eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 459 NA ODCINKU SŁAWICE - ŻELAZNA, OD KM 2+920 DO KM 3+642Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 459 NA ODCINKU SŁAWICE – ŻELAZNA, OD KM 2+920 DO KM 3+642

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000126528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Oleska 127

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-231

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774591800

1.5.8.) Numer faksu: 774581352

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdw.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

administracja samorządowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 459 NA ODCINKU SŁAWICE – ŻELAZNA, OD KM 2+920 DO KM 3+642

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e3b8b4a-3efd-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019517/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.33 Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 459 na odcinku Sławice-Żelazna, od km 2+920 do km 3+642

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl, zwanej dalej „platformą” lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w tym dokumentacja dostępna do pobrania pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/668129

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl, zwanej dalej „platformą” lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w tym dokumentacja dostępna do pobrania pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/668129

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z platformy przez wyk. jest
bezpłatne. 2. Za datę wpływu ośw., wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do platformy. 3. Instr.
korzyst. z platformy: a) w przypadku posiadania konta na platformie – zgłoszenie do post. wymaga zalogowania, b) w przypadku,
gdy wykonawca nie posiada konta na platformie–należy wyszukać nin. post. bezp. na platformie lub poprzez profil nabywcy zamaw.
(link z logo zamaw. a następnie zakładka „Postępowania”),wybrać post. 3.1. Zalecenia z odnośnie podpisu: a) dla dok. w form. pdf
zaleca się podpis w form. PAdES, b) dok. w form. innym niż pdf zaleca się podpisywać form. XAdES. 3.2. Niezbędne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne umoż. pracę na platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepust. nie mniejszej niż 512
kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:–pamięć min. 2 GB RAM,– procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza
wersja,– jeden z systemów oper.:* MS Windows 7,* Mac OS x 10.4,* Linux,* lub ich nowsze wersje,c) zainst. dowolna przegl.
internetowa,w przypadku Internet Explorer min. wersja 10.0,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainst. program Adobe Acrobat
Reader lub inny obsł. pliki w form. pdf. 3.3. Zam. rekomenduje przesył. danych w form. dopuszczonych odpowiednimi przepisami
prawa tj. m.in.: kompresji danych zam. rekomenduje wykorz. jednego z form.: .zip; .7Z. 3.4. Zam. zaleca, aby nie wprow.
jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z
dokumentem podpisywanym – dotyczy podpisów XAdES. 3.5. Inf. Na temat kodowania i oznacz. czasu przekaz. danych. Pliki oferty
załączone przez wyk. na platformie, widoczne są jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez zam. po upływie term. otwarcia ofert. Oznaczenie czasu przekazania danych przez platformę stanowi przypiętą
do dokumentu elektr. lub wiadomości datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 3.6. Dokum. nin. post. dostępna jest na platformie:
https://platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole, www.bip.zdw.opole.pl lub bezp. pod wskazanym
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/668129 w dziale „Załączniki do postępowania”. Pobranie dok. następuje po
kliknięciu na wybrany zał.. 3.7. Ofertę, ośw. wymagane post. pkt 5.1 SWZ–na zał.nr 3 do SWZ oraz na zał.nr 3a do SWZ (w
przypadku gdy wyk. polega na potencjale podm. udost. zasoby), zob., o którym mowa w punkcie 4.5. ppkt 2 SWZ, dok. i
oświadczenia należy wczytać jako zał. na platformie, według instr. dla wyk., które znajdują się na platformie. 3.8. Zam. w zakr. pytań
