eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa napisania, opracowania i przygotowania pod względem graficznym poradników dla inspektorów zatrudnionych w Urzędzie Transportu KolejowegoOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa napisania, opracowania i przygotowania pod względem graficznym poradników dla inspektorów zatrudnionych w Urzędzie Transportu Kolejowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Transportu Kolejowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015481433

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 134

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-305

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: utk.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa napisania, opracowania i przygotowania pod względem graficznym poradników dla inspektorów zatrudnionych w Urzędzie Transportu Kolejowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71d94925-37e4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059521/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Opracowanie poradników dla inspektorów w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIŚ.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zp.utk.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy (https://zp.utk.gov.pl) lub poczty elektronicznej (zamówieniapubliczne@utk.gov.pl), o ile postanowienia Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej w skrócie "SWZ") nie stanowią inaczej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Niezbędne minimalne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1.1. stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.2. komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
1.3. wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
1.4. włączona obsługa JavaScript;
1.5. zainstalowany program obsługujący pliki w formacie pdf;
1.6. dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf, w formatach obsługiwanych przez aplikacje Word i Excel, w szczególności .xlsx, .docx, w formatach spakowanych archiwów, w szczególności .zip, .7z;
1.7. informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1.7.1. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
1.7.2. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar;
1.8. dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1.8.1. dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES,
1.8.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem lub plik z podpisem otaczanym. W związku z tym, Wykonawca będzie zobowiązany załączyć plik z podpisem otaczanym lub dodatkowy plik z podpisem.
2. Dokumenty elektroniczne przekazywane Zamawiającemu powinny być sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt. 19 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-WZPU.2501.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa napisania, opracowania i przygotowania pod względem graficznym poradników dla inspektorów zatrudnionych w Urzędzie Transportu Kolejowego w podziale na 2 części: Część nr 1: poradnik pn.: Tom I: Prowadzenie ruchu kolejowego, urządzenia sterowania ruchem kolejowym i automatyka; Tom II: Infrastruktura kolejowa i sieć trakcyjna;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) odpowiednio dla Części nr 1, stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy (PPU);
3. Opis zasad oraz szczegółowych warunków realizacji zamówienia w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92312212-0 - Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22472000-9 - Podręczniki instrukcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w punkcie 15 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie członka personelu kluczowego (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa napisania, opracowania i przygotowania pod względem graficznym poradników dla inspektorów zatrudnionych w Urzędzie Transportu Kolejowego w podziale na 2 części: Część nr 2: poradnik pn.: „Pojazdy kolejowe”;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) odpowiednio dla Części nr 2, stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy (PPU);
3. Opis zasad oraz szczegółowych warunków realizacji zamówienia w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92312212-0 - Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22472000-9 - Podręczniki instrukcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w punkcie 15 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie członka personelu kluczowego (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu.
1. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia (zwani dalej: „Personelem Kluczowym”), posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, z zastrzeżeniem pkt 7.2 - 7.9 SWZ.
1.1. dla Części nr 1:
1.1.1. Redaktor naukowy posiadający niżej wymienione doświadczenie zawodowe:
1) co najmniej dwa zrealizowane projekty o charakterze technicznym z zakresu transportu kolejowego w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
2) co najmniej dwie publikacje z zakresu transportu kolejowego w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (autor/współautor).

1.1.2. Co najmniej jednego pracownika technicznego posiadającego doświadczenie zawodowe w obszarze:
1) infrastruktura, tj. posiadający doświadczenie na stanowisku toromistrza lub równoważnym, w zakres którego wchodziło wykonywanie następujących czynności:
a) przeprowadzanie przeglądów linii kolejowych w wyniku obchodów pieszych,
b) wykonywanie pomiarów toru przez sprawdzanie szerokości, położenia toru w profilu poprzecznym i podłużnym oraz położenia toru w planie,
c) sprawdzanie stanu przytwierdzeń i pełzania toru,
d) sprawdzenie i określenie stanu zużycia szyn i podkładów oraz stanu zanieczyszczenia podsypki,
e) wykonywanie oględzin i badań technicznych rozjazdów i skrzyżowań torów,
f) sprawdzanie stanu budowli inżynierskich,
g) wykonywanie robót z zakresu napraw konserwacyjnych torów, rozjazdów, podtorza,
h) posługiwanie się schematami rozjazdów, czytanie rysunków technicznych,
i) dokonywanie pomiaru strzałek łuku,
j) osłonięcie sygnałami przeszkody na torze oraz miejsca ograniczenia prędkości,
k) regulacje naprężeń w torze bezstykowym,
l) wymiana pojedynczych podkładów lub podrozjazdnic,
m) osygnalizowanie przejazdu kolejowego od strony toru i drogi,
n) dokonanie regulacji zamknięcia nastawczego.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca dla osoby będącej pracownikiem technicznym w obszarze infrastruktura powinien wykazać doświadczenie w co najmniej 7 z powyższych czynności.

