eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Porąbka › Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Porąbka w sezonie zimowym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Porąbka w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Porąbka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Porąbka

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-353

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.omasta@ug.porabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.porabka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Porąbka w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b74d2869-3ef5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367314

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017019/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Porąbka w sezonie zimowym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.porabka.pl/5507/dokument/32746

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: 1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
3)poczty elektronicznej –email:anna.omasta@ug.porabka.pl.
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz w warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem wskazanych formularzy wynosi 150 MB. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem postępowania ZP.271.1.14.2022. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na systemie miniPortal: dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet; komputer klasy PC lub MAC lub Linux, zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0 lub Mozilla Firefox od wersji 15 lub Google Chrome od wersji 20 lub Microsoft Edge. Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku wysyłania wniosku do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formacie danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip . Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego - zamawiający zaleca przekonwertowanie plików (elektronicznych formatów danych, np. *.doc, *.docx, *.rtf, .*xps, *.odt.) składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć wewnętrznym podpisem XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest Wójt Gminy Porąbka z siedzibą 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, adres e-mail:ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10; inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porąbka jest Pan Janusz Dębowski kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl , telefon 33 827 28 10. 3)Dane
osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych,dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: a)ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; b) ustawa z 27.8.2009 r. o
finansach publicznych; c) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; d) art. 6 pkt.1 lit.c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 5) Odbiorca lub kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych). 6) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w
szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,a
jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania
umowy.7) Wykonawca posiada prawo: a) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; b)żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; c)usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane; d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia. 8) Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 9) Dane osobowe wykonawcy nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 10)Dane osobowe wykonawcy nie będą przekazywane do państw trzecich. 11)Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP,
związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Porąbka rejon Centrum w sezonie zimowym 2022/2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 136 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie czasu reakcji do 30 minut od powzięcia informacji od Koordynatora usług o konieczności wyjazdu sprzętu na drogi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Porąbka przysiółek Kozubnik w sezonie zimowym 2022/2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 136 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie czasu reakcji do 30 minut od powzięcia informacji od Koordynatora usług o konieczności wyjazdu sprzętu na drogi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Porąbka przysiółek Wielka Puszcza w sezonie zimowym 2022/2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 136 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie czasu reakcji do 30 minut od powzięcia informacji od Koordynatora usług o konieczności wyjazdu sprzętu na drogi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Czaniec w sezonie zimowym 2022/2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 136 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie czasu reakcji do 30 minut od powzięcia informacji od Koordynatora usług o konieczności wyjazdu sprzętu na drogi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Kobiernice w sezonie zimowym 2022/2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 136 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie czasu reakcji do 30 minut od powzięcia informacji od Koordynatora usług o konieczności wyjazdu sprzętu na drogi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 – Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Bujaków w sezonie zimowym 2022/2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 136 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie czasu reakcji do 30 minut od powzięcia informacji od Koordynatora usług o konieczności wyjazdu sprzętu na drogi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
