eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie"Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chrzanów - Urząd Miejski w Chrzanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Henryka 20

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 75 85 122-123

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.chrzanow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

adminstracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9832975b-3d7a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033142/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania Rozbudowa Budynku SP6 w Chrzanowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9832975b-3d7a-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywać będzie się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/ portal (za wyjątkiem składania ofert) - nazwa zamawiającego w systemie ePUAP to: Urząd Miejski w Chrzanowie; identyfikator adresata: rw3f372gij) oraz (za wyjątkiem składania ofert) poczty
elektronicznej zp@chrzanow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
referencyjnym: ZP.271.18.2022
3. Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/archiwum/oferty-wnioski-i-prace-konkursowe/.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia - Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zp@chrzanow.pl. oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa zamawiającego w systemie ePUAP to: Urząd Miejski w Chrzanowie; identyfikator adresata: rw3f372gij)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Gminie jako jednostce sektora finansów publicznych;
4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy w sprawie zamówienia publicznego przez okres 10 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r.
nr 14 poz. 67);
7) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie” na podstawie decyzji nr 224/2021 o pozwoleniu na budowę znak: AGN.6740.187.2021.AK9 z dnia 30 marca 2021 r.
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie:
- prowadzonych robót budowlanych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych i odpowiedzialności określonych przepisami, w tym Prawa budowalnego,
- w zakresie specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa – w tym Prawa Budowlanego.
Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
1) wykonywanie pełnego zakresu czynności wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U z 2021r. poz.2351 wraz z póź. zm.) wraz z późniejszymi zmianami - art. 25-27.
2) zatwierdzanie materiałów oraz weryfikacja atestów,
3) kontrola terminowości wykonania robót budowlanych, ich ilości, jakości i wartości (zgodności z harmonogramem),
4) kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej,
5) sprawdzenie jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
6) obecność na budowie co najmniej … razy w miesiącu, każdy pobyt winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz niezależnie od tego każdy pobyt musi być potwierdzony podpisem na liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do umowy,
7) sporządzanie comiesięcznych raportów z postępu i stanu zaawansowania robót i przedstawianie go Zamawiającemu.
8) udział i reprezentowanie Zamawiającego w naradach, spotkaniach koordynacyjnych oraz radach budowy wraz ze sporządzeniem protokołu z ich przebiegu,
9) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających uczestnictwo wspólnie z Zamawiającym w inspekcjach technicznych,
10) zatwierdzenie protokołów częściowych odbioru robót oraz protokołu końcowego robót, sporządzonych przez wykonawcę, będących podstawą fakturowania robót przez wykonawcę,
11) rozliczenie końcowe robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowalne jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót budowlanych,
12) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności kontrola i egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia inwestycji w terminie wyznaczonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
13) zgłaszanie pisemne Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót budowlanych,
14) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę wraz z zatwierdzeniem wszystkich dokumentów formalno – prawnych, niezbędnych do uzyskania przez wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
15) obecność i wykonanie czynności podczas odbioru końcowego,
2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
1) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, wymagającą złożenia wniosku zgodnie z art. 83b., ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz.U. z 2020 poz. 55 z póź. zmianami) wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej,
2) przebudowę istniejącej szkoły- zapewnić prowadzenie budowy w taki sposób, by roboty budowlane na istniejącym obiekcie szkolnym wykonywane były w okresie czasowego zamknięcie szkoły tj. od 01.06.2023-29.09.2023 r.,
3) budowę skrzydła wschodniego które obejmuje m. in. halę sportową, zaplecze higieniczno-sanitarne oraz zaplecze techniczne i porządkowe, toaletę dla niepełnosprawnych oraz bibliotekę,
4) budowę skrzydła zachodniego czyli przedszkola na parterze oraz sal lekcyjnych na piętrze wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz zapleczem techniczno-porządkowym,
5) przebudowę zjazdu technicznego dla obsługi kuchni i dostaw,
6) prolongowanie lub w razie konieczności uzyskanie nowych uzgodnień branżowych umożliwiające wykonanie zabezpieczenia, usunięcia kolizji oraz przekładek wszystkich urządzeń obcych,
7) budowę oświetlenia zewnętrznego,
8)zabezpieczenie lub przebudowę kolidujących z przedmiotową inwestycją następujących sieci uzbrojenia:
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- sieć elektroenergetyczna (nn, SN),
- sieć cieplną,
9) dostawę i montaż wyposażenia kuchni oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,
10) dostawę i montaż wyposażenia sportowego sali gimnastycznej,
11) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie,
12) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa obejmująca projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót (jako dokument pomocniczy) oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert oraz ich wagą:
Kryterium Cena (C) 60%
Kryterium Częstotliwość pobytu na budowie inspektora nadzoru (CP) 40%
1) W kryterium I liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
(Cmin/Cb) x 60 = liczba punktów badanej oferty(C)
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty badanej;
Maksymalnie wykonawca może uzyskać 60 pkt w niniejszym kryterium.
2) W kryterium II Częstotliwość pobytu na budowie inspektora nadzoru (CP) dla poszczególnych ofert liczba punktów będzie przyznawana w następujący sposób:
- za oferowaną liczbę 2 wizyt w miesiącu Zamawiający przyzna – 0 pkt.
- za oferowaną liczbę minimum 4 wizyt w miesiącu (minimum 1 raz w tygodniu) Zamawiający przyzna – 20 pkt.
- za oferowaną liczbę minimum 8 wizyt w miesiącu (minimum 2 razy w tygodniu) Zamawiający przyzna – 40 pkt.
Minimalna częstotliwość pobytu na budowie inspektora nadzoru obejmuje 2 wizyty w miesiącu.
W przypadku, w którym Wykonawca nie określi oferowanej częstotliwości pobytu na budowie inspektora nadzoru, Zamawiający uzna, iż oferowana częstotliwość wynosi 2 wizyty w miesiącu.
W przypadku, w którym Wykonawca określi inną liczbę wizyt w kryterium częstotliwość pobytu na budowie inspektora nadzoru, aniżeli liczba wizyt proponowana przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż oferowana częstotliwość wynosi 2 wizyty w miesiącu.
Maksymalnie wykonawca może uzyskać 40 pkt w niniejszym kryterium.
3) Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Ofertę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 2 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S=C+CP.
4) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów S obliczonych wg wzoru opisanego w
pkt 3.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość pobytu na budowie inspektora nadzoru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- Inspektora nadzoru, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pozwalające na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Osoba/y powinna/y posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 pkt 3) ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga od wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga od wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych.
UWAGA:
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Interaktywny formularz ofertowy udostępniony na Platformie e-Zamówienia zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
2) wypełniony załącznik nr 1 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) dotyczące odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)
3) zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór załącznik nr 2 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4)Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art.108 ust. 1, art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego dotyczące
odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów „trzecich", czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie /pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. W przypadku oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówień - zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/archiwum/oferty-wnioski-i-prace-konkursowe/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.