eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świerklaniec › Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIERKLANIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młyńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Świerklaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-622

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@ugswierklaniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-swierklaniec

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e7107b8-3982-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368088

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023138/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022 /2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugswierklaniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to znaczy:
• pocztą elektroniczną na adres e-mail: barbara.drozdziel@ugswierklaniec.pl oraz kancelaria@ugswierklaniec.pl lub
• poprzez platformę przetargową pod adresem: https://ugswierklaniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej dostępnymi pod adresem https://ugswierklaniec.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://ugswierklaniec.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu.
Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej pod adresem: https://ugswierklaniec.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57 D lok. B/J, 53-680 Wrocław; numer telefonu 71/787 35 34; adres e-mail: helpdesk@logintrade.net

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte są w rozdziale 34 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.2.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. zimowe utrzymanie dróg (zakres określono w załącznikach do SWZ, gdzie określono podział sołectw na grupy działania) - odpłużanie z posypywaniem oraz wyjazdy interwencyjne w celu likwidacji miejscowych oblodzeń, usuwania zasp z ewentualnym wywozem śniegu oraz w razie konieczności odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na pozostałych odcinkach dróg nieobjętych wykazami.
2. pozimowe zamiatanie dróg polegające na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni dróg (z piasku, żwiru, liści, drobnych patyków, gałęzi, papierów itp) na całej szerokości i długości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zakres przewidywanych usług do udzielenia: zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający przewiduje do powtórzenia usługi zimowego utrzymania dróg opisane w rozdziale 3 pkt 1.1 i 1.2 Specyfikacji warunków zamówienia – do 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa: Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi wykazać spełnianie następujących warunków:
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg (odśnieżaniu i posypywaniu dróg środkami do usuwania śliskości dróg) - o wartości min. 300.000 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia, tj. wykazania większej ilości wykonanych usług o wartości łącznej 300.000 złotych. Zastrzeżenie to dotyczy również sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy. Warunek, o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę) albo przez w całości przez podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych lub wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż złoty polski, Zamawiający zastosuje do przeliczenia średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia:
▪ sprzęt do jednoczesnego odpłużania i posypywania dróg – minimum 5 sztuk,
▪ sprzęt umożliwiający usuwanie zasp, załadunek i transport materiałów i śniegu – minimum 1 sztuka,
▪ sprzęt umożliwiający pozimowe zamiatanie dróg w sposób określony w rozdziale 3 ust. 6 Specyfikacji – minimum 1 sztuka.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, to jest oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, to jest:
1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Strony dopuszczają również możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:
a) Zmiany wartości umownej w przypadku wprowadzenia zmian VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującą stawką;
b) Okoliczności, których nie można było przewidzieć przy udzielaniu zamówienia, siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części (w szczególności klęski żywiołowe, działania wojenne, akty terroryzmu, rewolucję, powstanie, bunt, zamieszki, strajki)
c) Ograniczenia w przemieszczaniu się lub prowadzeniu działalności gospodarczej wywołane epidemią lub stanem zagrożenia epidemicznego.
d) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
e) Konieczności zmiany zakresu poszczególnych grup zimowego utrzymania poprzez dodanie lub wykreślenia dróg;
f) Wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych (np. brak możliwości wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, przedłużające się zimowe warunki pogodowe. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności.
g) Wystąpienia innych okoliczności niezależnych od wykonawcy, uniemożliwiających terminową realizację zadania pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma przetargowa: https://ugswierklaniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.