techn. zw. z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer +48221010202,
cwk@platformazakupowa.pl, która udziela wszelkich inf. zw. z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów techn.
platformy od pn do pt od 08:00 do 17:00. 3.9. Wym. techn.
i org. opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl. Wyk. uczestniczący w przedmiotowym post. powinien zapoznać się z
Regulaminem korzystania z platformy i wszelkimi instr., które znajdują się na platformie. 3.10. Występuje limit obj. plików lub spakow.
folderów w zakr. całej oferty. Szczegółowe inf. w tym zakr. znajdują się w instrukcji zamieszcz. na platformie. 3.11. Przy dużych
plikach kluczowe jest łącze intern. i dostępna przepustowość łącza po str. serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika. 3.12.
Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem min. 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej
złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techn. związane z brakiem np.
aktualnej przeglądarki, itp. 3.13. W przyp. większych plików zalecamy skorzystać z instr.i pakowania plików dzieląc je na mniejsze
paczki, zgodnie z instr. dla wyk. znajdującą się na platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu jest Pan Jacek Kaflowski, e-mail: iod@zdw.opole.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 459 na odcinku Sławice – Żelazna, od km 2+920 do km 3+642” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
4) przetwarzane przez administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym administrator danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ciąg dalszy sekcji 3.15).
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Pozostałe informacje dotyczące RODO znajdują się w projekcie umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WP.3211.57.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących wzmocnienia nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 459 na odcinku Sławice – Żelazna, od km 2+920 do km 3+642”, zgodnie z warunkami SWZ.
2. 2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 459 na odcinku Sławice – Żelazna, od km 2+920 do km 3+642”.
2.1. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem:
a) Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
b) Wykonanie robót pomiarowych – obiekt liniowy,
c) Mechaniczną ścinkę drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem karpiny,
d) Mechaniczną rozbiórkę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
e) Mechaniczną rozbiórkę podbudowy z kruszyw kamiennych wraz z wywiezieniem gruzu na składowisko,
f) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
g) Wykonanie stabilizacji cementem,
h) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy bitumicznej lub tłuczniowej pod warstwę podbudowy zasadniczej z AC,
i) Wykonanie podbudowy z AC22P,
j) Wykonanie robót ziemnych, ułożenie rur na ławie żwirowej oraz formowanie nowych nasypów pod warstwy konstrukcyjne zjazdów,
k) Wykonanie nawierzchni zjazdów wraz z obrukiem wlotów i wylotów przepustu,
l) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod poszczególne warstwy bitumiczne,
m) Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki pod górne warstwy bitumiczne
Uwaga: Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania siatki z kordu stalowego,
n) Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W,
o) Ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11S,
p) Odbudowa rowów wraz z wywozem urobku na składowisko,
q) Wykonanie ścinki poboczy oraz wykonanie ich umocnienia z kruszywa kamiennego,
r) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
s) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – słupki prowadzące U1a.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający udzieli zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego i zgodnie z przedmiotem zamówienia, gdy będzie posiadał niezbędne środki finansowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedno zadanie w zakresie robót drogowych* na drodze o parametrach co najmniej klasy G**.

