eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa materiałów medycznychOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351564854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Łazarza 14

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-530

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 4244272

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kpr.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpr.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7543897-3f0e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368660

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032212/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa materiałów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/kpr_med

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/kpr_med

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl (zwanej dalej „platformą”). Wykonawcy mogą wejść na platformę poprzez stronę www.kpr.med.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpr_med
lub bezpośrednio:
https://platformazakupowa.pl/pn/kpr_med/proceedings
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów lub informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, wyjaśnień SWZ, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie.
2. Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.;
6) zalecana objętość przesyłanych danych, tj. plików o wielkości maksymalnej do 50 MB;
7) zalecany format plików .pdf.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
5. Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
6. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer postępowania: 15/MMED/2022.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Ilekroć w niniejszej SWZ mowa jest o RODO należy przez to rozumieć rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1).
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m. in. obowiązki wynikające z RODO,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą
od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie
miał zastosowania, w zakresie w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pozyskał pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane
w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o
wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ.
3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją niniejszego zamówienia, Szczegółowa klauzula
informacyjna stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zamawiający zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy Pzp zastrzega, że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10
RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w pkt XIX SWZ do upływu terminu na ich
wniesienie

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): 1) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych
dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest Krakowskie
Pogotowie Ratunkowe, 31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14;
2) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ul. św. Łazarza 14 31-530
Kraków, e-mail: e-mail: iod@kpr.med.pl
dane osobowe, o których mowa w pkt 1), przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa umocnienia-zabezpieczenia skarpy wraz z
budową muru oporowego i ściany oporowej na dz. 724/44, 724/46 i 724/47 w Wieliczce przy ul. Powstania Styczniowego
3) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) - dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia;
5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób wymienionych w umowie, ofercie oraz we wszelkich
innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych ww. osób decyzje nie będą podejmowane w oparciu
o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie (stosownie do art. 22 RODO);
7) każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub innych dokumentach składanych przez
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; przy czym
w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty (procedowanego/zakończonego) postępowania;
b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jej danych osobowych; przy czym skorzystanie przez osobę, której dane
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,
o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że przetwarzanie jej
dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO
8) żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie negocjacyjnej lub innych dokumentach składanych
przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawę prawną przetwarzania jej
danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 15/MMED/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 324897,85 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 12

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Różne artykuły medyczne –CPV 33141000-0 wykaz w załączniku nr 1a

4.2.5.) Wartość części: 48330,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na zamówieniu w ramach realizacji umowy minimalnych ilości asortymentów, a w razie potrzeby zwiększenie zamówienia nawet do ilości maksymalnych. Ilości minimalne i ilości maksymalne podane są
w załącznikach nr 1a do 1L - odpowiednio dla każdej części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert:
1. cena
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Elektrody do defibrylatora Lifepak 12 i 15 CPV: 33171200-1 wykaz w załączniku nr 1b.

4.2.5.) Wartość części: 55440 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33171200-1 - Przyrządy do resuscytacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na zamówieniu w ramach realizacji umowy minimalnych ilości asortymentów, a w razie potrzeby zwiększenie zamówienia nawet do ilości maksymalnych. Ilości minimalne i ilości maksymalne podane są
w załącznikach nr 1a do 1L - odpowiednio dla każdej części

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert:
1. cena
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: Papier do defibrylatora Lifepak 12 i 15 CPV: 2299300-7 wykaz w załączniku nr 1c.

4.2.5.) Wartość części: 20720 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22993000-7 - Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na zamówieniu w ramach realizacji umowy minimalnych ilości asortymentów, a w razie potrzeby zwiększenie zamówienia nawet do ilości maksymalnych. Ilości minimalne i ilości maksymalne podane są
w załącznikach nr 1a do 1L - odpowiednio dla każdej części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert:
1. cena
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4: Opatrunki hydrożelowe CPV: 33141100-1 wykaz w załączniku nr 1d.

