eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łaszczów › Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowych na terenie gminy Łaszczów.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowych na terenie gminy Łaszczów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łaszczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368954

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chopina 14

1.5.2.) Miejscowość: Łaszczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-650

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@laszczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umlaszczow.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowych na terenie gminy Łaszczów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88096eaa-3e62-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366610

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035851/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa i montaż placów zabaw i zewnetrznych siłowni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umlaszczow.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:
-Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
-składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal w formie załączników. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (za wyjątkiem oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą)
za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail przetargi@laszczow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty i formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów. Do oferty należy dołączyć
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; a następnie
wraz z plikami stanowiącymi ofertę zaszyfrować.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2 i 3, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGN 271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie gminy
Łaszczów w miejscowościach : Łaszczów Pieniany, Kmiczyn, Hopkie, Steniatyn, Pukarzów, Dobużek, Nadolce, Muratyn,
Ratyczów, Podlodów Nabróż-Kolonia, Małoniż, Zimno
Wspólny Słownik Zamówień (CPV ): 37535200-9,37440000-4, 45112723-9, 51121000-6,
2. Zakres prac obejmuje dostawę i montaż:
1) wyposażenia siłowni plenerowych w 8 lokalizacjach
2) wyposażenia placów zabaw w 15 lokalizacjach.
3) inne elementy ujęte w załącznikach Nr 5, 6 i 7 do SWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SWZ.
4) zapewnienie serwisu gwarancyjnego obejmującego swoim zakresem wszystkie zamontowane urządzenia (wszelkie
materiały i urządzenia dostarcza bezpłatnie Wykonawca w ramach gwarancji).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna – załącznik nr 5 do SWZ, przedmiary robót
– załącznik nr 6 do SWZ i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 7 do SWZ
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i
urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej
dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych
materiałów lub urządzeń. W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w
dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i
urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń
zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne
zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

51121000-6 - Usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2500,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
dołączyć do oferty w postaci elektronicznej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te powinny
potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zaliczka w wysokości 15 % wynagrodzenia całkowitego płatna w ciągu 7 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury zaliczkowej.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia
w przypadku konieczności spowolnienia lub wstrzymania wykonywania niniejszej umowy, ze względu na:
1) wystąpienia wyjątkowych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie
robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności klęsk żywiołowych;
2) wykryte warunki archeologiczne, geologiczne lub terenowe, w szczególności wykopaliska archeologiczne, niewypały i
niewybuchy, istnienie nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych;
3) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć (w szczególności konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz);
4) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych w takcie realizacji umowy,
mających wpływ na termin realizacji;
5) konieczność wykonania innych prac na tym samym obiekcie uniemożliwiających wykonywanie prac realizowanych w
ramach przedmiotowego zamówienia;
6) konieczność wykonania zamówień dodatkowych warunkujących prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego;
7) uzyskanie odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji prac przez
właścicieli;
8) zmiany terminów realizacji Projektu w umowie o dofinansowanie;
9) wydłużenie terminów dostaw materiałów niezbędnych do realizacji umowy, jeżeli te wydłużenie wynika z niezależnych od
Wykonawcy okoliczności, a nie ma możliwości zamówienia dostaw u innego dostawcy z uwagi na sytuację rynkową lub inne
okoliczności;
10) błędy w dokumentacji projektowej, powodujące konieczność jej zmiany;
11) zmianę zakresu zamówienia;
12) wystąpienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących
niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zakresu przedmiotu zamówienia:
1) spowodowanej koniecznością ograniczenia zakresu przez Zamawiającego ze względu na czynniki niezależne od
Zamawiającego i których Zamawiający nie mógł przewidzieć. W takim przypadku, zakres przewidziany do zrealizowania w
ramach przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu o zakres, który nie będzie wykonywany na skutej tej okoliczności.
2) spowodowanej udzieleniem zamówienia dodatkowego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanej w
szczególności następującymi okolicznościami;
1) niedostępnością na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznychwykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;
2) pojawieniem się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów
eksploatacji przedmiotu umowy;
3) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów, rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych, w sytuacji gdy
przewidywane materiały/ rozwiązania groziłyby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub wprowadzenie
materiałów/rozwiązań zamiennych byłoby uzasadnione z punktu widzenia technicznego, użytkowego i ekonomicznego,
korzystne dla Zamawiającego.;
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu
zamówienia
5. Pełny opis rodzaju i zakresu dopuszczalności zmian umowy zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zaszyfrowaną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) na adres Gminy Łaszczów - /55oajc13bi/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.