eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opoczno › Cyfrowa GminaOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OPOCZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staromiejska 6

1.5.2.) Miejscowość: Opoczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44/ 78 60 137/165

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia21@um.opoczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opoczno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.opoczno.pl/zamowienia-2022-r

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Cyfrowa Gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a014888-0ce2-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366703

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040167/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Cyfrowa Gmina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00282666/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.2.1. CZĘŚĆ Nr 1 ZAMÓWIENIA
Rozbudowa istniejącej infrastruktury sprzętowej zainstalowanej
w sali konferencyjnej.
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej infrastruktury sprzętowej zainstalowanej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opocznie poprzez:
a) zakup i instalację nowych urządzeń stanowiących elementy stacjonarnego
systemu videokonferencji,
b) zakup mobilnego stanowiska do videokonferencji,
c) dostarczenie licencji programu w wersji pełnej umożliwiającego dodawania
wielu źródeł audio-video.
2. Wykaz nowych urządzeń zaprojektowanych do rozbudowy:
L.p. Urządzenie Ilość sztuk
1. Zestaw nadajnik odbiornik HDbaseT 2
2. Procesor Audio 1
3. Moduł Audio-Video „BYOD” 1
4. Matryca wideo HDMI 1
5. HDMI Audio deembeder 1
6. Modernizacja systemu sterowania 1

3. Wykaz nowych urządzeń zaprojektowanych do mobilnego systemu
videokoferencji:
L.p. Urządzenie Ilość sztuk
1. Monitor 1
2. Terminal Wideo konferencyjny 1
3. Podstawa jezdna na monitor i wideo terminal 1
4. Moduł łączności bezprzewodowej 1
5. Moduł łączności przewodowej 1
6. Mikrofony bezprzewodowe 2
4. Szczegółowy zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę określa
opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1.1. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32232000-8 - Sprzęt wideokonferencyjny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48515000-1 - Pakiety oprogramowania do wideokonferencji

4.5.5.) Wartość części: 74400,0 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.2.2. CZĘŚĆ Nr 2 ZAMÓWIENIA

Dostawa kompatybilnego zespołu urządzeń podnoszącego poziom bezpieczeństwa informatycznego systemów
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompatybilnego zespołu urządzeń podnoszącego poziom bezpieczeństwa informatycznego systemów Urzędu Miejskiego w Opocznie podzielonych na trzy obszary:
a) ochrona styku sieci LAN z Internetem
b) ochrona poczty e-mail
c) centralny system zbierania informacji o zdarzeniach sieciowych
2. Wykaz urządzeń dot. rozbudowy zabezpieczeń logicznych:
Lp. Nazwa Ilość sztuk
1. Urządzenie klasy UTM 2
2. Urządzenie do ochrony poczty e-mail 1
3. Centralny system zbierania informacji o zdarzeniach sieciowych 1
4. Usługa wdrożenia urządzeń 1
3. Szczegółowy zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1.2. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci

4.5.5.) Wartość części: 118333,33 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.2.3. CZĘŚĆ Nr 3 ZAMÓWIENIA
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą do Urzędu Miejskiego w Opocznie.
2. Wykaz urządzeń:
Lp. Nazwa Ilość sztuk
1 Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 6
2 Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 3
3. Szczegółowy zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1.3. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.5.5.) Wartość części: 75000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.2.4. CZĘŚĆ Nr 4 ZAMÓWIENIA
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń typu tablet oraz telefonów komórkowych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń typu tablet oraz telefonów komórkowych wraz z dostawą do Urzędu Miejskiego w Opocznie.
2. Wykaz urządzeń :
Lp. Nazwa Ilość sztuk
1. Tablety 26
2. Telefony 4
3. Telefon 1
3. Szczegółowy zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1.4. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213200-7 - Komputer tablet

4.5.5.) Wartość części: 62594,39 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.2.5. CZĘŚĆ Nr 5 ZAMÓWIENIA
Dostawa i wdrożenie systemu do tworzenia kopii zapasowych (backup)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu do tworzenia kopii zapasowych (backup) składającym się z macierzy dyskowej oraz z oprogramowania do backupu dla Urzędu Miejskiego w Opocznie
2. Wykaz urządzeń:
Lp. Nazwa Ilość sztuk
1. System kopii zapasowych – oprogramowanie do backupu 1
2. Macierz dyskowa 2
3. Usługa wdrożeniowa 1
4. Dysk twardy 8