części 1 (sołectwo Porąbka rejon Centrum): a) zdolność techniczna: warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że dysponuje stosownym potencjałem technicznym w postaci pojazdów lub ciągników i urządzeń, posiadających aktualne badania techniczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie przez cały okres trwania umowy w ilości: 2 pługi lemieszowe; 1 ładowarka lub koparko-ładowarka; 2 nośniki pługów odśnieżnych: samochody lub pojazdy silnikowe z napędem na dwie lub więcej osi, o normie emisji spalin minimum Euro 4, a w przypadku korzystania z pojazdów specjalistycznych (np. ciągników rolniczych) pojazdy muszą spełniać normy emisji co najmniej Tier 3/Stage III A; rozsypywarki; 1 pojazd do wywożenia
śniegu: samochód samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą. b) zdolność zawodowa: warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który będzie dysponował
minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania jednostkami sprzętowymi, którymi dysponuje wykonawca oraz do koordynacji usług stanowiących przedmiot zamówienia.
części 2 (sołectwo Porąbka – przysiółek Kozubnik): a)zdolność techniczna: warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że dysponuje stosownym potencjałem technicznym w postaci pojazdów lub ciągników i urządzeń, posiadających aktualne badania techniczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie przez cały okres trwania umowy w ilości: 2
pługi lemieszowe; 1 ładowarka lub koparko-ładowarka; 2 nośniki pługów odśnieżnych: samochody lub pojazdy silnikowe z napędem na dwie lub więcej osi, o normie emisji spalin minimum Euro 4, a w przypadku korzystania z pojazdów specjalistycznych (np. ciągników rolniczych) pojazdy muszą spełniać normy emisji co najmniej Tier 3/Stage III A; 2 rozsypywarki; 1 pojazd do wywożenia śniegu: samochód samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą
samowyładowczą. b) zdolność zawodowa: warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który będzie dysponował minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania jednostkami sprzętowymi którymi dysponuje wykonawca oraz do koordynacji usług.
części 3 (sołectwo Porąbka - przysiółek Wielka Puszcza): a) zdolność techniczna: warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że dysponuje stosownym potencjałem technicznym w postaci pojazdów, ciągników i urządzeń, posiadających aktualne badania techniczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie przez cały okres trwania umowy w ilości: 2 pługi lemieszowe; 1 ładowarka lub koparko-ładowarka; 2 nośniki pługów odśnieżnych: samochody lub pojazdy silnikowe z napędem na dwie lub więcej osi, o normie emisji spalin minimum Euro 4, a w przypadku korzystania z pojazdów specjalistycznych (np. ciągników rolniczych) pojazdy muszą spełniać normy emisji co najmniej Tier 3/Stage III A; 1 rozsypywarka; 1 pojazd do wywożenia śniegu: samochód samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą. b) zdolność zawodowa: warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który będzie dysponował minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania jednostkami sprzętowymi, którymi dysponuje wykonawca oraz do koordynacji usług stanowiących przedmiot zamówienia.
części 4 (sołectwo Czaniec): a) zdolność techniczna: warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że dysponuje stosownym potencjałem technicznym w postaci pojazdów, ciągników i urządzeń, posiadających aktualne badania techniczne oraz obowiązkowe
ubezpieczenie przez cały okres trwania umowy w ilości: 2 pługi lemieszowe; 1 ładowarka lub koparko-ładowarka; 2 nośniki pługów odśnieżnych: samochody lub pojazdy silnikowe z napędem na dwie lub więcej osi, o normie emisji spalin minimum Euro 4, a w przypadku korzystania z pojazdów specjalistycznych (np. ciągników rolniczych) pojazdy muszą spełniać normy emisji co najmniej Tier 3/Stage III A; 2 rozsypywarki; 1 pojazd do wywożenia śniegu: samochód samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą. b)zdolność zawodowa: warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który będzie dysponował minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania jednostkami sprzętowymi, którymi dysponuje wykonawca oraz do koordynacji usług stanowiących przedmiot zamówienia.
części 5 (sołectwo Kobiernice): a) zdolność techniczna: warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że dysponuje stosownym potencjałem technicznym w postaci pojazdów, ciągników i urządzeń, posiadających aktualne badania techniczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie przez cały okres trwania umowy w ilości: 1 pług lemieszowy; 1 ładowarka lub koparko-ładowarka, 1 nośnik pługu odśnieżnego: samochód lub pojazd silnikowy z napędem na dwie lub więcej osi, o normie emisji spalin minimum Euro 4, a w przypadku korzystania z pojazdu specjalistycznego (np. ciągnika rolniczego) pojazd musi spełniać normy emisji co najmniej Tier 3/Stage III A;1 rozsypywarka,1 pojazd do wywożenia śniegu: samochód samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą. b) zdolność zawodowa: warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania jednostką sprzętową, którą dysponuje wykonawca oraz do koordynacji usług stanowiących przedmiot zamówienia.
części 6 (sołectwo Bujaków): a) zdolność techniczna: warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że dysponuje stosownym potencjałem technicznym w postaci pojazdów, ciągników i urządzeń, posiadających aktualne badania techniczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie przez cały okres trwania umowy w ilości: 1 pług lemieszowy, 1 ładowarka lub
koparko-ładowarka, 1 nośnik pługu odśnieżnego: samochód lub pojazd silnikowy z napędem na dwie lub więcej osi, o normie emisji spalin minimum Euro 4, a w przypadku korzystania z pojazdu specjalistycznego (np. ciągnika rolniczego) pojazd musi spełniać normy emisji co najmniej Tier 3/Stage III A; 1 rozsypywarka, 1 pojazd do wywożenia śniegu: samochód samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą. b)zdolność zawodowa: warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania jednostką sprzętową, którą dysponuje wykonawca oraz do koordynacji usług stanowiących przedmiot zamówienia.
