eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Zakup paliw ciekłych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń Powiatowego Zarządu DrógOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup paliw ciekłych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń Powiatowego Zarządu Dróg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiat Przasnyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550671040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd-przasnysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat-przasnysz.pl/zamowienia

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliw ciekłych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń Powiatowego Zarządu Dróg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d034d85e-3eff-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368075

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055511/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakup paliw ciekłych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń Powiatowego Zarządu Dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wyko-nawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
1.2. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
1.3. poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-nego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicz-nych, cyfrowych odwzorowań
dokumentów, oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Wa-runkach korzystania z elektronifcznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicz-nego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP, a w przypadku prze-kazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą
ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej doku-ment/informację z serwera pocztowego
Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postę-powań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zama-wiającym w szczególności składanie
dokumentów elektronicznych (innych niż oferta), cy-frowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektro-nicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” do-stępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może komunikować się z Wykonaw-cami za pomocą
poczty elektronicznej, email: sekretariat@pzd-przasnysz.pl, dokumenty te, muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem "Formularza do komunikacji” jako za-łączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w
dokumentów elektro-nicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email:sekretariat@pzd-przasnysz.pl przy czym dokumenty te muszą być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Ze względu na ograniczenie znaków, Zamawiający informuje, że informacje o środkach komunikacji elektronicznej znajdują się w
Rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu, dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 27 28.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu 29 752 22 70 lub adresem e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu, na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c, lit. e RODO;
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, o drogach publicznych oraz innych ustaw i aktów wykonawczych regulujących wypełnianie zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w ograniczonym zakresie mogą być również przekazane podmiotom realizującym zadania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu.
5. Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi Administratora, oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane i czasie wskazanym przepisami prawa.
6. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia, jeśli pozwalają na to przepisy prawa.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o „Wyrażenie Zgody” informuję, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji ustawowych celów i zadań Administratora. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
10. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Podanie danych nie skutkują zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega profilowaniu.
12. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SIiZP. 252.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw ciekłych do pojazdów, maszyn i urządzeń znajdujących się w ewidencji Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (w szczególności: płynów chłodniczych, płynów do spryskiwaczy, płynów hamulcowych, smarów, żarówek samochodowych, filtrów powietrza, ściereczek, zapachów oraz kosmetyków samochodowych itp.) odpowiadających rodzajem dla właściwego pojazdu, maszyny lub urządzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132000-3 - Benzyna

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium Waga
[%] Liczba punktów
Cena (C) 60% 60
Termin płatności (Tp) 30% 30
Godziny otwarcia (Go) 10% 10
RAZEM 100% 100

2. Ocena punktowa w kryterium „Cena” (C) dokonana zostanie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Liczba punktów kryterium „cena” zostanie obliczona według poniższego wzoru:

Cena najtańszej oferty
C = ---------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej oferty
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W kryterium „cena” można uzyskać maksymalnie 60 pkt.
3. Kryterium „Termin płatności” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego, wpisanego przez Wykonawcę w pkt. 4.1) Formularza Oferty terminu płatności, liczonego od daty wpływu do Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. V ppkt 3) OPZ. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą zapisaną poniżej:
Termin płatności Przyznana ilość punktów
25 dni 30 pkt
21 dni 20 pkt
14 dni 5 pkt

3.1 W przypadku , kiedy Wykonawca nie zadeklaruje w Formularzu oferty terminu płatności wówczas w kryterium termin płatności otrzyma 0 pkt, natomiast płatności będą realizowane w terminie 30 dni.
3.2 Zadeklarowany przez Wykonawcę termin płatności, zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
4. Kryterium „Godziny otwarcia” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanych godzin otwarcia stacji paliw, wpisanych przez Wykonawcę w pkt. 4.2) Formularza oferty, godzin otwarcia stacji paliw. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Godziny otwarcia Przyznana ilość punktów
Stacja paliw, czynna całą dobę 10 pkt
Stacja paliw, czynna krócej niż całą dobę 0 pkt

UWAGA: Stacje Wykonawcy powinny być czynne w sezonie letnim w godzinach co najmniej 7.00 – 15:00 natomiast w okresie zimowym w godzinach 7:00 – 20:00 przez 7 dni w tygodniu.

5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + Tp +Go
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej w kryteriach: „Cena”, „Termin płatności” oraz „Godziny otwarcia”
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Tp – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Termin płatności”
Go- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Godziny otwarcia”
6. Wykonawca może uzyskać łącznie maksymalna ilość 100 pkt
7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
9. Jeżeli Zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Godziny otwarcia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej,:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie, co najmniej jedną stacją paliw ciekłych znajdującą się w miejscowości Przasnysz lub w odległości około 10 km od adresu siedziby Zamawiającego: ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz. Odległość stacji od adresu siedziby Zamawiającego jest rozumiana jako najkrótsza trasa samochodowa pomiędzy stacją a siedzibą Zamawiającego, mierzona za pomocą aplikacji Google Maps.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. XIV SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
2. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu tego podmiotu, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6.1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 3 200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1.pieniądzu;
3.2.gwarancjach bankowych;
3.3.gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A., Oddział w Ciechanowie 06 1020 1592 0000 2702 0263 1331 z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Zakup paliw ciekłych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów I urządzeń Powiatowego Zarządu Dróg”.
5. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium zostanie zaksięgowana na rachunku Zamawiającego do upływu terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4.,Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4., występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 98 ust. 6 pzp.
10. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4., oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
11. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 pzp.
12. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty należy dołączyć:
1.Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; oświadczenia te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy, począwszy od 13 miesiąca obowiązywania umowy i w następnych miesiącach realizacji umowy. Zaliczka podlega zarachowaniu na poczet wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 2 umowy. Wykonawca potwierdza fakt otrzymania zaliczki w formie pisemnej/formie elektronicznej.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy reguluje § 10 Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.