3. Szczegółowy zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1.5. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30233140-4 - Urządzenia do przechowywania dostępu bezpośredniego (DASD)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

4.5.5.) Wartość części: 44805,27 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.2.6. CZĘŚĆ Nr 6 ZAMÓWIENIA
Dostawa serwera wraz z usługą wdrożeniową oraz licencjami
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera wraz z usługą wdrożeniową oraz licencjami umożliwiającymi wykorzystywanie systemu serwerowego, wirtualizację środowisk informatycznych dla Urzędu Miejskiego w Opocznie
2. Wykaz urządzeń:
Lp. Nazwa Ilość sztuk
1. Serwer 1
2. Usługa wdrożeniowa 1
3. Licencja w zakresie wirtualizacji środowisk informatycznych 1
4. Licencja dostępowa (dla 150 użytkowników) 1
5. Licencja do systemu serwerowego 1

3. Szczegółowy zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1.6. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48823000-3 - Serwery plików

4.5.5.) Wartość części: 131750,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.2.7. CZĘŚĆ Nr 7 ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi
1. Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi do Urzędu Miejskiego w Opocznie zgodnie z poniższym wykazem.
2. Wykaz urządzeń:
Lp. Nazwa Ilość sztuk
1. Zestaw komputerowy (z monitorem) 37
2. Zestaw komputerowy (bez monitora) 1
3. Komputery przenośne 15
4. Słuchawki z mikrofonem 30
5. Drukarka kodów kreskowych 2
6. Czytnik kodów kreskowych 2
3. Szczegółowy zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1.7. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30214000-2 - Stacje robocze

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

4.5.5.) Wartość części: 259625,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.2.8. CZĘŚĆ Nr 8 ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i wdrożenie przełączników sieciowych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i wdrożenie przełączników sieciowych na potrzeby rozbudowy istniejącej infrastruktury sieciowej Urzędu Miejskiego w Opocznie.

2. Wykaz urządzeń:
Lp. Nazwa Ilość sztuk
1. Przełącznik sieciowy – typu 1 2
2. Przełącznik sieciowy – typu 2 2
3. Przełącznik sieciowy – typu 3 2

3. Szczegółowy zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1.8. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 73200,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87788,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 87788,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87788,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLIXEL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260211446

7.3.3) Ulica: ul. Taborowa nr 10

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-699

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87788,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 192697,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 192697,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 192697,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POINT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1182009897

7.3.3) Ulica: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., nr 7A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-366

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 192697,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77490,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 95386,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77490,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „NOW” PHU Maria Woropaj – Hordziejewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7260006150

7.3.3) Ulica: ul. Warszawska nr 96 A

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 91-503

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77490,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78658,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78658,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78658,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9482528507

7.3.3) Ulica: ul. Wolności nr 8, lok. 4

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78658,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54976,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54976,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54976,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dariusz Maroń SERVCOMP

