Przedmiot dostawy musi posiadać wpis lub zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych, wystawioną dla nich deklarację zgodności i musi być oznaczone znakiem zgodności CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022r poz. 974)
4. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
5. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
6. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów ( min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

7. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) przewidywane ilości dostaw mają charakter szacunkowy. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego ( związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający deklaruje, że w ramach prawa opcji zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20% w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość - parametry funkcjonalne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów, ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia 220 zabiegów VATS, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc ”Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SWZ kalkulacja cenowa oferty- pakiet nr 2. Pakiet nr 2 składa się z 8 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi posiadać wpis lub zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych, wystawioną dla nich deklarację zgodności i musi być oznaczone znakiem zgodności CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022r poz. 974)
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów ( min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

7. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) przewidywane ilości dostaw mają charakter szacunkowy. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego ( związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający deklaruje, że w ramach prawa opcji zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20% w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów, ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia 220 zabiegów VATS, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc ”Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SWZ kalkulacja cenowa oferty- pakiet nr 3. Pakiet nr 3 składa się z 2 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi posiadać wpis lub zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych, wystawioną dla nich deklarację zgodności i musi być oznaczone znakiem zgodności CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022r poz. 974)
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów ( min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141100-1 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

7. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) przewidywane ilości dostaw mają charakter szacunkowy. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego ( związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający deklaruje, że w ramach prawa opcji zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20% w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust.1 pkt. 5 i art. 109 ust.1 pkt.4 p.z.p:
3.1.1 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ;
3.1.2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami, należy przedstawić:
1.1 oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terytorium RP (tj. posiada wpis do Rejestru wyrobów medycznych, wystawioną dla nich deklarację zgodności i jest oznaczone znakiem zgodności CE) oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone kserokopie tych dokumentów;
1.2 katalogi/prospekty, odnoszące się do numerów katalogowych oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem oferowanych produktów potwierdzających stawiane wymagania (tylko strony katalogu z wyraźnie zaznaczonym produktem, który jest oferowany), których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
1.3 wykaz (np. w formie tabeli) min. 5 publikacji (daty publikacji nie wcześniej niż od 2000 roku) w czasopismach o wskaźniku impact factor (IF) min. 2 dla roku właściwego dla daty publikacji (wg. Journal Citation Reports) dotyczących i dokumentujących bezpieczne używanie oferowanych staplerów i ładunków do nich- dotyczy pakietu nr 1 pozycje 1-7 i pakietu nr 2 pozycje 1-6;
2. W celu dokonania oceny ofert zgodnie z kryterium jakości określonym przez zamawiającego w rozdziale XXI SWZ należy dostarczyć następujące próbki:
- Pakiet nr 2 - próbkę dowolnego oferowanego staplera z pozycji 1 – 1 szt.
- Pakiet nr 3- próbkę dowolnego oferowanego staplera z pozycji 1 – 1 szt.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1.1 oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terytorium RP (tj. posiada wpis do Rejestru wyrobów medycznych, wystawioną dla nich deklarację zgodności i jest oznaczone znakiem zgodności CE) oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone kserokopie tych dokumentów;
1.2 katalogi/prospekty, odnoszące się do numerów katalogowych oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem oferowanych produktów potwierdzających stawiane wymagania (tylko strony katalogu z wyraźnie zaznaczonym produktem, który jest oferowany), których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
1.3 wykaz (np. w formie tabeli) min. 5 publikacji (daty publikacji nie wcześniej niż od 2000 roku) w czasopismach o wskaźniku impact factor (IF) min. 2 dla roku właściwego dla daty publikacji (wg. Journal Citation Reports) dotyczących i dokumentujących bezpieczne używanie oferowanych staplerów i ładunków do nich- dotyczy pakietu nr 1 pozycje 1-7 i pakietu nr 2 pozycje 1-6;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (w przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 2 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku) i dołączyć kalkulację cenową do oferty stanowiącą jej integralną część – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ .
-Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
-Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o których mowa w Rozdziale XIV SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo winno być sporządzone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1) numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy),
2) zmiany na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, po wcześniejszym udokumentowaniu pismem przed dostawą zaistniałej sytuacji,
3) wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,
4) przesunięcia ilościowego pomiędzy pozycjami asortymentowymi umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy ( nie wymaga aneksu), z zastrzeżeniem § 1 ust.4 i 5 niniejszej umowy
5) zmiany cen z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto – zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów.
3. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 5, i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i rabatów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie).
5. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotowej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio przepis art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Szczegółowe postanowienia we wzorze umowy do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na platformie pod adresem: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.