eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie pn. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (RPO).Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie pn. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (RPO).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tarnowa - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851763118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Generała Józefa Bema 3

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 688 23 00

1.5.8.) Numer faksu: 14 688 23 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: up@up.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tarnow.praca.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie pn. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (RPO).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78deeeec-3f21-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368532

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016346/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (RPO).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (VII) Mój rozwój, moja szansa”, który jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
b) elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).
2) Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularz do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i Formularz komunikacji wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów i oświadczeń przy użyciu poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z RODO Zamawiający określił w rozdziale 23 SWZ Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych - Podrozdział 23.1. Obowiązek informacyjny Administratora danych – Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz Podrozdział 23.2. Obowiązek informacyjny Administratora danych – Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wystąpienie Wykonawcy z żądaniem dotyczącym prawa do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOP.2710.2.8.2022.EF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie pn. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych.
2. Szkolenie zawodowe przyjęte do realizacji w 2022 roku w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (VII) Mój rozwój, moja szansa”, który jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Szkolenie winno obejmować minimum 100 godzin zegarowych zajęć, w tym minimum 60 godzin zajęć praktycznych, przy czym każda osoba w ramach zajęć praktycznych winna odbyć minimum 10 godzin jazdy wózkiem jezdniowym, czasu trwania egzaminu, o którym mowa w III Etapie – Ocena, nie wlicza się do liczby godzin szkolenia.
4. Program szkolenia winien obejmować w szczególności:
a) BHP na stanowisku magazyniera,
b) organizacja prac magazynowych,
c) dokumentacja magazynowa,
d) ewidencja towarów i inwentaryzacja,
e) obsługa programu fakturującego,
f) typy stosowanych wózków jezdniowych,
g) budowa wózków jezdniowych podnośnikowych,
h) czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy,
i) wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
j) wiadomości z zakresu BHP,
k) wiadomości o dozorze technicznym,
l) ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego,
m) bezpieczne użytkowanie butli gazowych,
n) zajęcia praktyczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 29 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych.

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia.

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia. z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia.

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,
b) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, z późn. zm.),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w zakresie dotyczącym:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wykaże, że:
a) jest instytucją szkoleniową posiadającą aktualny na 2022 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.);
2) zdolności technicznej lub zawodowej wykaże, że:
a) posiada doświadczenie polegające na przeszkoleniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 10 osób z zakresu magazynier z obsługą wózków jezdniowych lub minimum 10 osób z zakresu magazynier i 10 osób z zakresu operator wózków jezdniowych,
b) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem kadrowym, tj.:
 zajęcia teoretyczne na szkoleniu:
 z zakresu gospodarki magazynowej, w tym programu do fakturowania, muszą być prowadzone przez minimum 1 osobę, każda osoba prowadząca zajęcia musi posiadać: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie polegające na prowadzeniu zajęć – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert – na minimum dwóch szkoleniach grupowych z zakresu magazynier lub magazynier z obsługą wózków jezdniowych, przy czym każde ze szkoleń musiało obejmować co najmniej 5 osób,
 z zakresu obsługi wózków jezdniowych, muszą być prowadzone przez minimum 1 osobę, każda osoba prowadząca zajęcia musi posiadać: wykształcenie minimum średnie, co najmniej 5-letni staż pracy, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie polegające na prowadzeniu zajęć – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert – na minimum dwóch szkoleniach grupowych z zakresu operator wózków jezdniowych lub magazynier z obsługą wózków jezdniowych, przy czym każde ze szkoleń musiało obejmować co najmniej 5 osób,
 zajęcia praktyczne na szkoleniu:
 z zakresu gospodarki magazynowej, w tym programu do fakturowania, muszą być prowadzone przez minimum 1 osobę, osoba prowadząca zajęcia mu posiadać: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie polegające na prowadzeniu zajęć – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert – na minimum dwóch szkoleniach grupowych z zakresu magazynier lub magazynier z obsługą wózków jezdniowych, przy czym każde ze szkoleń musiało obejmować co najmniej 5 osób,
 z zakresu obsługi wózków jezdniowych, muszą być prowadzone przez minimum 2 osoby, każda osoba prowadząca zajęcia musi posiadać: wykształcenie minimum średnie, co najmniej 5-letni staż pracy, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie polegające na prowadzeniu zajęć - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert - na minimum dwóch szkoleniach grupowych z zakresu operator wózków jezdniowych lub magazynier z obsługą wózków jezdniowych, przy czym każde ze szkoleń musiało obejmować co najmniej 5 osób,
zajęcia teoretyczne i praktyczne mogą być prowadzone przez te same osoby;
c) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym, tj. salą wykładową przystosowaną do 10-osobowej grupy, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, wyposażoną w rzutnik/projektor multimedialny/tablicę interaktywną oraz minimum 10 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia z dostępem do Internetu, placem manewrowym oraz 2 wózkami jezdniowymi dopuszczonymi do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego, posiadającymi aktualne badania okresowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, o których mowa w ppkt. 2, które potwierdzą brak podstaw wykluczenia.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający zażąda od Wykonawcy:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z niniejszego postępowania (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 1);
b) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 3, w zakresie podstaw wykluczenia z niniejszego postępowania – jeżeli dotyczy (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 1).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).
2) Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. 3 i 4, które potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) W celu potwierdzenia warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień, określonych w rozdziale 5 podrozdział 5.1 pkt 2 ppkt 1 SWZ, Zamawiający zażąda od Wykonawcy:
a) oświadczenia dotyczącego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2); Zamawiający dokona weryfikacji wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.
4) W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w rozdziale 5 podrozdział 5.1 pkt 2 ppkt 2 SWZ, Zamawiający zażąda od Wykonawcy:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2) oraz załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (termin 3 miesięcy liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert),
b) imiennego wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2),
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W pełnomocnictwie muszą być jednoznacznie określone czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy przekazać wraz z ofertą w sposób opisany w rozdziale 8 podrozdział 8.3 SWZ.
3) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
4) Przesłanki skutkujące wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, określone w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, z późn. zm.), odnoszą się do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ) oraz oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te uprawnienia są wymagane.
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8) W przypadku, o którym mowa w ppkt. 5 i 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).
9) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach:
1) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę kadry prowadzącej zajęcia na szkoleniu - pod warunkiem, że proponowana kadra będzie spełniała warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz będzie posiadała wykształcenie, które nie spowoduje zmniejszenia liczby punków uzyskanych przez ofertę. Informacja o zmianie
musi wpłynąć do Zamawiającego, na co najmniej 2 dni robocze przed zaistniałą okolicznością. W przypadku nagłych zdarzeń losowych termin ten nie musi być zachowany. Informacja musi wpłynąć do Zamawiającego niezwłocznie po zaistniałym zdarzeniu.
2) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę miejsca prowadzenia szkolenia - pod warunkiem, że proponowane miejsce szkolenia będzie spełniało warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz będzie wyposażone w sprzęt, który nie spowoduje zmniejszenia liczby punków uzyskanych przez ofertę. Informacja o zmianie musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie na co najmniej 2 dni robocze przed zaistniałą okolicznością. W przypadku nagłych zdarzeń losowych termin ten nie musi być zachowany. Informacja musi wpłynąć do Zamawiającego niezwłocznie po
zaistniałym zdarzeniu.
3) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Wykonawcy, Zamawiający może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, przy czym warunki dotyczące terminu realizacji zamówienia nie mogą ulec zmianie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, wpisując w pole „Wpisz nazwę odbiorcy": POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE i przesyłając zaszyfrowaną ofertę na skrzynkę ePUAP Zamawiającego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.