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751753493

7.3.3) Ulica: ul. Kobierzycka nr 10

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 52-315

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54976,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień 24.08.2022 r., do godz. 10:00, nie złożono żadnej ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o odrzuceniu oferty
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień 24.08.2022 r., do godz. 10:00, wpłynęła 1 oferta tj.:
Wykonawcy:
Marcin Lewiński
MSYSTEM
ul. Spacerowa nr 5B
26-300 Opoczno
Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp z uwagi na niezgodność art. 63 ust. 2 ustawy Pzp
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: „jest niezgodna z przepisami ustawy” na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty Nr 1:
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp: ,,W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie
o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.
Ponadto Zamawiający w pkt 13.9 SWZ określił, że ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W dniu 24.08.2022r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert przesłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
Oferta wpłynęła prawidłowo do Zamawiającego i została odszyfrowana. Po dokładnej analizie oferty Zamawiający stwierdził, że oferta zawiera dokumenty (zał. nr 3 i zał. nr 4) w formacie word, które zostały wypełnione przez Wykonawcę, natomiast nie zostały podpisane przez Wykonawcę.
W związku z powyższym oferta nie została złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, tzn. nie posiada podpisu elektronicznego, o czym mowa w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
Mając powyższe na uwadze, odrzucenie oferty Wykonawcy jest zasadne i konieczne, gdyż oferta jest niezgodna z przepisami ustawy.
Art. 259 Pzp. stanowi, że – jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postepowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258.
Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 2) ustawy Pzp,
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. ”.
Biorąc pod uwagę fakt, że na tę cześć zamówienia nie wpłynęła oferta nie podlegająca odrzuceniu a co za tym idzie nie ma możliwości dokonania wyboru oferty – Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania w Części 6.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień 24.08.2022 r. , godz. 10:00, wpłynęły trzy oferty tj.: Nr Nazwa i adres Wykonawcy Ceny ofertowe [zł brutto] 1. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolności nr 8 lok. 426-600 Radom 352 948,50 zł
2. Marcin Lewiński MSYSTEM ul. Spacerowa nr 5B 26-300 Opoczno Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp z uwagi na niezgodność art. 63 ust. 2 ustawy Pzp
3. WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojna nr 18 41-940 Piekary Śląskie 335 456,67 zł Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 280 000,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie prawne: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. Ponadto Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy: Marcin Lewiński MSYSTEM ul. Spacerowa nr 5B 26-300 Opoczno Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp z uwagi na niezgodność art. 63 ust. 2 ustawy Pzp Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: „jest niezgodna z przepisami ustawy” na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty Nr 8: Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp: ,,W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.
Ponadto Zamawiający w pkt 13.9 SWZ określił, że ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W dniu 24.08.2022r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert przesłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Oferta wpłynęła prawidłowo do Zamawiającego i została odszyfrowana. Po dokładnej analizie oferty Zamawiający stwierdził, że oferta zawiera dokumenty (zał. nr 3 i zał. nr 4) w formacie word, które zostały wypełnione przez Wykonawcę, natomiast nie zostały podpisane przez Wykonawcę. W związku z powyższym oferta nie została złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, tzn. nie posiada podpisu elektronicznego, o czym mowa w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
Mając powyższe na uwadze, odrzucenie oferty Wykonawcy jest zasadne i konieczne, gdyż oferta jest niezgodna z przepisami ustawy.
Art. 259 Pzp. stanowi, że – jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postepowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258.
Biorąc pod uwagę fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania w Części 7.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 335456,67

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 352948,50

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień 24.08.2022 r., do godz. 10:00, nie złożono żadnej ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o odrzuceniu oferty
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień 24.08.2022 r., do godz. 10:00, wpłynęła 1 oferta tj.:
Wykonawcy:
Marcin Lewiński
MSYSTEM
ul. Spacerowa nr 5B
26-300 Opoczno
Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp z uwagi na niezgodność art. 63 ust. 2 ustawy Pzp

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: „jest niezgodna z przepisami ustawy” na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty Nr 1:
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp: ,,W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.
Ponadto Zamawiający w pkt 13.9 SWZ określił, że ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W dniu 24.08.2022r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert przesłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
Oferta wpłynęła prawidłowo do Zamawiającego i została odszyfrowana. Po dokładnej analizie oferty Zamawiający stwierdził, że oferta zawiera dokumenty (zał. nr 3 i zał. nr 4) w formacie word, które zostały wypełnione przez Wykonawcę, natomiast nie zostały podpisane przez Wykonawcę.
W związku z powyższym oferta nie została złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, tzn. nie posiada podpisu elektronicznego, o czym mowa w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
Mając powyższe na uwadze, odrzucenie oferty Wykonawcy jest zasadne i konieczne, gdyż oferta jest niezgodna z przepisami ustawy.

Art. 259 Pzp. stanowi, że – jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postepowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258.
Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 2) ustawy Pzp,
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. ”.
Biorąc pod uwagę fakt, że na tę cześć zamówienia nie wpłynęła oferta nie podlegająca odrzuceniu a co za tym idzie nie ma możliwości dokonania wyboru oferty – Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania w Części 8.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.