eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baranów › Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Baranów - zadanie nr 1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami ciśnieniowymi w miejscowości BronisławówOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Baranów – zadanie nr 1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami ciśnieniowymi w miejscowości Bronisławów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 87

1.5.2.) Miejscowość: Baranów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-314

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 46 858 13 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-baranow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-baranow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Baranów – zadanie nr 1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami ciśnieniowymi w miejscowości Bronisławów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63763234-3e8b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029003/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Baranów – zadanie nr 1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Bronisławów ul. Błońska i Platynowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.gmina-baranow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal,
urzad@gminabaranow.pl, m.miastowski@gmina-baranow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia, https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: email: urzad@gmina-baranow.pl, m.miastowski@gmina-baranow.pl oraz email wskazany przez wykonawcę w formularzu oferty. 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 7. Zamawiający podaje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
przez Zamawiającego adres email. 9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy (podwykonawcy lub podmiotu trzeciego) jest Gmina Baranów reprezentowana przez Wójta Gminy – Agatę Trzop Szczypiorską, ul. Armii Krajowej 87, 96- 314 Baranów, e-mail: urzad@gmina-baranow.pl, telefon: 46 858 13 50.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Urzędzie Gminy w Baranowie można uzyskać pod numerem tel.: 46 858 13 50, faks 46 858 13 68; e-mail: odo@gmina-baranow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Baranów – zadanie nr 1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami ciśnieniowymi do granicy działek prywatnych w miejscowości Bronisławów ul. Błońska i Platynowa” – nr postępowania WAO.271.1.15.2022.MM.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAO.271.1.15.2022.MM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Baranów – zadanie nr 1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami ciśnieniowymi do granicy działek prywatnych w miejscowości Bronisławów ul. Błońska i Platynowa
2. Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis robót budowlanych oraz stawiane im wymagania, opisuje dokumentacja:
1) Dokumentacja projektowa (uproszczony projekt budowlano – wykonawczy),
2) Przedmiar robót,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
3. Przedmiotem opracowania/inwestycji jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi do granicy działek prywatnych w miejscowości Bronisławów – gmina Baranów, powiat grodziski, województwo mazowieckie , obr. ew.: 0004 Bronisławów , dz. nr ewid.: 97/9, 99/1,101/1, 102/1, 103/1, 105, 110/28, 112/19, 114/7, 115/1, 143, 144/1,160/4,160/9, 161/4. Projektuje się umieszczenie w w/w działkach, za zgodą Gminy Baranów przewodów sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej uzbrojonych w zasuwy odcinające, studnie płuczne. Projektowane długości sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej :
­rura do kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100,SDR17 średnicy 63x3,8 mm L = 377,0 + 24,5 = 401,5 m
­rura do kanalizacji sanit. ciśnieniowej PE100, SDR17 średnicy 50x3,0 mm – L = 21,5 m
­rura do kanalizacji sanit. ciśnieniowej PE100, SDR17 średnicy 40x2,4 mm – L = 71,5 m
­Łączna długość : L= 494,5 m

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium: Cena (C) i Gwarancje (G)
Znaczenie procentowe kryterium: Cena (C) - 60%, Gwarancje (G) - 40 %
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za kryterium: Cena (C) 60 punktów, Gwarancje (G) 40 punktów
2. Zasady oceny w kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
Najniższa cena oferty brutto
Cx = ----------------------------------------------------- x 60 punktów
Cena oferty brutto w ofercie ocenianej
gdzie:
Cx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę;
Liczba punktów zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zasady oceny w kryterium „Gwarancja”.
W przypadku kryterium „Gwarancja” Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:
Gwarancja udzielona na okres 36 m-cy - 0 pkt,
Za każde dodatkowe 6 miesięcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie przyznawał 10 pkt
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „gwarancja” wynosi 40.
UWAGA: minimalna gwarancja powinna zostać udzielona na 36 miesięcy natomiast maksymalny czas gwarancji wynosi 60 miesięcy.
W formularzu oferty Wykonawca oświadcza na jaki okres udziela gwarancji na przedmiot zamówienia.
4. Łączna ocena punktowa oferty.
Ocena punktowa ofert „i” będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria
oceny ofert. Oceniana oferta „i” otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania
matematycznego:
Σ Pi = Pi (C) + Pi (G)
gdzie:
Σ Pi – ocena punktowa oferty „i” wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria oceny
ofert,
Pi (C) - ilość punktów, jaką otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena (C)”;
Pi (G) – ilość punktów, jaką otrzyma oferta „i” za kryterium „Gwarancja (G)”;
5. Wybór oferty najkorzystniejszej.
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą
punktację obliczoną jako suma punktów otrzymanych za poszczególne kryteria oceny ofert;
2) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub
kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze;
3) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem;
4) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 3), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania o obrocie gospodarczym:
Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej – o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto;
b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej następującą osobę:
- kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami wodociągowymi oraz przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć:
1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.4 SWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ (o ile dotyczy);
3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt VII.2 SWZ (o ile dotyczy);
4) oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.8.2) SWZ (o ile dotyczy).

2. Zamawiający zgodnie z art. 274 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie podmiotowych środków dowodowych tj:.
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz.2452).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może zostać wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

Bank Pekao S.A. I oddział Żyrardów, Nr rachunku: 29 1240 3350 1111 0000 3549 8920

jako tytuł przelewu wskazując: „Wadium w postępowaniu nr WAO.271.1.15.2022.MM.”

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3.2) do 3.4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), gwarancja (poręczenie) powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (poręczenia) (Zamawiającego), gwaranta (poręczyciela) (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
3) kwotę gwarancji (poręczenia),
4) termin ważności gwarancji (poręczenia),
5) nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
7. Poręczenie, o którym mowa powyżej powinno być solidarne. Zamawiający nie dopuszcza poręczenia subsydiarnego.
8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty.
9. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określone są w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
3) dokumenty, o których mowa w pkt VIII.2.1), VIII.2.2), VIII.2.3) SWZ składa dowolny wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.