eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Luzino › ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA W RAMACH PROGRAMU "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"Ogłoszenie z dnia 2022-09-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA W RAMACH PROGRAMU "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie

1.3.) Oddział zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368081140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 22

1.5.2.) Miejscowość: Luzino

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-242

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@spnr2.luzino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spnr2.luzino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA W RAMACH PROGRAMU "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba40f5ac-3e48-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366997

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00236886/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wraz z dostawą wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/668907

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/668907

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, przekazywane przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych, np. .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L z 04.05.2016r. Nr 119, str. 1; z 2018 r. Nr 127 poz. 2, z 2021r. nr 74 poz. 35), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy,
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy, adres e-mail:
inspektor.abi@gmail.com ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; -
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODOwzględem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) część nr 1 zamówienia – Sprzęt 3D z akcesoriami. Przedmiotowa część zamówienia, w szczególności obejmuje:
a) filament
b) drukarka 3D
c) filament (PLA biodegradowalny) w rolkach
d) stolik na drukarkę 3D z akcesoriami
e) długopis 3D (zasilane na baterie)
f) pen 3D z akcesori ami
4.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe odnoszące się do, co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio do części zamówienia, określony został w zestawieniu parametrów technicznych – wymagania jakościowe, stanowiącym Załącznik nr 3a/3b do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena przeprowadzona będzie w skali punktowej 0-100 pkt. Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt.,
pozostałe proporcjonalnie mniej (proporcjonalność liniowa).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) część nr 2 zamówienia – Sprzęt do rejestrowania oraz obróbki obrazu i dźwięku. Przedmiotowa część zamówienia, w szczególności obejmuje:
a) mikrofon dynamiczny z akcesoriami
b) konsola/mikser dźwięku z akcesoriami
c) nagłośnienie
4.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe odnoszące się do, co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio do części zamówienia, określony został w zestawieniu parametrów technicznych – wymagania jakościowe, stanowiącym Załącznik nr 3a/3b do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

32341000-5 - Mikrofony

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena przeprowadzona będzie w skali punktowej 0-100 pkt. Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt.,
pozostałe proporcjonalnie mniej (proporcjonalność liniowa).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria,
Wykonawca wraz z ofertą składa wypełnione zestawienie parametrów technicznych – wymagania jakościowe, stanowiące
Załącznik nr 3a/3b do niniejszej SWZ (odpowiednio do wybranej części zamówienia).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria,
Wykonawca wraz z ofertą składa wypełnione zestawienie parametrów technicznych – wymagania jakościowe, stanowiące
Załącznik nr 3a/3b do niniejszej SWZ (odpowiednio do wybranej części zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający, w szczególności w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany
treści umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie:
1) zmiany terminu końcowego w przypadku:
a) przejściowego braku na rynku wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu umowy, udokumentowanego przez
Wykonawcę,
b) wystąpienia siły wyższej,
c) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej
wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin dostawy określony został datą,
- pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu.
2) Typu urządzeń stanowiących przedmiot umowy, w przypadku:
a) wprowadzenia na rynek zmodyfikowanego lub udoskonalonego urządzenia o parametrach równych lub wyższych
określonych w umowie – przy zachowaniu zaoferowanych cen,
b) wycofania z produkcji lub dystrybucji oferowanego sprzętu i zaproponowanie innego – przy zachowaniu parametrów
technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż urządzeń przyjętych do oferty, przy zachowaniu zaoferowanych cen, terminu
wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SWZ; Wykonawca zapewni Zamawiającemu pisemnie, iż
zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji lub dystrybucji.
c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości
dostaw,
3) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) wysokości podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; - w przypadku, o którym mowa w
lit. b, c i d, Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, zobowiązany jest
przedstawić, w formie pisemnej, wniosek uzasadniający zwiększenie wynagrodzenia,
4) zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego Wykonawcy),
5) wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można było usunąć w inny
sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji,
3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny
okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie uzasadnionemu okresowi przerwy lub
postoju.
4. W przypadku zmian w umowie, niedoprecyzowanych w niniejszym paragrafie, mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/668907

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Kalkulację ceny ofertowej, zwaną dalej „cennikiem”, która stanowi integralną część oferty – podpisaną i złożoną, z
wykorzystaniem wzoru, który stanowi załącznik nr 2a/2b do SWZ, w zależności od wybranej części
postępowania.
Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasad matematycznych, zaleca się aby
wartości równe lub wyższe od 5 należy zaokrąglić – „w górę”, a później 5 – „w dół”.
Uwaga!
Wykonawca nie ma prawa, bez zgody Zamawiającego, do dokonywania zmian w przekazywanym wzorze formularzu
kalkulacji ceny (np. dopisywania pozycji, zmiany ilości, itp.). Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniach
ilości, Wykonawca uzna je za niewłaściwe, to może dochodzić zmian/wyjaśnień, w ramach procedury pytań, zgodnie z art.
284 ustawy Pzp.
2) zestawienie parametrów technicznych – wymagania jakościowe, zaoferowanych przez Wykonawcę, podpisane i złożone,
z wykorzystaniem wzoru, który stanowi załącznik nr 3a/3b do SWZ, w zależności od wybranej części postępowania,
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania;
Uwaga! Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym, dane (w
szczególności: numer NIP, numer KRS) umożliwiające dostęp do przedmiotowego odpisu lub informacji.
4) pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; - jeżeli w imieniu
Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt
7.1. (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w
systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników,
wskazująca jednego ze wspólników, jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy;
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – podpisane i złożone, z
wykorzystaniem wzoru oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ; - w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z
Wykonawców;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.