eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi TIRANA, ALBANIA › Adaptacja części budynku ambasady do funkcji konsulatu w formule "Projektuj i Buduj" w siedzibie ambasady RP w TiranieOgłoszenie z dnia 2022-09-27

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Adaptacja części budynku ambasady do funkcji konsulatu w formule "Projektuj i Buduj" w siedzibie ambasady RP w Tiranie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ambasada RP w Tiranie

1.3.) Oddział zamawiającego: Ambasada RP w Tiranie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: J62113002L

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rruga e Durresit 123

1.5.2.) Miejscowość: TIRANA, ALBANIA

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-01

1.5.5.) Kraj: Albania

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: AL022 - Tiranë

1.5.7.) Numer telefonu: +355 44510020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tirana.amb.sekretariat@msz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/albania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja części budynku ambasady do funkcji konsulatu w formule "Projektuj i Buduj" w siedzibie ambasady RP w Tiranie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-692abbdf-3e99-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366786

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00267117/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Adaptacja części budynku ambasady do funkcji konsulatu w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 3 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Placówka zagraniczna

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AMB.TIRA.0755.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 66843,60 EUR

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Adaptacja części budynku ambasady do funkcji konsulatu w formule "Projektuj i Buduj" w siedzibie ambasady RP w Tiranie

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 EUR

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 EUR

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 66843,60 EUR

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Grup Egnatia Kompani Sh.p.k.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Novatech Studio Sh p k

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: J82213002Q

7.3.3) Ulica: Adem Gjeli

7.3.4) Miejscowość: Fushe Kruje

7.3.7.) Kraj: Albania

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 66843,60 EUR

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.