2) sieć trakcyjna, tj. posiadający wskazane poniżej kwalifikacje zawodowe i doświadczenie na stanowisku kierownika sekcji energetyki lub głównego inżyniera ds. energetyki lub równoważnym, w zakres którego wchodziło wykonywanie następujących czynności:
a) eksploatacji sieci trakcyjnej,
b) usuwania usterek sieci trakcyjnej,
c) odbioru sieci trakcyjnej po naprawie,
d) planowania napraw i przeglądów sieci trakcyjnej,
e) przeglądów sieci trakcyjnej w określonych cyklach,
f) oceny i diagnozy stanu sieci trakcyjnej;
Posiadane kwalifikacje zawodowe:
a) znajomość budowy sieci trakcyjnej,
b) znajomość budowy podstacji trakcyjnych.

3) sterowanie ruchem kolejowym, tj. posiadający doświadczenie na stanowisku automatyka lub równoważnym, w zakres którego wchodziło wykonywanie następujących czynności:
a) montaż (stacyjnych) kluczowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b) montaż (stacyjnych) mechanicznych scentralizowanych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
c) montaż (stacyjnych) przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
d) montowanie urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych,
e) naprawa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych,
f) montaż lub naprawa blokady liniowej Eap,
g) montaż lub naprawa blokady liniowej Eac,
h) montaż lub naprawa blokady wieloodstępowej bez względu na typ i producenta,
i) montaż lub naprawa komputerowej blokady liniowej,
j) montaż lub naprawa urządzenia ETCS,
k) montaż lub naprawa urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru,
l) montaż lub naprawa obwodów torowych izolowanych,
m) montaż lub naprawa liczników osi,
n) montaż lub naprawa elektromagnesów SHP,
o) posługiwanie się DTR (Dokumentacją Techniczno- Ruchową),
p) prowadzenie Książki kontroli urządzeń SRK,
q) czytanie planów schematycznych urządzeń SRK.

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dla wskazywanej osoby wykazać co najmniej:
a) 2 czynności z zakresu a) - c),
b) 1 czynność z zakresu d) – e),
c) 1 czynność z zakresu f) – h),
d) 2 czynności z zakresu i) – k),
e) 1 czynność z zakresu l) – n),
f) 2 czynności z zakresu o) – q).

4) prowadzenie ruchu kolejowego, tj. posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku dyżurnego ruchu, na którym prowadził ruch na:
a) posterunkach wyposażonych w blokadę jednodostępową lub blokadę wielodostępową lub urządzenia zdalnego sterowania,
b) posterunkach wyposażonych w urządzenia mechaniczne lub urządzenia przekaźnikowe lub urządzenia komputerowe.

1.2. dla Części nr 2:
1.2.1. Redaktor naukowy posiadający niżej wymienione doświadczenie zawodowe:
1) co najmniej dwa zrealizowane projekty o charakterze technicznym z zakresu transportu kolejowego w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
2) co najmniej dwie publikacje z zakresu transportu kolejowego w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (autor/współautor).

1.2.2. Co najmniej jednego pracownika technicznego posiadającego doświadczenie zawodowe w obszarze:
1) pracownik techniczny posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku maszynista pojazdów trakcyjnych,

2) pracownik techniczny posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika warsztatu napraw wagonów, w zakres którego wchodziło wykonywanie następujących czynności:
a) kwalifikacja i pomiary zestawów kołowych,
b) pomiary i badania wózków wagonowych,
c) próby statyczne i regulacja układów hamulcowych w wagonach,
d) pomiary podwozi i nadwozi pojazdów kolejowych,
e) kontrola międzyoperacyjna i odbiory końcowe pojazdów kolejowych,
f) prowadzenie badań nieniszczących osi zestawów kołowych lub innych podzespołów wagonowych.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dla wskazywanej osoby wykazać co najmniej:
a) 2 czynności z zakresu a) – d),
b) 1 czynność z zakresu e) – f).