4.2.5.) Wartość części: 35186,25 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141100-1 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na zamówieniu w ramach realizacji umowy minimalnych ilości asortymentów, a w razie potrzeby zwiększenie zamówienia nawet do ilości maksymalnych. Ilości minimalne i ilości maksymalne podane są
w załącznikach nr 1a do 1L - odpowiednio dla każdej części

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert:
1. cena
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5: Akcesoria do ssaka OB 2012 BOSCAROL CPV: 33157810-6, 33141000-0 wykaz w załączniku nr 1e.

4.2.5.) Wartość części: 6100 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33157810-6 - Urządzenia do terapii tlenowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na zamówieniu w ramach realizacji umowy minimalnych ilości asortymentów, a w razie potrzeby zwiększenie zamówienia nawet do ilości maksymalnych. Ilości minimalne i ilości maksymalne podane są
w załącznikach nr 1a do 1L - odpowiednio dla każdej części

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert:
1. cena
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6: Przyssawki do systemu kompresji LUCAS CPV : 33141000-0 wykaz w załączniku nr 1f.

4.2.5.) Wartość części: 3120 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na zamówieniu w ramach realizacji umowy minimalnych ilości asortymentów, a w razie potrzeby zwiększenie zamówienia nawet do ilości maksymalnych. Ilości minimalne i ilości maksymalne podane są
w załącznikach nr 1a do 1L - odpowiednio dla każdej części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert:
1. cena
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7: Przewód do respiratora MEDUMAT CPV 33171200-1 wykaz w załączniku nr 1g.

4.2.5.) Wartość części: 28215 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33171200-1 - Przyrządy do resuscytacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na zamówieniu w ramach realizacji umowy minimalnych ilości asortymentów, a w razie potrzeby zwiększenie zamówienia nawet do ilości maksymalnych. Ilości minimalne i ilości maksymalne podane są
w załącznikach nr 1a do 1L - odpowiednio dla każdej części

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert:
1. cena
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 8: Wybrane materiały medyczne CPV: 33141000-0 wykaz w załączniku nr 1h.

4.2.5.) Wartość części: 15127,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na zamówieniu w ramach realizacji umowy minimalnych ilości asortymentów, a w razie potrzeby zwiększenie zamówienia nawet do ilości maksymalnych. Ilości minimalne i ilości maksymalne podane są
w załącznikach nr 1a do 1L - odpowiednio dla każdej części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert:
1. cena
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 9: Przewody i złączki oddechowe CPV: 33171200-1 wykaz w załączniku nr 1i

4.2.5.) Wartość części: 69440 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33171200-1 - Przyrządy do resuscytacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na zamówieniu w ramach realizacji umowy minimalnych ilości asortymentów, a w razie potrzeby zwiększenie zamówienia nawet do ilości maksymalnych. Ilości minimalne i ilości maksymalne podane są
w załącznikach nr 1a do 1L - odpowiednio dla każdej części

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert:
1. cena
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 10: Osłonki do termometru BRAUN CPV : 33141000-0 wykaz w załączniku nr 1j.

4.2.5.) Wartość części: 20930 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na zamówieniu w ramach realizacji umowy minimalnych ilości asortymentów, a w razie potrzeby zwiększenie zamówienia nawet do ilości maksymalnych. Ilości minimalne i ilości maksymalne podane są
w załącznikach nr 1a do 1L - odpowiednio dla każdej części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert:
1. cena
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 11: Obwód pacjenta do respiratora CPV 33171200-1 wykaz w załączniku nr 1k

4.2.5.) Wartość części: 12539 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33171200-1 - Przyrządy do resuscytacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na zamówieniu w ramach realizacji umowy minimalnych ilości asortymentów, a w razie potrzeby zwiększenie zamówienia nawet do ilości maksymalnych. Ilości minimalne i ilości maksymalne podane są
w załącznikach nr 1a do 1L - odpowiednio dla każdej części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert:
1. cena
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 12: Linia oddechowa pacjenta CPV: 33171200-1 wykaz w załączniku nr 1L