UWAGI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI DOT. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ: w przypadku złożenia przez wykonawcę ofert na więcej niż jedną część zamówienia wykonawca musi wykazać się posiadaniem sprzętu w ilości wskazanej powyżej na każdą z części na którą składa ofertę (na każdą część musi dysponować odrębnym „potencjałem
technicznym”) oraz musi dysponować ilością osób taką jaka wymagana jest w danej części (w zakresie każdej z części musi być to inny „zespół” osób. Dana osoba, wskazana przez wykonawcę jako pracownik/osoba którą wykonawca dysponuje może brać udział w realizacji usług w ramach tylko jednej części usług – w sytuacji, gdy wykonawca składa oferty na większą niż jedna część usług z uwagi na ich charakter i specyfikę). Pojazdy wskazane przez wykonawcę jako nośniki pługów odśnieżnych nie mogą jednocześnie pełnić funkcji pojazdów do wywożenia śniegu. Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie wykonawcy dołączone do oferty na dana część zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz, w przypadku zażądania
przez zamawiającego - także informacje zawarte w wykazie sprzętu i osób sporządzanych według wzorów załączników nr 4 i nr 5 do SWZ. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), wskazany warunek zdolności technicznej i zawodowej będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą dysponowanie wymaganymi jednostkami sprzętowymi i osobami. W odniesieniu jednak do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych (dot. uprawnień do kierowania jednostkami sprzętowymi służącymi do odśnieżania) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia w jego realizacji muszą brać udział ci wykonawcy, którzy te uprawniania posiadają/ lub dysponują osobami z wymaganymi uprawnieniami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami. Wykaz narzędzi należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ. UWAGA: W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ. UWAGA: W przypadku
składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Obligatoryjnie do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Do oferty wykonawca załącza również fakultatywnie wówczas jeżeli wymagają tego okoliczności dotyczące wykonawcy: 1) pełnomocnictwo 2) wykaz rozwiązań równoważnych 3) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa 4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. UWAGA! na gruncie przepisów
dotyczących zamówień publicznych za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy traktować także przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zatem wszelkie zapisy wskazane w SWZ dotyczące wykonawców składających ofertę wspólną – odnoszą się także do przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. b) Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą, - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. c) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem. d) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców (umowa konsorcjum, spółki cywilnej, itp.). e) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych (dot. uprawnień do
kierowania jednostkami sprzętowymi służącymi do odśnieżania) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. f) W przypadku, o którym mowa w pkt e) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają
poszczególni wykonawcy. g) Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). h) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu świadczenia usług, gdy wystąpią warunki atmosferyczne, wymagające świadczenie usług w okresie dłuższym niż zakładany okres realizacji umowy, przy jednoczesnym dysponowaniu przez Zamawiającego środkami finansowymi na realizację zdania. 2) Strony mają prawo do zmiany ilości przewidywanych ryczałtów dziennych (dób ryczałtowych) – gdy wystąpią warunki atmosferyczne wymagające świadczenia usług, przy jednoczesnym dysponowaniu środkami finansowymi na realizacje zadania. 3) Wykonawca jest uprawniony do
żądania zmiany łącznego wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadku określonym w ust.1 pkt 2. 4) Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w umowie, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług - na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 5) Umowa może ulec zmianie także w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy usług, oraz w przypadku wprowadzenia nowego Podwykonawcy w zakresie
nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku dopuszczenia udziału podwykonawcy/podwykonawców w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował samodzielną realizację zamówienia. Zmianie może ulec także zakres (rodzaj) robót jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom w stosunku do zakresu robót zadeklarowanego w ofercie. 6) Zmiana może mieć miejsce w przypadku zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w dokumentacji postępowania oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7) Zmiana terminu realizacji umowy w odniesieniu do obowiązkowych terminów reakcji na wystąpienie zjawisk atmosferycznych o których mowa przy opisie standardów utrzymania dróg
(załącznik nr 1 do umowy) może nastąpić także na skutek okoliczności spowodowanych „siłą wyższą”, którą na potrzeby niniejszej umowy rozumie się jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części.8). Strony dopuszczają także czasowe zawieszenie realizacji umowy, zmianę sposobu
wykonywania przedmiotu umowy, zmianę zakresu świadczeń lub zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na wystąpienie wpływu COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, jeśli Strona wnioskująca o zmianę umowy pisemnie wykaże, jaki wpływ ma epidemia na wykonywanie Umowy. 9) Zmiana umowy może także nastąpić w
przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. 10) Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu/ePuap

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.