eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › "Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego:
Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JASŁO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440264

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 4436669

1.5.8.) Numer faksu: 13 4436635

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminajaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminajaslo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego:
Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3056475-3f01-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368579

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043800/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Cyfrowa Gmina współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy IST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3056475-3f01-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielnie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://samorzad.gov.pl/web/gmina-jaslo zakładka zamówienia publiczne - wykaz zamówień publicznych

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu "Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce "Centrum Pomocy" lub szczegółowa instrukcja odwołująca się do Regulamin Platformy uzamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-jaslo zakładka zamówienia publiczne - poradnik jak złożyć ofertę.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce "Formularze" ("Formularze do komunikacji").
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem "Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą korzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (032) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce
" Zgłoś problem".
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .jpg ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip, .7Z
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego "Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce "Informacje podstawowe".
UWAGA! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany "Formularz ofertowy" należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki "Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku "Złóż ofertę" system prezentuje okno składania ofert umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop ("przeciągnij" i "upuść" służące do dodawania plików.
Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany "Formularz oferty" w pierwszym polu ("Wypełniony formularz oferty". W kolejnym polu ("Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę") Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio opisanym pliku wraz z zaznaczeniem w nazwie "Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
System sprawdza czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce "Oferty/Wnioski".
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce "Oferty/Wnioski" używając przycisku "Wycofaj ofertę".
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jasło;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@urzad.gminajaslo.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa licencji, oprogramowania, fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych mających na celu podniesienie poziomu cyfryzacji jednostki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego sprzętu komputerowego a w szczególności:
a) 14 sztuk fabrycznie nowych laptopów – typ 1,
b) 8 sztuk fabrycznie nowych laptopów – typ 2,
c) 20 sztuk licencji na pakiet oprogramowania biurowego,
d) 1 sztuka urządzenia wielofunkcyjnego MFP,
e) 1 modernizacja zasilaczy awaryjnych UPS,
f) 1 konsola KVM,
g) 2 sztuki serwera,
h) 1 sztuka macierzy,
i) 2 sztuki przełączników sieciowych rdzeniowych (agregacyjne),
j) 1 przełącznik sieciowy rdzeniowy (dostępowy),
k) 1 licencja na system operacyjny oraz wirtualizację, licencje dostępowe,
l) 1 licencja na oprogramowanie do realizacji kopii zapasowych,
m) 1 usługa informatyczna z zakresu wdrożenia konserwacji i i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
n) 1 szkolenie dla pracowników urzędu z cyberbezpieczeństwa,
3. Szczegółową specyfikację określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

48820000-2 - Serwery

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32425000-8 - Sieciowy system operacyjny

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

51612000-5 - Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja laptopa (typ1) (GLT1)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja laptopa (typ2) (GLT2)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja urządzenia wielofunkcyjnego (GMFP)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja serwerów (GS)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja macierzy (GM)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
a. Co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa komputerów przenośnych typu Laptop wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem oprogramowania biurowego o wartości nie mniejszej niż 80 tys. złotych brutto.
b. Co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa min. jednego serwera wraz z systemem operacyjnym oraz macierzą dyskową o wartości nie mniejszej niż 130 tys. złotych brutto.
c. Co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa urządzenia wielofunkcyjnego MPF skanującego i drukującego w kolorze w formacie A3 wraz z usługą uruchomienia oraz obsługą serwisową o wartości nie mniejszej niż 20 tys. złotych brutto.

Uwaga: Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie dostawę/usługę wykonaną w ramach jednej umowy/zamówienia (stosunku zobowiązaniowego). Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. dostaw w ramach jednej umowy/zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osoby pełniące następujące funkcje:
a) Koordynator projektu - co najmniej jedna osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu projektami informatycznymi, posiadająca znajomość najlepszych praktyk zarządzania projektami IT, pełniąca funkcję koordynatora lub kierownika projektu co najmniej w jednym projekcie z branży IT o wartości min. 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych).
b) Specjalista ds. serwerów i systemów serwerowych - co najmniej jedna osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w administracji systemami informatycznymi, sprawująca nadzór nad zabezpieczeniami w środowisku serwerowym, posiadająca kwalifikacje w zakresie administracji serwerów sieciowych na poziomie zgodnym lub równoważnym z Microsoft Certified Professional.
c) Inżynier systemowy w obszarze urządzeń sieciowych - co najmniej jedna osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w administracji systemami informatycznymi, odpowiedzialna za realizację integracji i konfiguracji sprzętu sieciowego, posiadająca kwalifikacje na poziomie zgodnym lub równoważnym z CCNP
d) Osoba do wykonywania robót elektrycznych - co najmniej jedna osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują (dokumenty składane na wezwanie):
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 7 do SWZ;
3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 3 do SWZ
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i cechy, określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów:

a) Dla komputerów przenośnych typu Laptop (typ 1):
 Raport (wydruk) ze strony cpubenchmark.net potwierdzający wydajność oferowanego procesora w oferowanym modelu komputera przenośnego (laptopa).
 Raport (wydruk) ze strony videocardbenchmark.net potwierdzający wydajność układu graficznego w oferowanym modelu komputera przenośnego (laptopa).
 Certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 9001 lub równoważnej dla producenta komputera przenośnego (laptopa).
 Certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej dla producenta komputera przenośnego (laptopa).
 Raport z testów wydajności BAPCo MobileMark2018, wykonany w konfiguracji komputera zgodnej z konfiguracją podstawową (minimalną) włącznie z oferowaną baterią potwierdzający czas podtrzymania na zasilaniu bateryjnym nieprzerwanej pracy oferowanego komputera przenośnego (laptopa).
 Dokument potwierdzający spełnienie normy MIL-STD-810H lub równoważnej dla oferowanego modelu komputera przenośnego (laptopa).

b) Dla komputerów przenośnych typu Laptop (typ 2):
 Raport (wydruk) ze strony cpubenchmark.net potwierdzający wydajność oferowanego procesora w oferowanym modelu komputera przenośnego (laptopa).
 Raport (wydruk) ze strony videocardbenchmark.net potwierdzający wydajność układu graficznego w oferowanym modelu komputera przenośnego (laptopa).
 Certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 9001 lub równoważnej dla producenta komputera przenośnego (laptopa).
 Certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej dla producenta komputera przenośnego (laptopa).

c) Dla serwerów:
 Raport (wydruk) z testu wydajności SPECrate®2017_int_base opublikowany na stronie www.spec.org dla oferowanego modelu serwera z oferowanym modelem procesora.
 Certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 9001 lub równoważnej dla producenta serwera.
 Certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej dla producenta serwera.

d) Dla macierzy:
 Certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 9001 lub równoważnej dla producenta macierzy.
 Certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej dla producenta macierzy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Informacja o podmiocie wspólnym (jesli dotyczy)
2) Zobowiązanie podmiotu, udostępniajacego zasoby (jeżeli dotyczy);
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom, (jeżeli dotyczy).
5) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Śląskim nr rachunku 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 z dopiskiem „Wadium – I.271.3.2022 Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4; 38 - 200 Jasło, NIP: 685-16-00-312
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Formularz do złożenia oferty dostępny jest na Platformie e-Zamówienia w zakładce postępowania - informacje podstawowe

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.