* – zamawiający poprzez roboty drogowe będzie rozumiał budowę, przebudowę, rozbudowę, wzmocnienie, modernizację, remont lub odnowę dróg o parametrach co najmniej klasy G**.

** – w przypadku zadań zrealizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na drogach o równoważnych parametrach.

Zamawiający z pojęcia roboty drogowe wyłącza remonty cząstkowe dróg i zadania, w których robotami podstawowymi była budowa kanalizacji sanitarnej.

Za drogę zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 – tekst jednolity z późn. zm.).

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca.

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, której zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowisku wymienionym poniżej:
- kierownik robót drogowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie zawodowe minimum 3 lata od uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych – 1 osoba.

Kierownik robót drogowych musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych w postaci informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w punkcie 1 podpunkt 1) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punktu 3 poniżej stosuje się.
3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji 5.4) punkcie 1 (tj. rodzaj zadania polegający na budowie, przebudowie, rozbudowie, wzmocnieniu, modernizacji, remoncie lub odnowie dróg i klasa drogi), przy czym opisując robotę wykonawca powinien również zamieścić nazwę zadania, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na załączniku nr 6 do SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji 5.4) punkcie 2 tj.:
– dla osoby wskazanej w sekcji 5.4) punkcie 2 (kierownik robót drogowych wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność i zakres posiadanych uprawnień (czy bez ograniczeń), okres pełnienia funkcji w miesiącach i latach, stanowisko, czy doświadczenie zostało zdobyte po uzyskaniu uprawnień oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą,
2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w punkcie 1 podpunkt a) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium wniesionym przed upływem terminu składania ofert w wysokości 14.000,00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w sekcji 5.2., w art. 108 ust. 1 Pzp oraz przesłanek, o których mowa w punkcie III sekcji IX, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z sekcją 5.4).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wymienione w sekcji 5.5) składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada również dokumenty określone w sekcji 5.6) i 5.7). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wykonawcy, o których mowa w punkcie 1 powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonanie umowy (jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest wymagane przez zamawiającego).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą. Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie zakresu i warunków zmian zawarte są w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Treść zapytań wraz z wyjaśn., zmiany treści SWZ oraz inne dok. zam. bezpośr. związane z post. o udzielenie zam. zam. udost., bez ujawniania źródła zapyt. na str. intern. prowadz. post.: https://platformazakupowa.pl lub na profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w tym dok. dostępna do pobr. pod wskazanym adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja//668129. II. Wraz z form. oferty sporządz. w for. elektr.j opatrzonej kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osobistym (na zał. nr 1 do SWZ), za pośredn. Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole
zgodnie z zasadami określ. w sekcji 3.6) powinny być złożone: 1) kosztorys ofert. w formie elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – na załączniku nr 2 do SWZ, 2) odpis lub inf. z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru celem potwierdz. umocowania osoby działającej w imieniu wykon., chyba że zamaw. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodost. baz danych, a wykon. wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dok. w odniesieniu do wykon., wykon. wspólnie ubieg. się o zam., jak
również w odniesieniu do podm. udost. zasoby. W przypadku wskazania przez wykon. dostępności ww. dokum. pod określ. adresami internet. ogólnodost. i bezpłatnych baz danych, zamaw. może żądać od wykon. przedstaw. tłumaczenia na j. polski pobranych samodzielnie przez zamaw. dokum., 3) pełnomocnictwo lub inny dok. potwierdzający umocowanie do
reprez. wykon. lub podm. udost. zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokum., o których mowa w ppk 2 powyżej, sporządzony w for. elektr. opatrzone kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osobistym. 4) oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w for. elektr. opatrzonej kwalif.
podp. elektr.lub w postaci elektr. opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osobistym – na załączniku nr 3 do SWZ. 4a) wykon., w przypadku polegania na zdoln. lub sytuacji podm. udost. zasoby, przedstawia, wraz z oświad., o którym mowa w ppkt 4 powyżej, także oświad. podm. udost. zasoby, potwierdz. brak podstaw wykl. tego podm. oraz odpowiednio spełn.
warunków udziału w post. lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykon. powołuje się na jego zasoby – na zał. nr 3a do SWZ. Oświad. podm. udost. zasoby w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w
treści art. 57 ustawy Pzp muszą mieć for. dokumentu elektr., podpisanego kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osobistym przez każdy z tych podm. zgodnie z zasadami określ. w sekcji 3.6). 4b) w przypadku wykon. wspólnie ubieg. się o zam. oświad. o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z nich zgodnie z zasadami określ. w sekcji 3.6). 5) pełnomocnictwo potw. umocowanie do reprezent. wszystkich wykon. wspólnie ubiegających się o udziel. zam. sporządzone w for. elektr. i opatrzone kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektron. opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osobistym. 6) zobow. podm. udost. zasoby, o których mowa w punkcie 4.5. podpunkt 2 SWZ sporządzone w for. elektronicznej opatrzonej kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osobistym – wzór zobow. stanowi zał. nr 4 do SWZ, 7) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz przekazuje się w postaci elektronicznej,
8) oświad., o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp lub w punkcie 6.6 SWZ – zgodnie z zał. nr 5 do SWZ - (dotyczy tylko wykon. wspólnie ubieg. się o udziel. zam.).
III. Z post. o udzielenie zam. publ. wyklucza się również wykon. zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozw. w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (punkt 4.8. podpunkt 6 SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.