eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Terespol › Zakup i sukcesywna dostawa wapna o bardzo wysokiej reaktywności dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Terespolu w IV kwartale 2022 roku.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa wapna o bardzo wysokiej reaktywności dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Terespolu w IV kwartale 2022 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030211653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 8

1.5.2.) Miejscowość: Terespol

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-550

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: (83) 375 21 15

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@pgkimterespol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgkimterespol.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa wapna o bardzo wysokiej reaktywności dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Terespolu w IV kwartale 2022 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ce0567a-3e83-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366758

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048616/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i sukcesywna dostawa wapna o bardzo wysokiej reaktywności Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu w IV kwartale 2022 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pgkim2019.ssdip.bip.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej email: zarzad@pgkimterespol.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi dysponować urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia i wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
11.5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
11.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
11.7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
11.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub poczty elektronicznej email: zarzad@pgkimterespol.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: arkadiusz.skupinski@pgkimterespol.pl
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup i sukcesywna dostawa wapna o bardzo wysokiej reaktywności dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Terespolu w IV kwartale 2022 roku.
4) prowadzonym w trybie podstawowym;
5) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
6) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/3-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa wapna o bardzo wysokiej reaktywności Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu.
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wapna w IV kwartale 2022 roku w liczbie 70 ton (+/-20%), w odstępach około miesięcznych w liczbie około 23 ton na miesiąc o następujących parametrach fizyko-chemicznych:

- Reaktywność t60 - max 90 sekund
- CaO + MgO -min. 93,0%
- MgO - max. 2,0%
- SO3 -max. 0,5%
- CO2 -max. 4,0%
Pozostałości na sicie:
- 0,09 mm-max 10,0%
- 0,20 mm max 3,0%

- Przy każdorazowej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości danej partii dostarczanego wapna, które będzie zawierało co najmniej parametry zadeklarowane w ofercie oraz odczyt z ważenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli jakościowej oraz liczbowej dostarczonej partii wapna.
- Podane parametry techniczno - użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania są wymagane.
- Wymagane świadectwa i atesty:
Oferowane przez Dostawcę wapno ma posiadać certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności, identyfikującą producenta i typ wyrobu) lub deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.
- Dokumenty załączone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.
-Termin i wykonanie przedmiotu zamówienia:
Dostawy wapna będą realizowane sukcesywnie w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy (średnio raz w miesiącu około 23 tony).
- Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godzinach pracy oczyszczalni, tj. od 7:00 do 15:00 po wcześniejszym przesłaniu zamówienia w formie e-maila na podany w ofercie i umowie adres, w terminie maksymalnie trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić koszt transportu oraz rozładunku wapna do zbiornika (silosu).
- Dostawy realizowane będą cysternami samowyładowczymi.
- Wykonawca zapewni pneumatyczne wyładowanie wapna do silosu o pojemności 30m3 z przyłączem dostosowanym do instalacji Zamawiającego (złącze strażackie Ø75mm).
- Realizacja poszczególnych dostaw odbywać się będzie za pomocą przystosowanych do tego celu samochodów ciężarowych obsługiwanych przez uprawnionych w tym zakresie kierowców. Produkt powinien być transportowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Wykonawca.
- Wyładunki muszą odbywać się zawsze pod nadzorem Zamawiającego.
- Dostawy realizowane będą loco: Miejska Oczyszczalnia Ścieków „Wschód” w Terespolu, ul. Wspólna 39, 21-550 Terespol.
- Wykonawca zapewnia stałą dyspozycyjność do realizacji dostaw oraz wysoką jakość dostarczonego wapna, zgodnie ze specyfikacją jakościową, składającą się na przedmiot zamówienia, dostosowaną do potrzeb Zamawiającego.
- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem towaru oferowanego Zamawiającemu oraz, że towar ten jest wolny od wad i praw osób trzecich.
- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu prawnego przedsiębiorstwa.
4.3 Prawo opcji będzie realizowane pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego zabezpieczenia środków finansowych.
4.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb związanych z występowaniem przypadków zwiększonego zapotrzebowania na opał.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44921210-7 - Wapno sproszkowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

20%

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100


Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ---------- x 100 pkt
Cb
gdzie,
C- liczba punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w kryterium cena (C).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 i 8.2 SWZ;
3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 i 8.2 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wynikającą ze zmiany kwoty podatku VAT, w przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie obowiązywania umowy.
4. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana wynagrodzenia ustalona zgodnie z treścią §5 ust. 1 umowy;
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego).
3) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.