4.2.5.) Wartość części: 9750 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33171200-1 - Przyrządy do resuscytacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na zamówieniu w ramach realizacji umowy minimalnych ilości asortymentów, a w razie potrzeby zwiększenie zamówienia nawet do ilości maksymalnych. Ilości minimalne i ilości maksymalne podane są
w załącznikach nr 1a do 1L - odpowiednio dla każdej części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert:
1. cena
2. termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zobowiązany jest on zgodnie art. 125 ust 1 i 5 ustawy Pzp dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia według wzorów określonych w załącznikach nr 3A, 3B, 3), na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie Rozporządzenia (UE) i ustawy sankcyjnej dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie; załącznik nr 7

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zobowiązany jest on zgodnie art. 125 ust 1 i 5 ustawy Pzp dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia według wzorów określonych w załącznikach nr 3C, 3D

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane wyroby spełniają określone w SWZ wymagania, Zamawiający żąda złożenia – wraz z ofertą:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby spełniają wymagania przewidziane przepisami prawa, posiadają oznaczenia CE, oraz certyfikaty i deklaracje zgodności
dla wyrobów medycznych - dostępne na każde żądanie Zamawiającego;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby spełniają wymagania przewidziane przepisami prawa, posiadają oznaczenia CE, oraz certyfikaty i deklaracje zgodności
dla wyrobów medycznych - dostępne na każde żądanie Zamawiającego;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania), chyba że Wykonawca w Formularzu oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne
i ogólnodostępne bazy danych;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. 3) powyżej;
5) pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dla pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- dotyczy wyłącznie ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
6) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy
- dotyczy wyłącznie ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt VI.2 SWZ – jeżeli dotyczy;


8) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ celem potwierdzenia wypełniania obowiązków, w zakresie przetwarzania danych osobowych określonych w pkt XX SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zobowiązani są przedstawić stosowne dokumenty pełnomocnictwa w składanej ofercie.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa
w pkt IX.1 SWZ. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu (jeżeli zostały określone) w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy.
2. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
3. Istotne zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień art. 454 ustawy - Prawo zamówień publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać z następujących okoliczności :
1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w tym również m. in. zmian cen urzędowych lub zmian wysokości obowiązujących stawek podatku VAT i innych zmian powodujących zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen o kwotę równą różnicy w cenie urzędowej lub w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;
2) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w umowie;
3) zmian o których mowa w § 1 ust. 4 oraz w § 5 ust.7 umowy;
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, niemożliwej do przewidzenia przed zawarciem umowy w tym spowodowanych w wyniku pandemii, jednak nie dłużej niż o kolejne 3 miesiące.
4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
5. W przypadku każdej zmiany po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie okoliczności.
6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT,
z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu
w formie pisemnej.
4. W razie wstrzymania produkcji lub wycofania z produkcji lub obrotu handlowego któregokolwiek materiału medycznego stanowiącego przedmiot umowy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu pierwotnie oferowanego, pod warunkiem udokumentowania faktu wycofania z produkcji lub obrotu produktu pierwotnie oferowanego. W razie braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej, Zamawiający wyraża zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę
7. Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy ulegają odpowiedniej zmianie
z mocy prawa w przypadku wprowadzenie lub zmiany cen urzędowych, jak również zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT). Ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 2 do Umowy mogą także ulec zmianie w przypadku udokumentowanych zmian cen surowców, materiałów lub usług mających wpływ na koszty realizacji zamówienia - po złożeniu stosownego wniosku wraz
z uzasadnieniem przez jedną ze stron niniejszej umowy i po jego akceptacji przez stronę przeciwną.
W przypadku podwyżki cen z przyczyn opisanych w zdaniu poprzedzającym nowe ceny nie mogą być wyższe niż 10 % w stosunku do najniższych cen tego samego asortymentu oferowanych przez innych dostawców, ustalonych przez Zamawiającego w drodze rozpoznania rynkowego. Zasady określone
w pierwszym zdaniu poprzedzającym mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku obniżania cen w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmniejszenie kosztów realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Krakowksie Pogotowie Ratunkowe ul. św. Łazarza 14, 31-530 Kraków - oferty składane elektronicznie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia realizacji umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.