3) pracownik techniczny posiadający doświadczenie na stanowisku pracownika utrzymania i napraw pojazdów kolejowych z napędem, w zakres którego wchodziło wykonywanie następujących czynności:
a) kwalifikacja i pomiary zestawów kołowych napędowych i tocznych,
b) pomiary i badania wózków trakcyjnych,
c) naprawa i regulacja zespołów napędowych lub układów sterowania pojazdów trakcyjnych,
d) próby statyczne i regulacja układów hamulcowych w pojazdach kolejowych,
e) pomiary podwozi i nadwozi pojazdów kolejowych,
f) kontrola międzyoperacyjna i odbiory końcowe pojazdów kolejowych.
g) prowadzenie badań nieniszczących osi zestawów kołowych lub innych podzespołów pojazdów kolejowych.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dla wskazywanej osoby wykazać co najmniej:
a) 2 czynności z zakresu a) – e),
b) 1 czynność z zakresu f) – g).
2. Zamawiający dopuszcza aby doświadczenie zawodowe, o którym mowa w pkt. 1.1.2 było spełnione przez kilku pracowników technicznych łącznie, tak aby łącznie posiadali doświadczenie zawodowe w całym obszarze wskazanym w pkt. 1.1.2, tj. infrastruktura, sieć trakcyjna, sterowanie ruchem kolejowym, prowadzenie ruchu kolejowego. Aby warunek został spełniony poszczególni pracownicy muszą posiadać doświadczenie z każdego obszaru. (PRZYKŁAD: Wykonawca wskazał dwóch pracowników technicznych: pracownik technicznych nr 1 posiada doświadczenie w obszarze srk i doświadczenie w obszarze infrastruktury, a pracownik techniczny nr 2 posiada doświadczenie w obszarze prowadzenia ruchu kolejowego oraz doświadczenie w zakresie sieć trakcyjna – w takim przypadku warunek zostanie spełniony).
3. Zamawiający dopuszcza aby doświadczenie zawodowe, o którym mowa w pkt. 1.2.2.2) – 1.2.2.3) było spełnione przez jednego pracownika technicznego łącznie, tak aby łącznie posiadał doświadczenie zawodowe w całym obszarze wskazanym w pkt. 1.2.2.2) – 1.2.2.3), tj. pracownika warsztatu napraw wagonów, pracownika utrzymania i napraw pojazdów kolejowych. Aby warunek został spełniony pracownik musi posiadać doświadczenie z każdego obszaru. (PRZYKŁAD: Wykonawca wskazał jednego pracownika technicznego, który posiada doświadczenie w obszarze napraw wagonów i doświadczenie w obszarze utrzymania i napraw pojazdów kolejowych – w takim przypadku warunek zostanie spełniony).
4. Pod pojęciem „projekt o charakterze technicznym”, o którym mowa w pkt. 1.1.1.1) i 1.2.1.1) Zamawiający rozumie ekspertyzy, opinie, badania, oceny techniczne z zakresu transportu kolejowego.
5. Pod pojęciem „publikacja w zakresie transportu kolejowego”, o której mowa w pkt. 1.1.1.2) i 1.2.1.2) Zamawiający rozumie:
1) publikację, posiadającą jeden z następujących identyfikatorów: ISBN (międzynarodowy znormalizowany numer książki), ISSN (międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych), DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego),
2) artykuł publikowany w czasopiśmie punktowanym,
której dana osoba jest autorem lub współautorem.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy. Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla Części 1:
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SWZ.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla Części 2:
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu nie są wymagane przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy odpowiednie dla Wykonawcy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, składa każdy z tych Wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7-10 pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, z późn. zm.) i spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie zakresu i warunków tych zmian zostało zawarte w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https://zp.utk.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w:
1) art. 108 ust. 1 pzp;
2) art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7-10 pzp;
3) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835, z późn. zm.).
2. Zamówienie w ramach poszczególnych części będzie realizowane w następujących terminach:
1) Część 1 – nie później niż 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2) Część 2 – nie później niż 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Szczegółowe informacje o terminie realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 4.2.10.) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu zawarte są w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.