eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa cystoskopów do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa cystoskopów do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o. w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012298823

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Solidarności 67

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-401

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalpraski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalpraski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa cystoskopów do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o. w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84ab84d5-3f2b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368838

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024430/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa cystoskopów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpraski/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpraski/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpraski/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpraski/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/33/CYSTOSKOPY/2022/BZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje kompleksową dostawę cystoskopów: Cystoskop giętki – 8 szt., Cystoskop giętki z zaworem ssącym – 2 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w następujących załącznikach do SWZ: Załączniku nr 2 SWZ (Formularz parametrów technicznych), stanowiący integralną część Załącznika nr 1 do SWZ, Załączniku nr 3 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz Załączniku nr 7 (Postanowienia umowne - projekt).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

- w zakresie posiadania doświadczenia: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) główną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z podaniem jej wartości, wyspecyfikowania przedmiotu zamówienia, daty wykonania, podmiotu na rzecz którego została wykonana oraz załączeniem dowodów, określających czy dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane.
Wartość dostawy, o której mowa powyżej nie może być niższa niż 200 000,00 PLN brutto,
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, które nadal są wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – to w takiej sytuacji jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego oświadczenia w sprawie, z zastrzeżeniem równoczesnego opisu, pozwalającego na bezsprzeczne stwierdzenie przez Zamawiającego o jej należytej realizacji.

Spełniają warunki udziału w postępowaniu, rozumiane jako przedmiotowe dotyczące: potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
Wykonawca musi posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego sprzętu do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz kopie dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu i stosowania na terenie Polski oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia wstępnego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ
Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
- art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ
- oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2021, poz. 275 z późn zm., t.j. z dnia 2021.02.11), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 do SWZ;
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzeczy których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaleca się sporządzić wykaz usług zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ – Wykaz dostaw /wzór/.
Wartość dostawy, o której mowa powyżej nie może być niższa niż 200 000,00 PLN brutto.
W celu potwierdzenia wstępnego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą potwierdzających, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (przedmiotowe środki dowodowe):
a) materiały informacyjne: opis sprzętu medycznego foldery, fotografie, katalogi, informacje dla użytkownika - dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem każdego parametru wskazanego przez

Wykonawcę w Załączniku nr 2 do SWZ - w języku polskim,
b) certyfikat CE producenta, deklaracje zgodności producenta oferowanego wyrobu medycznego – jeżeli dotyczy,
c) dokument potwierdzający zgłoszenie/powiadomienie/wniosek i/lub wpis oferowanych wyrobów medycznych do rejestru wyrobów medycznych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania,
d) instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim,
e) wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą potwierdzających, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (przedmiotowe środki dowodowe):
a) materiały informacyjne: opis sprzętu medycznego foldery, fotografie, katalogi, informacje dla użytkownika - dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem każdego parametru wskazanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do SWZ - w języku polskim,
b) certyfikat CE producenta, deklaracje zgodności producenta oferowanego wyrobu medycznego – jeżeli dotyczy,
c) dokument potwierdzający zgłoszenie/powiadomienie/wniosek i/lub wpis oferowanych wyrobów medycznych do rejestru wyrobów medycznych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania,
d) instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim,
e) wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - jeśli dotyczy

- pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z Rozdziałem IX ust. 8 oraz Rozdziałem XI SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresach wskazanych w projekcie, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpraski/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.